عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه­گذاری مشترک بین‌المللی یکی از روش­های همکاری بین شرکتی است که امکان تشکیل شراکت­های راهبردی را فراهم می­آورد. علی‌رغم پتانسیل بالای این روش، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری­های مشترک ناموفق بوده و اغلب آنها در مرحله اجرا با شکست مواجه می­شوند. تحقیق حاضر به دنبال تهیه الگویی از عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه­گذاری­های مشترک بین‌المللی است تا بتواند مدیران اجرایی را در عملیاتی کردن این راهبرد یاری دهد. برای تحقق این هدف از طرح تحقیق کیفی استفاده گردید و با تکیه‌بر دیدگاه خبرگان، 14 مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با مدیران اجرایی شرکت­های خودروسازی که سابقه سرمایه‌گذاری مشترک دارند (و براساس روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند)، صورت گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار MAXQDA بهره گرفته شد و درمجموع 8 بعد اصلی (شامل: راهبرد سرمایه­گذاری مشترک بین‌المللی، الزامات سرمایه­گذاری مشترک، امور حاکمیت شرکت، تشکیل شرکت مشترک، مدیریت عملیات، ارزشیابی و بازخورد، تداوم شراکت و عوامل محیطی)، 30 مقوله و 115 گزاره از میان 643 کد استخراجی از مصاحبه­های انجام‌گرفته، به‌عنوان عوامل کلیدی شناسایی شدند و با ترسیم روابط میان آنها الگوی مفهومی پژوهش حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اعرابی، محمد؛ هاشمی، علیرضا؛ و قادری، محمود (1393). پیاده‌سازی استراتژی اندرو مک لنان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اعرابی، محمد؛ و زارع، رحیم (1389). اجرای استراتژیک مورگان، مارک؛ لویت، ریموند البوت و مالک، ویلیام. تهران: موسسه پژوهشکده مدیریت سما.
تبریزی، منصوره (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 16(64)، 105-138.
حاتمی، علی؛ و کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری (چاپ دوم). تهران: تیسا.
حسینی، سیدفرهاد؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ کردنائیج، اسدالله؛ و احمدی، پرویز (1393). ارائه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(36)، 1-24.
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ زارع احمد‌آبادی، حبیب؛ و سنگبر، محمدعلی (1393). تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت شراکت‌های راهبردی با رویکرد پویایی‌های سیستم (موردمطالعه: خوشه صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6(23)،
517-534.
رحمان‌سرشت، حسین؛ و ابراهیمی، مهدی (1393). شراکت راهبردی (همکاری در فضای رقابتی، راهبرد نوین خلق ثروت) (چاپ اول). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
لشکر بلوکی، مجتبی (1390). جاری سازی استراتژی: راهنمای گام‌به‌گام پیاده‌سازی استراتژی در عمل (ویراست چهارم). تهران: آریانا قلم.
مظلومی، نادر؛ و متولی، علی (1391). الگویی برای اجرایی کردن برنامه‌های راهبرد. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(67)، 19-45. DOI: 10.22054/jmsd.2012.1863
وارث، سیدحامد؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ و حبیبی، مرضیه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 5(20)، 141-160.
هاشمی، علیرضا (1392). الگوی رابطه عملیاتی کردن استراتژی و میزان تحقق اهداف استراتژیک‌ (صنعت بیمه) (رساله دکتری)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Adnan, H., Kassim, A., & Chong, H. Y. (2012). Success Factors on Joint Venture Projects for Indigenuous Bumiputera Contractors in Malaysia. Journal of Applied Sciences Research, 8, 4113-4125.
Bamford, J. D., Gomes-Casseres, B., & Robinson, M. S. (2003). Mastering Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, Management, and Organization. John Wiley & Sons.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2000). A Resource-Based Theory of Strategic Alliances. Journal of Management, 26(1), 31-61.
Faull, N., & Fleming, P. (2005). Turning Intentions into Outcomes: a Quick Scorecard to Guide Implementation. Measuring Business Excellence. 5-12.
Fedato, G. A. D. L., Pires, V. M., & Trez, G. (2017). The Future of Research in Strategy Implementation in the BRICS Context. BBR. Brazilian Business Review, 14(3), 288-303.
Galbraith, J. R. (2012). The Evolution of Enterprise Organization Designs. Journal of Organization Design, 1(2), 1-13.
Geringer, M., & Herbert, L. (1989). Control and Performance of International Joint-Ventures". Journal of International Business Studies, 235-254.
Gomes, E., Barnes, B. R., & Mahmood, T. (2016). A 22 Year Review of Strategic Alliance Research in the Leading Management Journals. International Business Review, 25(1), 15-27.
Greenhalgh, L. (2001). Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success. Simon and Schuster.
Higgins, J.M. (2005). The Eight S's of Successful Strategy Execution, Journal of Change Management, Vol.5, 3-13.
Hrebiniak, L. G. (2006). Obstacles to Effective Strategy Implementation. Organizational Dynamics. 35(1), 12-31. 
Hrebiniak, L. G. (2013). Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change. FT Press. 60-61.
Hunger, J.D. & Wheelen T.L. (2000), Strategic management and business policy: Toward global sustainability. Pearson Education. 13th Edition.
Huu Le, N. (2009). Foreign Parent Strategies, Control and International Joint Venture Performance. Foreign Parent Control and International Joint Venture Performance: Evidence from Finnish Multinational Firms, 208,
92-104.
Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Vaidyanath, D. (2002). Alliance Management as a Source of Competitive Advantage. Journal of Management, 28(3), 413-446.
Jooste, C., & Fourie, B. (2009). The Role of Strategic Leadership in Effective Strategy Implementation: Perceptions of South African Strategic Leaders, Southern African Business Review, 13(3), 51-68.
Kazmi, A. (2008). A Proposed Framework for Strategy Implementation in the Indian Context, Management Decision, Vol. 46 Issue: 10.1564-1581.
Mehta, R., Polsa, P., Mazur, J., Xiucheng, F., & Dubinsky, A. J. (2006). Strategic Alliances in International Distribution Channels. Journal of Business Research, 59(10-11), 1094-1104.
Masrurul, M. M. (2012). An Overview of Strategic Alliance: Competitive Advantages in Alliance Constellations. Advances in Management Vol. 5, 12.
Nielsen, B. (2002). Why do international joint ventures fail? A strategic Mismatch Explanation. Academy of Management Review, July, p.1-31.
Nippa, M., Beechler, S., & Klossek, A. (2007). Success Factors for Managing International Joint Ventures: A Review and an Integrative Framework. Management and Organization Review, 3(2), 277-310.
Okumus, F. (2003). A Framework to Implement Strategies in Organizations. Management Decision.
Rao, P.(2005), Executive Staffing Practices in United States of America-Mexico Business Joint Ventures, PHD Dissertaion Submitted to the School of Business of the George Washington University, 5-10
Riggsbee, E.R. (2000), Developing Strategic Alliances (Crisp Professional Series), Crisp Learning.
Russo, M., & Cesarani, M. (2017). Strategic Alliance Success Factors: A Literature Review on Alliance Lifecycle. International Journal of Business Administration, 8(3), 1-9.
Sayer, S. & Lower, M. (2004), International Joint Venture Agreement, Sweet and Maxwell, p.1-2.
Siddique, M.I. & Shadbolt, N. (2016), Strategy Implementation Literature Review, Massey University, Palmerston, P.3-33
Vyes, N.M., Shelburn, W.L. & Rogers, D. C. (1995). An Analysis of Strategic Alliances: Forms, Functions and Framework. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.10, Issue3, 47-60.
Yan, A. & Luo, Y. (2016), International Joint Ventures (Theory and Practice), Routledge, USA, 1-20.
Yang, L. (2009). A Model for Enhancing Strategy Execution. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 7(03), 360.
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1399