Providing a Performance Evaluation Model for Iranian Minister of Science, Research and Technology

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانش آموخته دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

2 Professor of Public Administration Department, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Business Management Department, Islamic Studies and Management Faculty, Imam Sadiq Uneversity, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Public Administration Department, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Abstract

In recent decades, although public administration has concentrated on the complex concept of performance and its evaluation, it has simultaneously neglected ministers and their departments, or, if done, it is still at an initial stage. The importance of performance evaluation is not concealed to anyone, and theoretically, when we move up in the organizational hierarchy its importance grows till we reach the ministers at the top of government agencies and at the borderline of politics and administration. In addition, science in today's world has not only become a tool for states' power and domination, but it determines the development of countries. Hence, the great role of science and technology organizations and their leaders in countries’ development. Considering the lack of a performance evaluation model for top administrators, this study has addressed the Iranian Minister of Science, Research and Technology and interviewed 42 experts following a combination of quota, targeted and theoretical sampling methods. This resulted in 37 organizing themes and 9 general themes through thematic analysis as follows: higher education development, beneficial science production, higher education preparation, managerial achievements, policy-making achievements, political achievements, promotion of science, university and scientists, Islamization of universities, scientific diplomacy and budget management.

Keywords

Main Subjects

آذری، علی‌رضا و زمانی مزده، مهدی (1394). الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان. تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور(1381). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (تصویب‌نامه شماره 44644/ت 47772 هـ مورخ 42/27/2822 هیئت وزیران).
ابن ابی‌الحدید (1967). شرح نهج‌البلاغه. تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
بوذری، سیما (1395). آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۲ (۲)، ۷۵-49.
پورعزت، علی‌اصغر (1394)، مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه. تهران: الگوی پیشرفت.
پورعزت، علی‌اصغر و سیدرضائی، میریعقوب (۱۳۹۶). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. تهران: سازمان سمت.
پورعزت، علی‌اصغر؛ مختاریان‌پور، مجید و امینی، علی (1398). طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11 (2)، 56-29.
جهانگیری، محسن (1369). احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
حقیقی، محمدعلی و رعنایی، حبیب‌الله (1376). بهره‌وری نیروی انسانی: ارزشیابی عملکرد کارکنان. تهران: ترمه.
دولان، شیمون ال؛ شولر، رندال اس و جمعی دیگر (1375). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. (محمدعلی طوسی و محمد صائبی، مترجمان). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (نشر اثر اصلی 1987).
رسولی، رضا و صالحی، علی (1395). مدیریت منابع انسانی پیشرفته. تهران: دانشگاه پیام نور.
طبرسا، غلامعلی (1378). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی. مجموعه مقاله‌های همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور. صص 18-1. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، کمیسیون ارزیابی عملکرد.
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. در دسترس در
 http://rc.majlis.ir/fa/content/interior_rule
قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی. در دسترس در
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100544
کرسول، جان دبلیو (1391). طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی). (حسن دانایی‌فرد و علی صالحی، مترجمان). تهران: مهربان ‌نشر (نشر اثر اصلی 2009).
مار، برنارد (1394). مدیریت استراتژیک عملکرد: اندازه‌گیری و تقویت محرک‌های ارزش‌آفرین نامشهود. (عادل آذر، فرزانه جهانسیر، رامین سپهری‌راد و نوشین رحمانی، مترجمان). تهران: نگاه دانش (نشر اثر اصلی 2006).
محمدی، رضا؛ شریعتی، صدیقه؛ پرند، کورش و پورعباس، عبدالرسول (1386). طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 13 (4). 124-91.
محمدی، رضا؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ یادگارزاده، غلام‌رضا؛ میرزامحمدی، محمدحسن و پرند، کورش (1384). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی؛ مفاهیم، اصول، روش‌ها، معیارها. تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
مختاریان‌پور، مجید (1391). طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور. رساله دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(ره). دانشکده مدیریت و حسابداری.
نیومن، ویلیام لاورنس (1392). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. (حسن دانایی‌فرد و سیدحسین کاظمی، مترجمان). تهران: مهربان نشر (نشر اثر اصلی 2000).
وانگ، زیاهو (1393). تجزیه‌وتحلیل عملکرد در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. (مهدی کاظمی و علی‌رضا نقوی حسینی، مترجمان). تهران: صفار (نشر اثر اصلی 2010).
وبگاه دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری. در دسترس در
 https://www.atf.gov.ir
وبگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام. در دسترس در http://maslahat.ir
یاوری، وحید و زاهدی، شمس‌السادات (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. اندیشه مدیریت راهبردی، 7 (1). 122-79.
Akhtar, S., Nath, M., & Kalita, P. (2014). Towards 360 Degree Performance Review of Ministers. ASCI Journal of Management. 43 (2). 18-28.
Anderson, James E. (2010). Public Policymaking: An Introduction. USA: Wadsworth, Cengage Learning.
Ballard, Elizabeth J., & Suedfeld, Peter (1988). Performance Ratings of Canadian Prime Ministers: Individual and Situational Factors. Political Psychology. 9 (2). 291-302.
BusinessDictionary (2018). evaluation.
http://www.businessdictionary.com/definition/evaluation.html
Byrne, Chris, Randall, Nick, & Theakston, Kevin (2017). Evaluating British Prime Ministerial Performance: David Cameron’s Premiership in Political Time. The British Journal of Politics and International Relations. 19 (1). 202-220.
Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is it as Easy as It Sounds?. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. 10 (6). 807–815.
Clarke, V. & Braun, V. (2013). Teaching Thematic Analysis: Over-coming Challenges and Developing Strategies for Effective Learning. The Psychologist. 26 (2). 120-123.
Drabble, S. (2011). Ministerial Effectiveness: Literature Review; A Summary Review of the Literature. UK, London: Institute for Government.
Greenstein, Fred I. (2000). The Qualities of Effective Presidents: An Overview from FDR to Bill Clinton. Presidential Studies Quaterly. 30 (1). 178-185.
Ingraham, Patricia W. (1987). Building Bridges or Burning Them? The President, the Appointees, and the Bureaucracy. Public Administration Review. 47.(5). 425-435.
James, Simon (1999). British Cabinet Government. London: Routledge.
Jung, Kwangho, Moon, M. Jae, Hahm, Sung Deuk (2008). Exploring the Linkage Between Ministerial Leadership and Performance in Korea. Administration & Society. 40 (7). 667-690.
Lee, Sam Youl, Moon, M. Jae, and Hahm, Sung Deuk (2010). Dual Faces of Ministerial Leadership in South Korea: Does Political Responsiveness or Administrative Responsibility Enhance Perceived Ministerial Performance?. Administration & Society. 42 (1). 77-101.
Mackay, Keith (1998). Public Sector Performance—The Critical Role of Evaluation, pp. ix-xvi. In Keith Mackay (Ed.), Public Sector Performance—The Critical Role of Evaluation. Washington, D.C.: The World Bank.
Marsh, David, Richards, David & Smith, Martin J. (2001). Changing Patterns of Governance in the United Kingdom Reinventing Whitehall?. New York: Palgrave.
Marsh, David, Richards, David and Smith, Martin J. (2000). Re-assessing the Role of Departmental Cabinet Ministers. Public Administration. 78 (2). 305–326.
Martin, John (2010). Key Concepts in Human Resource Management. London: SAGE.
Moynihan, Donald P. (2008). The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform, Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Poister, Theodore H., Aristigueta, Maria P. & Hall, Jeremy L. (2015). Managing and Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations; An Integrated Approach. San Francisco: Jossey-Bass.
Rhodes, R. A. W. (2005). Everyday Life in a Ministry; Public Administration as Anthropology. American Review of Public Administration. 35 (1). 3-25.
Riddell, Peter; Gruhn, Zoe. & Carolan, Liz. (2011a). The Challenge of Being a Minister: Defining and Developing Ministerial Effectiveness. Institute for Government. UK.
Riddell, Peter; Gruhn, Zoe. & Carolan, Liz. (2011b). The Challenge of Being a Minister: Summary and Recommendations Paper. UK: Institute for Government.
Rose, Richard (1971). The Making of Cabinet Ministers. British Journal of Political Science. 1 (4). 393-414.
Sarip, M. (2019). Improving Arabic Speaking Learning Through Content and Language Integrated Learning Approach in PSPBA FBS UNJ. Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE). 1(1). 131-137.
Stansfield, Annette (2016). Clear Purpose or Sheer Survival? National Ministerial Leadership Across Multiple Arenas. American Review of Public Administration. 46 (4). 478-498.
t Hart, Paul & Schelfhout, David (2016). Assessing Prime-ministerial Performance in a Multiparty Democracy: The Dutch Case. Acta Politica. 51 (2). 153–172.
Talbot, Colin (2010). Theories of Performance; Organizational and Service Improvement in the Public Domain. Oxford: Oxford University Press.
Theakston, Kevin (2013). Evaluating Prime-Ministerial Performance: The British Experience. In Paul Strangio, Paul 't Hart, and James Walter. Understanding Prime-Ministerial Performance: Comparative Perspectives. Oxford University Press.
Zahraini, & Situmorang, B. (2018). Model of Education Quality Management of Traditional Islamic Boarding Schools in Aceh, pp. 685-687. In Wadim Striełkowski & Jiuqing Cheng (Eds.), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 200: Proceedings of the 3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2018), Medan City, Indonesia. Paris: Atlantis Press.
  • Receive Date: 21 December 2019
  • Revise Date: 08 May 2020
  • Accept Date: 16 May 2020
  • First Publish Date: 21 March 2021