طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهمیت ارزیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان‌ها به سمت رأس آن‌ها حرکت می‌کنیم اهمیت آن افزایش می‌یابد تا جایی که در رأس سازمان‌های دولتی و در مرز مدیریت و سیاست به وزیران می‌رسیم. در کنار این، پیشرفت و توسعه کشورها به پیشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه‌های متولی دانش و فناوری و مدیران عالی آن‌ها، نقش زیادی در پیشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس این و با نظر به خلأ الگوی ارزیابی عملکرد برای مدیران عالی دولتی کشور، پژوهشگر با تمرکز بر رویکرد دستاوردمحورِ ارزیابی عملکرد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریِ جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکیبی از روش‌های نمونه‌گیری سهمیه‌ای، هدفمند و نظری، با 42 نفر از صاحب‌نظران، مصاحبه کرد و پس از تحلیل نظرهای آن‌ها با روش تحلیل مضمونی به 37 مضمون سازمان‌دهنده و 11 مضمون فراگیر به شرح ذیل دست یافت: توسعه آموزش عالی، تولید علم نافع، آمایش آموزش عالی، دستاوردهای مدیریتی، تربیت نیروی انسانی، دستاوردهای سیاست‌گذارانه، دستاوردهای سیاسی، ارتقای جایگاه دانش، دانشگاه و دانشمند، اسلامی کردن دانشگاه‌ها، دیپلماسی علمی و مدیریت بودجه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 30 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1399