رویکردی جامع به سلامت الکترونیک مبتنی بر نظریه عمومی سیستم‌ها با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

روندهای جهانی همچون هزینه‌های فزاینده سلامت، تغییر در نوع تقاضای بیماران و پیشرفت‌های حوزه فناوری، نظام‌های سلامت را به سوی سلامت الکترونیک سوق داده است. در بسیاری از پروژه‌های پیاده‌سازی سلامت الکترونیک، فاصله معناداری بین نتایج مورد انتظار و آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد که علت بسیاری از این شکست‌ها، فهم ناکافی از متغیرهای مؤثر بر اجرای نظام سلامت الکترونیک و فقدان چارچوبی جامع برای اعمال این‌گونه مداخلات بوده است. از سویی دیگر در سال‌های اخیر، الزامات قانونی، بالینی و اقتصادی، حرکت به سوی سلامت الکترونیک را به یک اولویت برای نظام سلامت ایران تبدیل کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین پیچیدگی چندسطحی اجرای سلامت الکترونیک و همچنین ارائه برنامه پژوهشی و رهنمون‌هایی برای کاربست سلامت الکترونیک است. این هدف از طریق فراترکیب پژوهش‌های داخلی این حوزه و ترکیب داده‌های گردآوری‌شده در یک مدل سیستمی دنبال شده است. بطور کلی 221 پژوهش منحصربه‌فرد از پایگاه‌های داده به دست آمد که در بررسی ابتدایی، 59 پژوهش به عنوان پژوهش‌های مرتبط شناسایی شدند. با فراترکیب این پژوهش‌ها، 39 مولفه در قالب هشت مولفه کلان اقتصادی-مالی، حقوقی-قانونی، فناوری، امنیتی، اجتماعی، نگرشی، آموزشی و اخلاقی به عنوان ورودی‌های سلامت الکترونیک شناسایی شدند. همچنین 13 مولفه به عنوان خروجی‌های سلامت الکترونیک در طبقات اقتصادی-مالی، حقوقی-قانونی، بالینی مثبت و بالینی منفی استخراج شد. این عوامل، تصویری جامع از سلامت الکترونیک ارائه می‌کند که هم کاربست نظری داشته و هم در طراحی برنامه‌های عملیاتی سودمند است. در بین الزامات پیاده‌سازی نظام سلامت الکترونیک، مؤلفه‌‌های امنیتی و مولفه‌های اخلاقی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان توجه در پژوهش‌های مرتبط بوده است. با وجود این، برای تحقق عملی نظام سلامت الکترونیک بایستی در جهت استقرار تمامی این الزامات حرکت کرد. همچنین خروجی‌های این سیستم، در هدف‌گذاری پروژ‌های آتی سلامت الکترونیک و طراحی سنجه‌هایی برای ارزیابی پروژه‌های جاری کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 فروردین 1399