تبیین مدل مدیریت مدرسه محور بومی با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل مدیریت مدرسه محور بومی در مدارس ابتدایی استان بوشهر بود. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و به لحاظ موضوع و ماهیت کاربردی ، توسعه‌ای و با روش آمیخته(کیفی و کمی) است.جامعه آماری را کلیه مدیران ابتدایی(۴۸۷نفر)تشکیل می‌دهند. طبق جدول مورگان ، حجم نمونه تعداد ۲۱۷ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. مؤلفه‌های مدل مدیریت مدرسه محور بومی، پرسشنامه‌ای ۳۵ گویِه ای با اعتبارسنجی دورنی نظر نخبگان در سال ۱۳۹۷و از منظر سند تحول بنیادین برپایه طیف لیکرت استفاده‌شده است.اعتبار ابعاد این مقیاس به روش آلفای کرونباخ (۰٫۹۶۹) به‌دست‌آمده است. روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده ازنظر متخصصان تائید شد. .نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش دارای ۵ مؤلفه اصلی(فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، قدرت تصمیم گیری، نظارت و کنترل و تعاملات بیرونی) و ۳۵ مؤلفه فرعی است که مورد استفاده در تمام مدارس سازمان آموزش و پرورش می باشد. در انتها نیز به ارائه و ارزیابی اعتبار الگو پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 فروردین 1399