شناسایی معیارهای شفافیت مالی مقامات دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شفافیت مالی مقامات دولتی یکی از مهم‌ترین ابعاد شفافیت است در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. از این رو هدف مقاله حاضر، یافتن معیارهایی برای شفاف‌سازی اطلاعات و عملکرد مالی مقامات دولتی از طریق بررسی و تحلیل تجربیات برخی کشورها در این حوزه می‌باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و از شاخه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای محسوب می‌شود. روش اجرای پژوهش نیز با توجه هدف پژوهش که شناسایی معیارهای شفافیت مالی مقامات دولتی از داده‌های مربوط به اقدامات برخی کشورها در اسناد بین‌المللی و سپس توسعه نظریه است، نظریه پردازی داده بنیاد است. نتایج مقاله حاکی از آن است که اعلام عمومی در مواردِ میزان درآمد، منافع، منابع مالی، اموال و دارایی‌ها، هزینه‌ها، هدایای دریافتی، اطلاعات مالی بستگان و نزدیکان، معاملات و مسئولیت‌ها از معیارهای شفافیت اطلاعات مالی مقامات دولتی هستند که البته باید سازوکار افشای این اطلاعات به صورت مدون و مشخص ارائه شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد که تعیین سقف درآمد، گزارش‌دهی، طیف‌های ارزش‌گذاری و تعیین سقف زمانی اعلام از جمله مهم‌ترین معیارهایی هستند که لازم است در حوزه‌ی شفافیت مالی مقامات دولتی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 06 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 فروردین 1399