اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام‌صادق‌ علیه السلام

2 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام‌ صادق علیه السلام

چکیده

یکی از وجوه ارزیابی سازمان‌های فرهنگی، به‌عنوان متولیان اصلاح و رشد فرهنگ جامعه، ارزیابی مدیران عالی این سازمان‌ها می‌باشد. هر سیستم ارزیابی نیازمند معیارهایی برای ارزیابی‌ می‌باشد که تحقیقات زیادی به این موضوع پرداخته‌اند. تعدد این معیارها، ضرورت اولویت‌بندی‌ آن‌ها را دوچندان‌ می‌نماید، چه اینکه فرایند ارزیابی همواره زمان‌بر و پرهزینه است؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی مدیران عالی سازمان‌های فرهنگی‌ می‌باشد. بر این مبنا، ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از دیدگاه حضرت امیرA بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین استخراج شده و در مرحلۀ بعد از طریق ‌پرسش‌نامۀ نظرخواهی از خبرگان، این معیارها با استفاده از دو روش TOPSIS و SAW و بر اساس ۳ ملاک: ۱. تأثیرگذاری در افزایش بهره‌وری سازمانی؛ ۲. تناسب با جایگاه مدیران عالی سازمان؛ ۳. قابلیت سنجش، اولویت‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد معیارهایی که مبین ویژگی‌های عملکردی و تخصصی افراد هستند، مانند علم، توانمندی، مشورت‌پذیری و...، در ارزیابی مدیران عالی سازمان‌های فرهنگی اولویت بالاتری دارند تا معیارهایی که نشان‌دهندۀ ویژگی‌ شخصی افراد مانند تقوا، سلامت نفس و... می‌باشند و عمده‌ترین دلیل این امر نیز این است که از نظر خبرگان، معیارهای ناظر به تخصص‌محوری، داری قابلیت سنجش بالاتری از معیارهای ارزشی می‌باشند؛ از این رو پیشنهاد تحقیق حاضر این است که معیارهای مهمی چون تقوا، تعهد و... ابتدا باید به معیارهای قابل‌سنجش‌تری تبدیل شده و سپس در فرایند ارزیابی به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
الف. مقالات و پایان‌نامه‌ها
ترک‌زاده، جعفر و سمیه انصاری، «تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی»، فصلنامۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال۴، شمارۀ۱، ۱۳۹۴.
خسروی، محمود، «ملاک‌های انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکد‌ۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام‌صادقA، ۱۳۷۸.
رحیمی، غفور، «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، ماهنامۀ تدبیر، سال۱۷، شمارۀ۱۷۳، ۱۳۸۵.
سلمان‌نژاد، مصطفی، «ارزیابی مبانی مدل‌های عقلایی محدود و افق جهانی در تصمیم‌گیری از دیدگاه امام‌علیA در نهج‌البلاغه»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکد‌ۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام‌صادقA، ۱۳۸۹.
سیدنقوی،‌ میرعلی و علی فرهادی، «ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه»، پژوهشنامۀ نهج‌البلاغه، شمارۀ۱۵، ۱۳۹۵، ص۲۱تا۳۹.
عرب‌اسدی،‌ حسین، «نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای ارزش‌های اسلامی با تکیه بر سیر‌ۀ حضرت محمد‌J و حضرت علیA»،پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکد‌ۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام‌صادقA، ۱۳۸۴.
علی‌آبادی، مهدی، «معیارهای ارزیابی مدیران از دیدگاه امیرالمؤمنین علیA»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکد‌ۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام‌صادقA، ۱۳۸۹.
موسی‌زاده، زهره و مریم عدلی، «معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه»، فصلنامۀ اندیشۀ مدیریت راهبردی، شمارۀ۳، ۱۳۸۸، ص۱۰۳تا۱۲۳.
ب. کتاب‌ها
امام‌علیA، نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم: مشرقی، ۱۳۷۹.
ابطحی، سیدحسین، مدیریت منابع انسانی (رشتۀ مدیریت). تهران: دانشگاه پیام‌نور، ۱۳۷۵.
اصغرپور، محمد‌جواد، تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
آذر، عادل و علی رجب‌زاده، تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM)، تهران: نگاه دانش،۱۳۸۱.
خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه‌نویسی، تهران: درایت، ۱۳۷۸.
سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، تهران: سمت، ۱۳۸۴.
سهرابی، روح‌الله و مهدی احدی، فنون کاربردی تصمیم‌گیری کمی در مدیریت، رویکرد چندشاخصه (MADM تهران: ترمه، ۱۳۹۵.
مک گریگور، داگلاس، چهرۀ انسانی سازمان، ترجمۀ حسین وزیری سابقی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۱.
میرسپاسی، ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: میر، ۱۳۸۰.
نقی‌پور فر، ولی‌الله، مجموعه مباحثی پیرامون مدیریت در اسلام، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی، ۱۳۸۲.
نوبخت، محمدباقر، روش تحقیق پیشرفته، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۳.
 
منابع لاتین:
Dessler, Gary, (2008). Fundamentals of Human Resource Management Content, Competencies, and Applications, Florida International University, Peason International Edittion,.
Dessler, Gary, (2008). Human Resource Management, Florida International University, 11th ed. Prentice, Hall of India,.
Lloyd L. Byars & Leslie W. Rue (2006). Human resource Management, 8th ed. Published by McGraw-Hill/Irwin,.
Scriven, Michael, (1991). Evaluation thesaurus, 4th ed. Sage Publications
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1398