ارائه مدل برندسازی ملی ایران مبتنی بر محرک های راهبردی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به رقابت پیچیده میان کشورها در زمینه های گوناگون درک و بهره مندی از مزایای برند ملی یک مساله بسیار مهم است. بهره گیری از دیدگاه های متخصصان و مدیران به منظور شناسایی محرک های راهبردی و عوامل گوناگونی که بر برند ملی تاثیر می گذارند ضروری است و به درک پیچیدگی این مفهوم کمک می کند. در پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق از روش تحقیق ترکیبی به طور متوالی-اکتشافی استفاده گردید. در روش کیفی به کمک روش تحلیل تماتیک و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان و صاحب نظران و بهره گیری از نرم افزار NVIVO.8، مضامین و مقوله های اثرگذار بر برندسازی ملی ایران شناسایی شد. در روش کمی به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه و آزمون فرضیه های مورد نظر محقق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد فرهنگ و تمدن، علم و فناوری، دولت و حکمروایی، جغرافیا و طبیعت، جامعه، گردشگری و اقتصاد به عنوان محرک های استراتژیک بر برندسازی ملی ایران تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1398