تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی، بر اساس رویکرد IRP

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی بر اساس رویکرد فرایند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته بر اساس تحقیق کیفی و کمّی است که در زمرۀ پژوهش‌های توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری پژوهش، خبرگان و مدیران بیمارستان‌های شهرستان خرم‌آباد است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری 20 نفر از آنان به‌عنوان اعضای نمونۀ پژوهش انتخاب شده‌اند. برای تأیید روایی پرسش‌نامه‌ها، پرسش‌نامه‌های IRP بین خبرگان توزیع شد و مورد تأیید ایشان قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه‌ نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 87/0 بود، تأیید شد. یافته‌های پژوهش مشتمل بر شناسایی شایستگی‌های استراتژیک مدیران و نتایج ارزش‌آفرینی منابع انسانی و تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی است. نتایج حاکی از آن است که مهارت‌های تیم‌سازی و رهبری بیشتر از دیگر شایستگی‌های استراتژیک مدیران موجب ارزش‌آفرینی منابع انسانی در سازمان می‌شود؛ همچنین مهارت‌های هوشی، قابلیت‌های هوش فرهنگی، شبکه‌سازی و مشارکت استراتژیک به‌ترتیب، دیگر شایستگی‌های تأثیرگذار مدیران در ارزش‌آفرینی منابع انسانی در سازمان است. با استفاده از رویکرد IRP به تحلیل چگونگی اثرگذاری شایستگی استراتژیک مدیران در ارزش‌آفرینی منابع انسانی پرداخته شد؛ ازاین‌رو شایستگی تیم‌سازی و رهبری از طریق بهبود مهارت و خبرگی، افزایش روحیۀ کارآفرینی، افزایش انعطاف‌پذیری، افزایش انگیزه، بهبود قدرت خلاقیت و نوآوری، افزایش تعهد کارکنان، ارج‌نهادن کارکنان به مشتریان و بهبود فرهنگ سازمانی می‌تواند به ارزش‌آفرینی منابع انسانی در سازمان منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

چیت‌ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ و غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی شایستگی محوری مدیران فرهنگی‌اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(2)، ۲۷۲-۲۵۱.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ اسلامی، قاسم (1393). اثر خودمدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان). فرایند مدیریت و توسعه، 28(91)، ۹۹-۷۷.
رنگریز، حسن؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ و سلطانیه، فرزاد (1396). طراحی الگوی شایستگی استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 6(1)، ۴۹-۹.
طلایی، حمیدرضا؛ عالم‌تبریز، اکبر؛ و فارسیجانی، حسن (1396). تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف‌پذیر با رویکردهای مدل‌سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه‌بندی تفسیری. مدیریت صنعتی، ۱۵(۴۴)، ۲۶-۱.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ منتظر، راحله؛ سیدنقوی، میرعلی؛ و حسین‌پور، داوود (1394). بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت‌‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری. مدیریت نوآوری، 3(4)، ۲۲-۱.
Anderson, M. C. (2000). Transforming Human Resources: Maximizing value while increasing productivity. National Productivity Review, 19(4), 75-80.
Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons.
Carmeli, A., & Tishler, A. (2004). The Relationship Between Organizational Intangible Elements and Organizational Performance. Strategic Management Journal, 25(13), 1257-1278.
Cetin, M. Karabay, M.E., & Naci Efe, M. (2012). The Effects of Leadership Styles and the Communication Competency of Bank Managers On The Employees Job Satisfaction The Case of Turkish Banks. International Strategic Management Conference, 58, 227-235.
Dimitrios, M., & Georgios, T. (2011). The Impact of Intellectual Capital on Firm’s Market Value and Financial Performance. Jornal of Intellectual Capital, 12(1), 132-151.
Dziekonski, K. (2017). Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland. International Conference on Engineering, Project, and Production Management, l(82), 174-181.
Gordon, S.T., & Tarafdar, M. (2007). Understanding the influence of information systemcompetencies on process innovation: A Resource based view. Journal of strategic
information system
,16, 353-392.
Hawi, R.O., Alkhodary, D., & Hashem, T. (2015). Managerial Competencies and Organizations Performance. International Journal of Management Sciences, 5(11), 723-735.
Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and Moderating Effects of Human Capital on Strategy and Performance. In Professional Service Firms: A Resource-Based Perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28
Hogg, B. (1993). European Managerial Competencies. European Business Review, 93(2), 21-26.
Hondeghem. A., & Vandermeulen, F. (2000). Competency Management in The Flemish and Dutch Civil Service. International Journal of Public Sector Management,13(4), 342.
 Horng, J. S., Hsu, H., Liu, Ch. H., Lin, L. & Tsai, Ch. Y. (2011). Competency Analysis of Top Managers in the Taiwanese Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 30, 1044-1054.
Jevscek, M. (2016). Competencies of process managers. Journal of Universal Excellence, 5(1), 13-29.
Kohansal, M., Sadegh, T., & Haghshenas, M. (2016). E-HRM  From Acceptance To Value Creation. Journal of Information Technology Management,12(1), 18-27.
 Lepak, D., & Snell, S. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource confgurations. Journal of Management, 28(4), 517-543.
Lepak, D.P., & Snell, S.A. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. The Academy of Management Review, 24, 31–48
Martina K., Hana U., & Jirl, F. (2012). Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 4(1), 129-142.
Mcclelland, D. (1973). testing for competence rather than for intelligence. Harvard university, American psychologist, January 1973.   
Montes, FJL., Moreno, AR., & Fernandez, LMM. (2004). Assessing the organizational climate and contractual relationship for perceptions of support for innovation. Int J Manpow, 25(2), 167-180
Nirachon, C., Mohmad-Yazam, S., & Faridahwati, M.S. (2007). Determinants of managerial competencies in the public health sector. Proceedings of the International Conference in Penang, Malaysia, 233-241.
Peppard, J., & Ward, J. (2004). Beyond strategic information systems: toward an IS capability. Strategic Information Systems, 13, 167-194.
Rossouw, A. (2004). An Assessment Of The Required Competecies For The Senior Managment Service In The South African Public Service (Research thesis). University of Stellenbosch, 176-194.
Ryan. G., Emmerling, R.J., & Spencer, Lyle, M. (2009). Distinguishing HighPerformance European Executives-The role of emotional, social and cognitive competencies. Journal of Management Development,28(9), 859-875.
Shamsudin, F., & Chuttipattana, N. (2012). Determinants of managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand. Journal of Health Organization and Management, 26(2), 258-280.
Sparrow P., & Hodgkinson, G. (2006). What Is Strategic Competence and Does It Matter?. Cornell University ILR School Paper Series Center for Advanced Human Resource Studies (CAHRS), www.ilr.cornell.edu/CAHRS.
Steers, R. M., Nardon, L. & Sanchez-Runde, C. J. (2013). Developing Multicultural Competences. The European Business Review, p 135.
Sullivan, p. (2007). Profiting form intellectual capital: Extracting value from innovation. New York: Johan Wiley and Sons inc.
Tarafdar, M., Gordon, S.R. (2007). Understanding the influence of information systems competencies on process innovation: A resource-based view. Journal of Strategic Information Systems, 16, 353-392.
Vazirani, N. (2010). Review Paper Competencies and Competency Model-A Brief overview of its Development and Application. SIES Journal of Management, 7(1), 121-131.
Veliu, L., & Manxhari, M. (2017). The impact of managerial competencies on business performance: SME’s in Kosovo. Journal of Management, 1(30), 59-65.
Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy Demate method. International Trade Department Ta Hwa Institute of Technology, 32, 499-507.
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1398
صفحه 321-346
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398