مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعۀ شرکت‌ها می‌تواند با استفاده از راهبردهای داخل‌سازمانی یا خارج‌سازمانی محقق شود. از مهم‌ترین اقدامات اکتشافی خارج‌سازمانی می‌توان به تشکیل اتحادهای راهبردی،[i] مشارکت مخاطره‌آمیز مشترک،[ii] تصاحب[iii] یک شرکت یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا توسط شرکت مادر اشاره کرد. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکتی، از راهبردهایی است که توسط شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف، در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز استفاده از این روش به‌ویژه در میان شرکت‌های فعال در صنایع حوزۀ فناوری اطلاعات در حال رشد است. تحقیق حاضر سعی بر طراحی مدل سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکتی برای شرکت‌های ایرانی دارد. با توجه به اینکه پیش از این کمتر مطالعه‌ای در این خصوص و به‌ویژه در سطح کشور انجام گرفته است، در این مطالعه روش اکتشافی نظریه‌پردازی بنیادی برای ارائۀ مدل به کار گرفته شده است. در این روش، داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت و دانشگاه جمع‌آوری شده و در سه مرحله کدگذاری و بر اساس رویکرد نظام‌یافته، مدل در قالب پارادایم ارائه شده است. در مدل ارائه‌شده، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکتی به‌عنوان پدیدۀ اصلی شناسایی شده و عوامل علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، اقدامات و کنش‌های مرتبط با پدیده و پیامدهای این اقدامات معرفی شده‌اند. در ادامه قضیه‌های مستخرج از مقوله‌های شرح‌داده‌شده ارائه شده‌اند. در نتیجه‌گیری پژوهش به سهم علمی این تحقیق و محدودیت‌های آن اشاره شده است.[i]. Strategic Alliances


[ii]. Joint venturing


[iii]. Acquisition

کلیدواژه‌ها

موضوعات

استراوس، انسلم، و کوربین، جولیت (1395). مبانیپژوهشکیفی:فنونومراحلتولیدنظریۀزمینه‌ای (ابراهیم افشار، مترجم). تهران: نشر نی.
خاکی، غلامرضا (1392). روشتحقیقبارویکردگرانددیدرپایاننامهنویسی. تهران: فوژان.
دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ و الوانی، سیدمهدی (1386). روششناسیپژوهشکیفیدرمدیریت:رویکردیجامع. تهران: صفار، اشراقی.
هادوی‌نیا، مصطفی (1389). کاوشپدیدۀرفتارهایمنافقانهدرارتباطاتبین‌فردیدرسازمان. (پایان‌نامۀ دورۀ دکتری). دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
Basu, S., Phelps, C. & Kotha, S.)2011). Towards understanding who makes corporate venture capital investments and why. JournalofBusinessVenturing, 26(2), 153-171.
Chesbrough, H. (2000). Designing corporate ventures in the shadow of private venture capital. CaliforniaManagementReview, 42(3), 31-49.
Collison, C. & Parcell, G. (2007). LearningToFly:PracticalKnowledgeManagementFromLeadingandLearningOrganization. Delhi: Wiley India Pvt.
Cumming, D. (2012). TheOxfordHandbookofVentureCapital. Oxford: oxford University press.
Dauderstadt, P. (2013). SuccessFactorsinStrategicCorporateVenturing. Berlin: Technischen Universitat Berlin.
Dushnitsky, G. (2011). Entrepreneurial energy: riding the next wave of corporate venturing capital. BusinessStrategyReview, 22(3), 44-49.
Dushnitsky, G. (2012). Corporate venture capital in the twenty first century: An integral part of firm's innovation toolkit. In: TheOxfordHandbookofVentureCapital. Oxford: Oxford University Press, 156-210.
Dushnitsky, G. & Lavie, D.( 2010). How alliance formation shapes corporate venture capital investment in the software industry: A resource-based perspective. StrategicEntrepreneurshipJournal, 4(1), 22-48.
Dushnitsky, G. & Lenox, M. J.(2005a). When do firms undertake R&D by investing in new ventures?. StrategicManagementJournal, 26, 947-965.
Dushnitsky, G. & Lenox, M. J. (2005b). When do incumbents learn from entrepreneurial ventures?. Corporate venture capital and investing firm innovation rates. ResearchPolicy, 34(5), 615-639.
Dushnitsky, G. & Lenox, M. J. (2006).  When does corporate venture capital investment create firm value?. JournalofBusinessVenturing, 21, 753-772.
Gaba, V. & Meyer, A. D.(2008). Crossing the organizational species barrier: How venture capital practices infiltrated the information technology sector. AcademyofManagementJournal, 51, 976-998.
Gawer, A. & Cusumano, M. A. (2002). PlatformLeadership:HowIntel,Microsoft,andCiscoDriveIndustryInnovation. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Gompers, P. A. & Lernere, J. (1998). What drives venture capital fundraising?. In: BrookingsPapersonEconomicActivity, Microeconomics. Washington D.C.: Brookings Institution, 149-204.
Goulding, Ch. (1998). Grounded theory: the missing methodology on the interpretivist agenda. QualitativeMarketResearch:AnInternationalJournal, 1(1), 50-57.
Hamel, G. & Green, B. (2007). TheFutureofManagement. Boston: Harvard Business School press.
Hana, U. (2013). Competitive advantage achievement through innovation and knowledge. JournalofCompetitiveness, 5(1), 82-96.
Henderson, J. & Leleux, B. (2002). Corporate venture capital:effecting resource combinations and transfers.  BobsonEntrepreneurshipReview, May, 31-46.
Kann, A. (2000). Strategicventurecapitalinvestingbycorporations:AframeworkforstructuringandValuingCorporateventurecapitalprograms. (Unpublished Doctoral Dissertaion). Stanford University.
Keil, T. (2000). Externalcoorporateventuring:cognition,speed,andcapabilitydevelopment. Espoo: Helsinki University of Technology.
Keil, T. (2002). ExternalCorporateVenturing:StrategicRenewalinRapidlyChangingIndustries. Westport: Quorum Books.
Keil, T., Maula, M. V. & Zahra, S. A.(2004). Explorativeandexploitativelearningfromcorporateventurecapital:modelofprogramlevelfactors. New Orleans LA USA:  Academy of Management.
Maula, Markku, V.J. (2001). CorporateVentureCapitalandtheValue-AddedforTechnology-BasedNewFirms. Helsinki: Institute of Strategy and International Business, Helsinki University of Technology.
Maula, Markku, V.J. (2006). Corporate venture capital as a strategic tool for corporations. In: HandbookofResearchonVentureCapital. Northampton (MA): Edward Elgar Publishing Ltd., 371-392.
Maula, M. V., Autio, E. & Murray, G. C. (2003). Prerequisite for the creation of social capitaland subsequent knowledge acquisition in corporate venture capital. VentureCapital, 5(2), 117-134.
Maula, M. V., Autio, E. & Murray, G. C.(2005). Corporate venture capitalists and independent venture capitalists: What do they know, who do they know, and should entrepreneurs care?. VentureCapital, 7(1), 3-21.
Maula, M. V., Autio, E. & Murray, G. C.(2006). How corporate venture capitalists add value to entrepreneurial young firms?. In: AdvancesinEntrepreneurship,FirmEmergenceandgrowth. Oxford: JAI, 267-309.
Maula, M. V. & Murray, G. C.(2002). Corporate venture capital and the creation of US public companies: the impact of sources of venture capital on the performance of portfolio companies. In: CreatingValue:WinnersintheNewBusinessEnvironment. (M. A. Hitt, R. Amit, C. E. Lucrier & R. D. Nixon, eds.). Oxford: Blackwell Publishers, 164-187.
McNally, K. (1997). CorporateVentureCapital: BridgingtheEquityGapintheSmallBusinessSector. London: Routledge.
Narayanan, V. K., Yang, Y. & Zahra, S. A.(2009).  Corporate venturing and value creation: A review and proposed framework. Researchpolicy, 38(1), 58-76.
Senge, P. M.(2006). TheFifthDiscipline:TheArt&practiceofthelearningOrganization. New York: DOUBLEDAY.
Sharma, P. & Chrisman, J. J. (1999). Toward a Reconciliation of the definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneursip. EntrepreneurshipTheoryandPractice, 23, 11-27.
Siegel, R., Siegel, E. & Macmillan, I. C. (1988). Corporate venture capitalists: autonomy, obstacles, and performance. JournalofBusinessVenturing, 3(3), 233-247.
Souitaris, V. & Zerbinati, S.(2014).  How do corporate venture capitalists do deals? An explorartion of corporate investment practices. StrategicEntrepreneurshipjournal, 8, 321-348.
Sykes, Hollister, B. (1986).  Anatomy of a corporate venturing program: Factors influencing success.  JournalofBusinessVenturing, 1(3), 275-294.
Sykes, Hollister, B. (1990). Corporate venture capital: Strategies for success. JournalofBusinessVenturing, 5(1), 37-47.
Vladimir, I. I. & Xie, F. (2010). Corporate Venture Capital. In: VentureCapital:InvestmentStrategies,Structures,andPolicies. Hoboken: John Wiley & Sons, 51-70.
Wadhwa, A. & Kotha, S. B., 2006. Knowledge creation through external venturing: Evidence from telecommunication equipment manufacturing industry. AcademyofManagementJournal, 49, 819-835.
Zahra, S. A. (1995). Corporate entrepreneurship and financial performance: The case of management leveraged buyouts. JournalofBusinessVenturing, 225-247
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1398
صفحه 255-293
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398