واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا

چکیده

مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری است و ذی‌نفعان متعددی با دیدگاه‌های مختلفی دارد و ماهیت سیستماتیک تغییرات در این مسائل، موجب به‌کارگیری روش‌شناسی‌های سیستمی برای بهبود شناخت ماهیت مسئله و حل آن شده است. این مطالعه با هدف شناخت مسئلۀ نوسازی استراتژیک در صنعت بیمه، با به‌کارگیری روش‌شناسی سیستمی نرم انجام گرفته است. ماهیت سیستماتیک تغییرات در این صنعت و پیچیدگی آن و وجود ذی‌نفعان چندگانه، بر اهمیت به‌کارگیری روش‌شناسی‌های سیستمی افزوده است. در این راستا تصویر غنی ماهیت مسئلۀ تحقیق، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشه‌ای با توافق و مشارکت مالکان مسئله، از طریق برگزاری جلسات مصاحبه با متخصصان این حوزه احصا شده و مدل مفهومی نوسازی استراتژیک ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
آقاجانیان، سمینه؛ مشایخی، علی‌نقی (1393). نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 33(۹)، ۲۸-۱.
تولایی، روح‌الله؛ صباغی، زهرا (1394). طراحی الگوی مفهومی توسعۀ مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی. نشریۀ علمی‌پژوهشی بهبود مدیریت، ش2(121)، ۲۸-۱۴.
روزنهد، جاناتان؛ مینجرز، جان (1392). مدل‌سازی نرم در مدیریت روش‌های ساخت‌دهی مسئله در شرایط پیچیدگی، عدم اطمینان، تعارض. (عادل آذر و علی انوری، مترجمان). تهران: نگاه دانش
کردنائیج، اسدالله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ دلخواه، جلیل؛ و آقازیارتی، مهدی (1392). نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (15)، ۵۷-۳۷.
ویلیامز، تری (1392). روش‌شناسی علم مدیریت. (عادل آذر و سعید جهانیان، مترجمان). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
هینز، استیون (1393). رویکرد تفکر سیستمی به برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک.(رشید اصلانی، مترجم). تهران: نشر نی.
Ackoff, R. (1979). The future of operational research is past. Journal of the Operational Research Society, 30, 93-164. 
Balkefors, H., Björklund, E., & Carlquist, A. (2015). The Co-Existence of Strategic  Renewal and Strategic Inertia A case study of an innovative firm. (Bachelor’s Thesis in Business Administration), Jonkoping University.
Beasley, J. E. (2002). OR-Notes available. at: http://mscmga. ms.ic.ac.uk/jeb/or/softor. Html.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2013). enturing and discontinuous strategic renewal: an options perspective. Journal of Product Innovation Management, 30, 956–975.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2011). External venturing and discontinuous strategic renewal: an options perspective. Product Innovation Management, 1-45.
Bergvall-Kareborn,  B.,  Mirijamdotter,  A.,  & Basden,  A.  (2004). Basic  principles   of   SSM   modeling:   An   examinationof   CATWOE   From  a  soft perspective. Systemic Practice and Action Research, 17(2). 73-75.
Burgelman, R.A. (1983b). A model of the interaction of strategic behavior, corporate context, and the concept of change. In: Chakravarthy, B.S., Mueller-Stewens, G., Lorange, P., & Lechner, C. (eds.). Strategy Process: Shaping the Contours of the Field. Oxford: Blackwell, 208– 232.
Checkland, P., Holwell, S. (1998). Information, Systems and Information Systems-making sense of the field: Wiley, 20(4), 100-120.
Checkland, P.B. (1999). Systems Thinking, Systems Practice. Chichester: John Wiley & Sons.
Checkland, P.  & Scholes, J. (1990). Soft  systems  meyhodology  in  action.  Chichester: Wiley, 12-19.
Checkland, P. (1999). Soft Systems Methodology: A Thirty-Year Retrospective Systems. Research and Behavioral Science, 17, S11-S58.
Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective, Systems Research and Behavioral Science, 17, 11–58.
Dutch and French financial incumbents: interaction of environmental selection, institutional effects, and managerial intentionality. Journal of Management Studies, 40(21), 63–87.
Faivre-Tavignot, B. (2016). Social Business and  Base of the Pyramid Levers for Strategic Renewal. John Wiley & Sons, Inc.
Flier, B., Van Den Bosch, F.A.J. & Volberda, H. (2003). Coevolution in the strategic renewal behavior of  British.
Flier, B., van den Bosch , F.A.J., Volberda, H. W., & Baden-Fuller, Ch. (2005).  Strategic Renewal in the Dutch Financial Services Sector: Renewal Trajectories from a Competence-Based Perspective. Advances in Applied Business Strategy, 9, 237–274.
Floyd,  S.W.,  & Wooldridge,  B.  (2000). Building Strategy from the Middle: Re-conceptualizing Strategy Process. London: Sage.
Floyd, S.W., & Lane, P.J. (2000). Strategizing throughout the organization: managing role conflict in strategic renewal. Academy of Management Review, 25, 154–177.
Grandi, A., & Grimaldi, R. (2005). Academics’ organizational characteristics and the generation of successful business ideas. Journal of Business Venturing, 20, 821–845.
Lavie,  D. (2006). Capability  reconfiguration:  An  analysis  of  incumbent  responses to technological change. Academy of Management Review, 31(1), 153-174.
Heyden, M.,  &Luiz., M. ( 2012). Essays on Upper Echelons & Strategic Renewal, A Multilevel Contingency Approach. (to obtain the degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam by command of the rector magnificus). ISBN 978-90-5892-304-2 
Mingers, J., (2011). Soft OR comes of age-but not everywhere!. Omega, 729-741.
Mingers, J., & White, L. (2010). A review of the recent contribution of systems thinking to operational research and management science. European Journal of Operational Research, 147-161.
Montazemi, A.R ., Conrath, D. W. (1986 ). The use of cognitive mapping for information requirements analysis. MIS quarterly, 157(6), 45-56.
Pidd, M. (1999). A brief introduction to soft operational research in Handling Strategic Problems available. at: //http: www. orsoc.org.uk/about/teaching/StrategicProblems/m_4. htm.
Riviere , M., & Suder, G. (2015). Perspectives On strategic internationalization: Developing capabilities For renewal. International Business Review, 12.
Rodriguez-Ulloa  R., & Paucar-Caceres, A.  (2005). Soft  system  dynamics methodology  (SSDM):  combining  soft  systems  methodology  (SSM)  and  system  dynamics  (SD).  Systemic  Practice  and  Action  Research, 18(3), 303-334.
Schmitt, A., Raisch, S., & Volberda, H. W. (2016). Strategic Renewal: Past Research, Theoretical Tensions and Future Challenges. International Journal of Management Reviews, 00, 1–18.
Strategy. Academy of Management Review, 8, 61–70.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18, 509–533
Volberda, H., & Baden-Fuller, C. (2003). Strategic renewal processes in multi-unit firms: generic journeys of change. In: Strategy Process, 207-231
Volberda, H. W. (2004).  Crisis in Strategy: Fragmentation, integration or synthesis. European Management Review, 1, 35–42.
Volberda, H. W., & Elfring, T. (2001). Rethinking Strategy. London: Sage Publications.
Zahra, S.A. (1993).  Environment, corporate entrepreneur-ship, and financial performance: a taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319–340.
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context. Cengage Learning EMEA.
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1398
صفحه 165-188
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 02 مهر 1398