برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص سازمان در نقش میانجی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

4 دکترای بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده

جذب نیروی کار شایسته در بازار­کار رقابتی امروز، تبدیل به یکی از منابع مهم کسب مزیت رقابتی شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر ارزش علاقه­ مندی(ارزش نوآوری) برای جذب نیروهای خلاق، قصد ارائه پیشنهادهایی در زمینه طراحی «برند کارفرما» به سازمان­ هایی را دارد که در بیان رسالت خود ارائه محصولات و خدمات نوآورانه به جامعه را در اولویت قرار داده­ اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ­ها، توصیفی از نوع پیمایشی می­ یاشد. جامعه آماری پژوهش102 نفر از کارکنانی هستند که در فاصله کوتاهی قبل از انجام پژوهش، موفق به  استخدام در واحد مرکزی سازمان شاتل در شهر تهران شده­ اند که از بین آن­ها 51 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیده­ اند. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه می ­باشد که بخشی از آن برگرفته از پرسشنامه­ های استاندارد برتون و همکارانش(2005)، کانکس و فریمن(2006) و برتز و جاج(1994) است و بخش طراحی شده آن بر اساس تعاریف موجود از متغیر مورد نظر است. روش تجزیه و تحلیل داده­ ها مدل­سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Warp PLS می­باشد. نتایج نشان می ­دهد که برند­کارفرما از طریق تداعی معانی منجر به ایجاد تصویر مطلوبی از سازمان در ذهن جویندگان کار شده و با احساس تناسبی که در اثر این تصویر، فرد در ذهن خود با سازمان پیدا می ­کند، جذب سازمان می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

باقری، مصباح ­الهدی و عرفانی ­فر، اکبر (1389)، «طراحی مدل مؤلفه­های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)»، اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، صص 43-77.
باقری­ زاده، سیدمحمد (1374)، «نوآوری در سازمان»، ماهنامه علمی ـ آموزشی تخصصی تدبیر، شماره 60، صص 19-22.
داوری، رضا و رضا زاده، آرش (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضائیان، علی (1385)، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
سلیمانی، افشین (1384)، کلاس خلاقیت، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
شهرآرای، مهرناز و مدنی‌پور، رضا (1375)، «سازمان خلاق و نوآور»، مجله دانش مدیریت، شماره 35-34، صص 39-48.
عبداللهی، ابوطالب (1387)، «نقش مدیران و سازمان­ها در خلاقیت و نوآوری»، فصلنامه حصون، شماره 16، صص151-171.
علیرضایی، ابوتراب و تولایی، روح­الله (1387)، «ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان»، دو ماهنامه انسانی پلیس، شماره 16، صص 37-60.
قلی‌پور، آرین؛ روشن‌نژاد، مژگان و شرافت، شاپور (1389)، «تبیین تناسب فرد ـ سازمان، به عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری»، مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 4(1)، صص 209-229.
قلی‌پور، آرین و آغاز، عسل (1393)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2): سیستم حقوق و مزایا، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
کاظمی، مهدی و همراهی، محمد (1388)، «آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ؛ مطالعه موردی استان فارس»، پژوهش‌های مدیریت، 2(4)، صص 113-130.
محمدی مقدم، یوسف؛ غلامحسینی، حسین؛ یزدان‌شناس، ابوذر و مظلومی،‌ محمدرضا (1393)، تأثیر تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی )مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران(، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 6(21)، صص 10-28.
محمدی، حیدر؛ رنجبر، مجید (1391)، «آموزش ضمن خدمت و بهبود سازمانی»، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، 4(3)، صص16-25.
هرندی، عطاءاله؛ سعادت‌یار، فاطمه و فاطمی، زهرا (1393)، «مدل‌سازی تأثیرات تصویر مطلوب بر مصرف‌کنندگان در بخش خدمات»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 4(2)، صص 125-140.
 
Aaker, David A. (2012), "Building strong brands", Simon and Schuster.
Ambler, Tim and Barrow, Simon (1996), "The employer brand, Journal of brand management", 4.3. pp 185-206.
Backhaus, Kristin and Tikoo, Surinder (2004), "Conceptualizing and researching employer branding", Career development international, 9(5), 501-517.
Bazerman, Max (1998), "Judgment in managerial decision making" (4th ed.); New York: John Wiley & Sons.
Berthon, Pierre and Ewing, Michael and HAH, Li Lian (2005), "Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding". International journal of advertising, 24.2. pp 151-172.
Bovee, Courtland L. and Thill, Johnv and Wood, Marian Burk and Dovel, George P (1993), "Management" International Ltd. Mc Grow Hill Book Co.
Boyko, Rebecca (2014), "Improving the employer brand image of Company X amongst students in Finland", URL: https://www.ebookit.com/books/ 0000001256/The-HR-Trailblazer-Unlock-the-Potential-of-Your-Employer-Brand.html. Accessed: 4 May 2015.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
Heilmann, Pia and Sarrenketo, Sami and Liikkanen, Katja (2013), "Employer branding in   power industry", International Journal of Energy Sector Management, 7.2. pp 283-302.
Hubschmid, Elena (2012), "Shaping Efficient Employer Branding Strategies to Target Generation Y: A Cross-national Perspective on Recruitment Marketing", Peter Lang.
Hunter, Samuel T. and Cushenbery, Liliya and FriedriIch, Tamara (2012), "Hiring an innovative workforce: A necessary yet uniquely challenging endeavor", Human Resource Management Review, 22.4. pp 303-322.
Judge, Timothy A. and Bretz, Robert D. (1994), "Person-organization fit and the theory of work adjustment: Implications for satisfaction, tenure, and career success", Journal of Vocational behavior, 44.1. pp 32-54.
Keller, Kevin Lane.(1993), "Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity", The Journal of Marketing, pp 1-22.
Knox, Simon and Freeman, Cheryl (2006), "Measuring and managing employer brand image in the service industry". Journal of Marketing Management, 22.7-8. pp 695-716.
Lievens, Filip and Decaesteker, Christoph and Coetsier, Pol (2001), "Organizational attractiveness for prospective applicants: A person-organization fit perspective", Applied Psychology, 50(1). pp 30-51.
Luthans, Fred (1992), "Organizational Behavior", New York: Mac Graw, Hill Book Company.
 Papalia, Diane E. and Sally Wendkos, Olds (1988), "Psychology", New York: Mac Graw, Hill  Book Company.
دوره 12، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 205-224
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1395
  • تاریخ پذیرش: 12 فروردین 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397