بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآرانه سازمان‌ها برای شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری است. به این منظور به بررسی رابطه میان گرایش به یادگیری، کارآفرینی بنگاه، استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه و عملکرد سازمان های زیستی کشور پرداخته می شود. جامعه­ی آماری پژوهش تمامی شرکت­های دانش­بنیان زیستی کشور می باشد که تعداد آن ها برابر250 شرکت است. بر اساس یافته­های بدست آمده از 142 شرکت دانش بنیان زیستی به عنوان نمونه مورد بررسی و با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به یافته­های پژوهش تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. همچنین نقش میانجی استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه، در رابطه ی بین متغیرها تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیم‌پور، حبیب؛ صالحی صدقیانی، جمشید و خلیلی، حسن (1390)، «بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت». پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره 13، صص 121-138.
اردکانی، سعید؛ شاکری، فاطمه؛ زارع احمدآبادی، حبیب و کاوندی، رضا (1389)، «تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)». مدیریت صنعتی، شماره 2، صص 93-110.
حسینی، میرزا حسن؛ پورنعمت نودهی، مریم و رهبری نیا، عباس (1393)، «اثربخشی و طراحی مدل‌های جدید کسب و کار بر عملکرد نوآوری تکنیکی به واسطه یادگیری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان بانک صادرات در استان گیلان». نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه.
رحمانی، زین‌العابدین و رضایی، ملیحه (1394)، «بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی‌گری ظرفیت نوآوری (مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)»، ویژه‌نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار.
دانایی فرد، حسن؛ کردنائیج، اسدالله؛ دلخواه، جلیل و آقازیارتی، مهدی (1392)، «نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، صص 37-57.
کرمپور، عبدالحسین و ابراهیمی، ابوالقاسم (1393)، «تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی». مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 18، صص 155-175.
محمدی حسینی، سیداحمد؛ امین بیدختی، علی اکبر و جمشیدی، لاله (1392)، «بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری». نوآوری و ارزش آفرینی، سال دوم، شماره 4.
نبی­پور افروزی، مهدی و درویش متولی، مرجان (1392)، «بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان­ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری». (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره  32، صص 47-58.
 
Ağca, V., Topal, Y., & Kaya, H. (2012), Linking entrepreneurship activities to multidimensional firm performance in Turkish manufacturing firms: An empirical study. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8(1), 15–33.
Akman, G. & Yilmaz, C. (2008), Innovative capability, innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1): 69-111.
Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2003), Clarifying the intrapreneurship concept. Journal of small business and enterprise development, 10(1), 7-24.
Amorós, J. E., Fernández, C., & Tapia, J. (2012), Quantifying the relationship between entrepreneurship and competitiveness development stages in Latin America. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 249-270.
Ashworth, C. J. (2012), Marketing and organizational development in e-SMEs: Understanding survival and sustainability in growth-oriented and comfort-zone pure-play enterprises in the fashion retail industry. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8(2), 165-201.
Barker, W. E., & Sinkula, T. (2005), Environment marketing strategy and firm performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 461-475.
Bhasin, S. (2012), An appropriate change strategy for lean success. Management Decision, 50(3), 439-458.
Bierly, P., & Chakrabarti, A. (1996), Generic knowledge strategies in the U.S. pharmaceutical industry. Strategic Management Journal, 17(4), 123-137.
Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002), Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.
Canina, L., Palacios, D., & Devece, C. (2012), Management theories linking individual and organizational level analysis in entrepreneurship research. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 271-284.
Coombs, J. E., & Bierly, P. E. (2006), Measuring technological capability and performance. R&D Management, 36(4), 421-438.
De Luca, L., Verona, G., & Vicari, S. (2010), Market orientation and R&D effectiveness in high technology firms: An empirical investigation in the biotechnology industry. Journal of Product Innovation Management, 27(3), 299-320.
Dweck, C.S. (1999), Self Theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development, Philadelphia, PA: Psychology Press Taylor and Francis Orientation, Team Learning Behavior, and Individual Creativity, Academy of Management Journal, 52, 280-293.
Elliot, A.J., & McGregor, H.A. (2001), A2 x2 Achievement Goal Framework, Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-514.
Greve, H. R. (2003), A behavioral theory of R&D expenditures and innovations: Evidence from shipbuilding. Academy of Management Journal, 46(6), 685-702.
He, Z., & Wong, P. K. (2004), Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis. Organization Science, 15(4), 481-494.
Hauser, J., Gerard, J. T., & Griffin, A. (2006), Research on innovation: A review and agenda for marketing science. Marketing Science, 25(6), 687-717.
Hill, C. W. L., & Rothaermel, F. T. (2003), The performance or incumbent firms in the face of radical technological innovation. Academy of Management Review, 28(2), 257-274.
Hirst, G., Knippenberg, V.D. & Zhou, J. (2009), A Cross- Level Perspective on Employee Creativity: Goal Orientation, Team Learning Behavior, and Individual Creativity, Academy of Management Journal, 52, 280-293.
Hirst, G., Knippenberg, V. D., Chen, C.H. & Sacramento, C.A. (2011), How Does Bureaucracy Impact on Individual Creativity? A Cross-Level Investigation of Team Contextual Influences on Goal Orientation- Creativity Relationships, Academy of Management Journal, 54(3), 624-641.
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011), Impact of TQM and Organizational Learning on Innovation Performance in the High-Tech Industry. International Business Review, 20(2), 213-225.
Huarng, K. H. (2010), Essential research in technology management. Journal of Business Research, 63(5), 451-453.
Hurmelinna-Laukkanen, P., Sainio, L.M., and Jauhiainen, T. (2008), Appropriability Regime for Radical and Incremental Innovations . R&D Management, 38( 3), 278-289.
Janssen, O., & Van Yperen, N.W. (2004), Employees’ Goal Orientations, the Quality of Leader-Member Exchange, and the Outcomes of Job Performance and Job Satisfaction, Academy of Management Journal, 47, 368-384.
Kim, S. H., & Huarng, K. H. (2011), Winning strategies for innovation and high-technology products management. Journal of Business Research, 64(11), 1147-1150.
Kreiser, P. M., Marino, L. W., & Weaver, K. M. (2002), Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1, 71-94.
Lee, L. T. S., & Munir, S. B. (2007), The effects of entrepreneurial orientation and knowledge management capability on organizational effectiveness in Taiwan: The moderating role of social capital. International Journal of Management, 24(3), 549-572.
Lee, T.-S. and Tsai, H.-J. (2005), "The Effects of Business Operation Mode on Market orientation, Learning Orientation and Innovativeness", Industrial Management & Data Systems, 105, (3), 325-348.
Lorens Montes, F.J., Ruiz Moreno, A., and Garcia Morales, V. (2005), Influence of Support leadership and Teamwork Cohesion on Organizational learning, Innovation and Performance : An Empirical Examination.
Matolcsy, Z. P., & Wyatt, A. (2008), The association between technological conditions and the market value of equity. The Accounting Review, 83, 479-518.
Morgan, R. E., & Strong, C. A. (2003), Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56, 163-176.
Parellada, F. S., Soriano, D. R., & Huarng, K. H. (2011), An overview of the service industry futures. Service Industries Journal, 31(1), 1-6.
Renko, M., Shrader, R. C., & Simon, M. (2012), Perception of entrepreneurial opportunity: A general framework. Management Decision, 50(7), 1233-1251.
Schmookler, J. (1966), Invention and economic growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shane, S. A., & Venkataraman, S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 26(1), 217-226.
Shimizu, K., & Hit, M. A. (2004), Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions. The Academy of Management Executive, 18(4), 44-59.
Thornhill, S., (2006), Knowledge, innovation and firm performance in high- and lowtechnology.
Wang, C. L. and Ahmed, P. K. (2002), "Review of the Concept of Organizational Learning", In: Working Paper Series 2002 University of Wolverhampton, UK.
دوره 12، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 185-204
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397