ارائه‌ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با بکارگیری نظریه‌ی شکست‌ناپذیری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه قم

چکیده

مفهوم شکست‌ناپذیری به توانایی ارتقاء و پیشرفت سازمان در شرایط استرس‌زا و آشوبناک اشاره دارد. درواقع شکست‌ناپذیری بیان می‌کند زمانی که سازمان‌ها با عوامل استرس‌زا مواجه می‌شوند، پایداری به‌تنهایی کافی نیست. در چنین شرایطی سازمان‌ها نه‌تنها باید ساختار خود را حفظ کنند، بلکه باید بتوانند با یادگیری از عوامل استرس‌زا در بلندمدت موقعیت خود را بهبود بخشند و ارتقاء یابند. اگر سازمانی نتواند به‌موقع عوامل استرس‌زا را شناسایی کند و برای مقابله با آن‌ها تدابیری بیندیشد از بخش‌های ضعیف سازمانی می‌شکند و ساختار خود را از دست می‌دهد. در پژوهش حاضر سعی شده است شرکت الکتروفن قم ازنظر شکست‌ناپذیری مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور چارچوب اولیه، از مرور جامع ادبیات و پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه‌ی شکست‌ناپذیری سازمان‌های مختلف به‌دست‌آمده است، با برگزاری جلسات، خبرگان معیارهای شکست‌ناپذیری را استخراج و تائید کرده‌اند، با استفاده از روش دیمتل خاکستری تأثیرات متقابل معیارها بررسی‌ و از طریق روش فرآیند تحلیل شبکه اهمیت هر یک از معیارها مشخص‌شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، یادگیری از طریق ریسک کنترل‌شده را می‌توان به‌عنوان مؤثرترین زیرمعیار یادگیری در شکست‌ناپذیر کردن سازمان‌ها معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

پیغامی، عادل (1393)، درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (7).
Abid, A. Khemakhem, M. T. Marzouk, S. Jemaa, M. B. Monteil, T. & Drira, K. (2014), Toward antifragile cloud computing infrastructures. Procedia Computer Science, 32, 850-855.
Agrawalla, R. K. (2015, September), Towards a theoretical foundation for agile development. In Systems Engineering (ISSE), 2015 IEEE International Symposium on (pp. 461-468). IEEE.
Arney, C. (2013), Antifragile: things that gain from disorder. Mathematics and Computer Education, 47(3), 238.
Bai, C. & Sarkis, J. (2013), “A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors”. International Journal of Production Economics, 146(1), 281-292.
Bendell, T. (2014), Building Anti-fragile Organisations: Risk, Opportunity and Governance in a Turbulent World. Gower Publishing, Ltd.
Beck, C. K. (1984), U.S. Patent No. 4,459,506. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
Danchin, A. Binder, P. M. & Noria, S. (2011), Antifragility and tinkering in biology (and in business) flexibility provides an efficient epigenetic way to manage risk. Genes, 2(4), 998-1016.
De Florio, V. (2014), Antifragility=elasticity+ resilience+ machine learning models and algorithms for open system fidelity. Procedia Computer Science, 32, 834-841.
Fu, X. Zhu, Q. & Sarkis, J. (2012), “Evaluating green supplier development programs at a telecommunications systems provider”. International Journal of Production Economics, 140(1), 357-367.
Jaaron, A. A. & Backhouse, C. J. (2014), Learning from chaos: the advent of antifragility in service organizations,International Conference, Sungapore.
Johnson, J. & Gheorghe, A. V. (2013), Antifragility analysis and measurement framework for systems of systems. International Journal of Disaster Risk Science, 4(4), 159-168.
Kennon, D. Schutte, C. S. & Lutters, E. (2015), An alternative view to assessing antifragility in an organisation: A case study in a manufacturing SME. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 64(1), 177-180.
Swenson, K. D. (2013, September), Designing for an innovative learning organization. In Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC), 2013 17th IEEE International (pp. 209-213). IEEE.
Taleb. Nassim Nicholas. (2007), The Black Swan: the impact of the highly improbable.
Taleb, N. N. (2012), Anti-fragile: How to Live in a World We Don't Understand (Vol. 3). London, UK: Allen Lane.
Taleb. Nassim Nicholas, (2012), Antifragile Things That Gain From Disorder. United States by Random House: The Random House Publishing Group.
Taleb, N. N. & Douady, R. (2013), Mathematical definition, mapping, and detection of (anti) fragility. Quantitative Finance, 13(11), 1677-1689.
Taleb, N. N. (2013), Philosophy:'Antifragility'as a mathematical idea. Nature, 494(7438), 430-430.
Verhulsta, E. (2014), Applying systems and safety engineering principles for antifragility. Procedia Computer Science, 32, 842-849
 
دوره 12، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 123-152
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1395
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397