کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی و مدرس دانشگاه علم و هنر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه میبد

چکیده

موسسات مالی با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که در این میان، ریسک بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که محاسبه و کنترل این ریسک نقش عمده ای را در موفقیت موسسات مالی و سرمایه گذاران، ایفا می کند. در این پژوهش از میان معیار ها و روش های متفاوتی که برای اندازه گیری ریسک بازار وجود دارد، از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل قیمت روزانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1392 است. ابتدا بازده قیمتی روزانه سهام هریک از شرکت ها محاسبه شده و با استفاده از شیوه وزن دهی برابر یک پرتفوی اصلی و 50 پرتفوی فرعی تشکیل گردید. در ادامه با استفاده از آزمون های نیکویی برازش، توزیع واقعی پرتفوی ها مشخص گردید. برای پرتفوی های تشکیل شده ابتدا ارزش در معرض خطر(VaR) و در راستای آن ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، با استفاده از رویکرد پیشین و پسین، محاسبه گردید. در پایان با توجه به تاثیر هر سهم در کاهش ریسک پرتفوی، سهام های بهینه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR) به خوبی می توان تاثیر هر سهم را در ایجاد ریسک پرتفوی، شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

راعی، رضا و فلاح طلب، حسین (1392)، «کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، پاییز، شماره 16، صص 75-92.
رستمیان، فروغ و حاجی بابایی، فاطمه (1388)، «اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)». حسابداری مالی و حسابرسی پاییز، شماره 3، شماره 175-198.
رهنمای رود پشتی، فریدون و میر غفاری، سیدرضا (1392)، «ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد ارزش در معرض خطر(Value at Risk)». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 8، صص51-78.
سجاد، رسول؛ هدایتی، شراره و هدایتی، شهره (1393)، «مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدل‌های GARCH، از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، تابستان، شماره 15، صص 79-98.
سجادی، زینب و فتحی، سعید (1392)، «تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ریسک و پیاده‌سازی آن در یک مدل بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، زمستان، شماره 4 (پیاپی 20)، صص 1-13.
فلاح‌پور، سعید و یاراحمدی، مهدی (1391)، «برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار زمستان، دوره 4، شماره 13، صص 103-122.
فلاح شمس، میرفیض و حق‌شناس کاشانی، فریده و رادسر، سمیه (1392)، «پیش‌بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدل VaR با رویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، بهار، دوره 4، شماره 14، صص 135-156.
کیانی، طاهره؛ فرید، داریوش و صادقی، حجت‌الله (1394)، «اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)». راهبرد مدیریت مالی پاییز، دوره 3، شماره 3 (پیاپی 10)، صص 149-168.
گل ارضی، غلامحسین؛ زارعی، عظیم‌الله و دلاوری مرغزار، لیلا (1392)، «امکان‌سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: صنعت کانه فلزی)»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، بهار، شماره 14، صص 49-76.
 
Abad, P. and S. Benito (2009), "A detailed comparison of value at risk in international stock exchanges." Fundacion De Las Cajas De Ahorros. Documento De Trabajo 1-45
Bao, Y., T. H. Lee, et al. (2006), "Evaluating predictive performance of value‐at‐risk models in emerging markets: a reality check." Journal of Forecasting 25(2): 101-128.
Dias, A. (2013), "Market capitalization and Value-at-Risk." Journal of Banking & Finance 37(12): 5248-5260.
Dowd, K. (2007), Measuring market risk, John Wiley & Sons.
Garman, M. B. (1998), System and method for determination of incremental value at risk for securities trading, Google Patents.
Leccadito, A., S. Boffelli, et al. (2014), "Evaluating the accuracy of value-at-risk forecasts: New multilevel tests." International Journal of Forecasting 30(2): 206-216.
Olson, D. L. and D. Wu (2011), "The impact of distribution on value-at-risk measures." Mathematical and Computer Modelling.
  • تاریخ دریافت: 26 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396