طراحی مدل هوشمند امکان‌سنجی طرح‌های صنعتی با رویکرد صنعت سبز

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

3 استاد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موفقیت کامل یک پروژه، به ثمر رسیدن ایده‌ها و ابتکارات ایجاد یک کسب و کار و یا راه‌اندازی یک طرح صنعتی منوط به امکان‌سنجی صحیح و همه‌جانبه آن طرح‌ها پیش از اجراست. رویکرد سنتی به امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی متمرکز بر حوزه‌های مالی طرح و سودآوری آن و همچنین، در نظر گرفتن توجیه‌پذیری پروژه در ابعاد فنی و بازار است. طرح موضوع سبز بودن پروژه‌ها و الزام پروژه‌ها مبنی بر برخورداری از پیوستار محیط زیستی در دهة اخیر موجب بازنگری در رویة توجیه‌پذیری پروژه‌ها شده است. مدیریت سبز و به تبع آن، به کارگیری رویکرد سبز در توسعة پروژه‌های صنعتی از پارادایم‌های جدید مدیریت است که تضمین‌کننده تحقق شاخص‌های محیط زیستی در توسعة طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. هدف از این پژوهش ارائة یک سیستم خبرة فازی برای امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی با رویکرد جامع بوده و شامل امکان‌سنجی پروژه‌ها در پنج بعد مالی، اقتصادی، فنی، بازار و محیط زیستی می‌شود. پس از احصای شاخص‌های امکان‌سنجی جامع پروژه‌ها و تعریف قواعد دانشی مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های خبرة فازی با استفاده از دیدگاه خبرگان، برای اعتبارسنجی مدل توسعه‌یافته، پروژة ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران انتخاب و داده‌های این پروژه در سیستم مذکور تغذیه گردید و با تعیین میزان توجیه‌پذیری کل پروژه، خروجی سیستم در ابعاد پنجگانه مذکور از منظر خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل حاکی از تأیید خروجی سیستم توسط خبرگان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسکونژاد، محمدمهدی (1375)، اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بختیاری، حسین (1393)، «طراحی مدل هوشمند امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی با رویکرد سبز»، رساله دکتری به راهنمایی عادل آذر، دانشگاه تربیت مدرس.
شیزو سنجو، زنتارو ناکامورا (1374)، مهندسی اقتصادی برای مدیران، ترجمه طاهره ژیان احمدی، تهران: انتشارات سازمان بهره‌وری ایران.
حسینی، س، ص و قربانی، م (1384)، اقتصاد فرسایش خاک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
عباس‌پور، مجید (1371)، مهندسی محیط زیست، جلد اول، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
قربانی، محمد و فیروززارع، علی (1374)، مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری محیط زیست، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
کسایی، مسعود (1387)، بررسی اقتصادی طرح‌های صنعتی، انتشارات سمت.
مهدی‌خانی، علیرضا و احسانی‌فر، محمد (1388)، اقتصاد مهندسی (ارزیابی طرح‌های اقتصادی) رویکرد نوین، تهران: انتشارات نور علم، چاپ اول.
میرمطهری، سید احمد (1371)، ارزیابی طرح‌های اقتصادی راهنمای تهیه و امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی، انتشارات اطلس.
 
 
Akoka Jacky, Leune Bernard (1994), "An Expert System for Feasibility Assessment of Product Development", Expert Systems With Applications, Vol. 7, No. 2, 291-303.
Azadeh A., Fam I.M., Khoshnoud M., Nikafrouz M. (2008), "Design and Implementation of a Fuzzy Expert System for Performance Assessment of an Integrated Health, Safety, Environment (HSE) and Ergonomics System: The Case of a Gas Refinery", Information Sciences, 178.
Bobillo Fernando, Miguel Delgado mez-Romero, Juan, Enrique Lopez (2009), "A Semantic Fuzzy Expert System for a Fuzzy Balanced Scorecard", Expert Systems with Applications 36.
Boyd, James (2006), The Nonmarket Benefits of Nature: What Should Be Counted in Green GDP?, Resources for the Future.
Chinn, S. J., & Mady, G. R. (1997), "A Framework for Developing and Evaluating Expert Systems for Temporal Business Applications", Expert System with Applications, 12(3), 393-404.
Denisis, Athanasios (2009), "An Economic Feasibility Study of Short Sea Shipping Including the Estimation of Externalities with Fuzzy Logic", Doctor of Philosophy dissertation, University of Michigan.
Dittrich Monika, Bringezu Stefan (2011), Resource Use and Resource Efficiency in Emerging Economies, Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy Wuppertal, Germany.
Easterbrook Steve (2004), The Feasibility Study, University of Toronto, Department of Computer Science, Lecture 7.
European Assoiatioon for Green Management (EGAM) (2014), EAST Questionnaire for Green Project, Lausanne, Switzerland.
Griensmer Apte, C., Hong, J., Karnaugh, S. J., Kastner, M., Laker, J., Mays, E. (1989), Utilizing Knowledge Intensive Techniques in an Automated Consultant for Financial Marketing, InL. F. Pau, Expert System in Economics, Banking and Management (279-288). North-Holland: Elsevier.
Giljum Stefan, Polzin, Christine (2011), Green Industry for a Low-Carbon Future, Sustainable Europe Research Institute, SERI, Vienna, Austria.
Hadjimichael, Michael (2009), "A Fuzzy Expert System for Aviation Risk Assessment", Expert Systems with Applications, 36.
Hanley N, Spash C.L. (1993), Cost-benefit Analysis and the Environment, Hants: Edward Elgar Publishing.
Idrus Arazi, Nuruddin Muhd Fadhil, Rohman M. (2011), "Development of Project Cost Contingency Estimation Model Using Risk Analysis and Fuzzy Expert System", Expert Systems with Applications, 38.
Navarro, M., Castro J.L., Aranda D. Arias J.M. Sanchez, Zurita J.M. (2010), "A Fuzzy Expert System for Business Management", Expert Systems with Applications, 37.
Otero Luis Daniel, Otero Carlos E. (2012), "A Fuzzy Expert System Architecture for capability assessments in skill-based environments", Expert Systems with Applications, 39.
Pearce D, Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Saxena, Anand; Sodhi, Seema (2005), "Feasibility analysis", Project Report and Business Plan, Lesson 5, 64-82.
Siler William, Buckley James (2005), Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning, John Wiley & Sons.
Turner R.K, Pearce D, Bateman I. (1994), Environmental Economics, London: Harvester Wheatsheaf.
Ustundag Alp Serdar Kılınc Mehmet Cevikcan, Emre (2010), "Fuzzy Rule-Based System for the Economic Analysis of RFID investments", Expert Systems with Applications, 37.
WHIPPLE, WILLIAM (1962), "Economic Feasibility of Federal Power Projects", Land Economics, Vol. 38, No. 3 (Aug.), 219-230
Zargham M. R., Mogharreban N. (2005), PORSEL: an Expert Fystem Fsting in Investment Analysis and Valuation, Soft Comput.
Zimmermann H.J. (1993), Fuzzy Sets Decision Making & Expert Systems, Kluwer Academic Publishers, Fourth Printing, Boston.
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1396
صفحه 201-242
  • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1393
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396