مدیریت استعداد؛ مفاهیم کلیدی و رویکرد های مبنایی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ رئیس گروه منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نویسنده مسئول

چکیده

عصر جدیدی که در آن قرار داریم، با ویژگی‌هایی چون نوآوری، توسعة دانش، جهانی‌سازی و افزایش رقابت معرفی می‌شود؛ به همین دلیل، سازمان‌ها از تمام توان خود برای پیروزی در رقابت فزاینده موجود استفاده می‌کنند که سرمایه‌های انسانی از مهم‌ترین آن‌هاست. برخی گروه‌های مشاوره صاحب‌نام در سال‌های اخیر نظر سازمان‌ها و محققان را به مدیریت استعداد به عنوان یکی از پراهمیت‌ترین موضوعات و چالش‌های اساسی مدیریت منابع انسانی جلب کرده‌اند. بر این اساس، توجه فزاینده‌ای در میان پژوهشگران و مدیران سازمانی در خصوص این موضوع به وجود آمده است. علی‌رغم این موضوع، بسیاری از نویسندگان به عدم شفافیت و ابهام در تعاریف، قلمرو و اهداف این حوزه به عنوان یکی از نقاط ضعف آن اشاره دارند. پژوهشگران به منظور برطرف کردن این ابهام، تحلیل‌های مختلفی انجام داده‌اند لکن بررسی‌های اخیر، آن‌ها را ناکافی ارزیابی می‌کنند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی مشابه، به دنبال معرفی مبانی نظری مستحکمی برای بناگذاشتن تعاریف مختلف در خصوص مدیریت استعداد است؛ ازاین‌رو، از طریق اجرای پژوهشی کیفی در خصوص تحلیل تحقیقات سابق و با استفاده از روش تحقیق تحلیل مضمون و روش نمونه‌گیری نظری، به دسته‌بندی هشتگانه جدیدی از نگاه به استعداد دست یافته است. در نهایت، هشت دسته تعریف برای مدیریت استعداد ارائه شده که بر دسته‌بندی‌های پیشنهادی مذکور ابتناء شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

جواهری‌زاده، ابراهیم؛ مقیمی، سید محمد؛ قلی‌پور، آرین و طهماسبی، رضا (1393)، «مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی: مدیریت فرهنگ سازمانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 2 (12)، 71-149.
رضاییان، علی و سلطانی، فرزانه (1388)، «معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت»، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3 (8)، 7-50.
طهماسبی، رضا (1391)، «طراحی و تدوین سیستم مدیریت استعداد در سازمان»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
عابدی جعفری و دیگران (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، ش10، 151-198.
مبینی دهکردی، علی و طهماسب‌کاظمی، بهروز (1392)، «مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها: راهبرد فرهنگ»، راهبرد فرهنگ، (6)، 34-105.
 
Baartvedt, Nicoline (2013), Talent Management as a Strategic Priority for Competitive Advantage, Umeå University.
Berger, Lance A., and Dorothy R. Berger (2004), The Talent Management Handbook: Creating Organizational Excellence by Ientifying, Developing, and Promoting your Best People, New York, London: McGraw-Hill.
Boudreau, John W. (2013), "Appreciating and ‘Retooling’ Diversity in Talent Management Conceptual Models: A Commentary on “The Psychology of Talent Management: A Review and Research Agenda", Human Resource Management Review, 23 (4), 286-289.
Braun, Virginia, and Clarke, Victoria (2006), "Using Thematic Analysis in Psychology", Qualitative Research in Psychology, (2), 77-101, doi:1478088706/10,1191qp063oa.
Cappelli, Peter and Keller, J.R. (2014), "Talent Management: Conceptual Approaches and Practical Challenges", Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 1(1): 31-305, doi:10,1146/annurev-orgpsych-031413-091314.
Collings, David G., and Mellahi, Kamel (2009), "Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda", Human Resource Management Review, 19 (4), 304-313.
Dries, Nicky (2013a), "Talent Management, from Phenomenon to Theory: Introduction to the Special Issue", Human Resource Management Review, 23 (4), 267-271.
Dries, Nicky (2013b), "The Psychology of Talent Management: A Review and Research Agenda", Human Resource Management Review, 23 (4): 272-285.
Gallardo-Gallardo, E.; Pasola, J.V. and Universitat de Barcelona, Departament d'Economia i Organització d'Empreses (2013), Disentangling the 'Talent' Concept as Applied to the World of Work, Barcelona: Universitat de Barcelona.
Gallardo-Gallardo, Eva, Dries, Nicky, and González-Cruz, Tomás F. (2013), "What is the Meaning of ‘talent’ in the World of Work? ", Human Resource Management Review, 23 (4), 290-300.
Given, Lisa M. (2008), The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Los Angeles, Calif. Sage Publications.
Iles, Paul, Xin Chuai and Preece, David (2010), "Talent Management and HRM in Multinational Companies in Beijing: Definitions, Differences and Drivers", Journal of World Business, 45 (2), 179-189. doi:10,1016/ j.jwb.2009.09,014.
Lewis, Robert E., and Heckman, Robert J. (2006), "Talent Management: A critical review", Human Resource Management Review, 16 (2), 139-154.
Meyers, M. C.; Woerkom, Marianne van, and Dries, Nicky (2013), "Talent -Innate or Acquired? Theoretical Considerations and Their Implications for Talent Management", Human Resource Management Review, 23 (4), 305-321.
Meyers, Maria C. and Woerkom, Marianne van (2014), "The Influence of Underlying Philosophies on Talent Management: Theory, Implications for Practice, and Research Agenda", Journal of World Business, 49 (2), 192-203.
Nijs, Sanne; Gallardo-Gallardo, Eva; Dries, Nicky and Sels, Luc (2014), "A Multidisciplinary Review into the Definition, Operationalization, and Measurement of Talent", Journal of World Business, 49 (2), 180-191.
Silzer, Robert F. & Dowell, Ben E. (2010), Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative, 1st ed, The Professional Practice Series. San Francisco: Jossey-Bass.
Wiblen, Sharna; Dery, Kristine and Grant, David (2012), "Do You See What I See? The Role of Technology in Talent Identification", Asia Pacific Journal of Human Resources, 50, 421-38.
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1396
صفحه 141-170
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396