طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق(ع)، (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

نحوه تعامل سازمان‌ها با یکدیگر مسئله‌ای است که در حوزه سازمان‌دهی و ارتباطات بین‌سازمانی تعریف می‌شود. در این میان دو رویکرد اساسی وجود دارد: رقابت و همکاری. در دیدگاه مبتنی بر رقابت سازمان‌ها رقبایی در نظر گرفته می‌شوند که به‌منظور رسیدن به اهداف خود در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در دیدگاه مبتنی بر همکاری رابطه میان سازمان‌ها بر اساس تحقق منافع مشترک تعریف شده و برای رسیدن به آن بجای ضدیّت، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
شبکه‌های همکاری راهکاری عملیاتی به‌منظور توسعه روابط همکارانه مبتنی بر اعتماد است. در یک شبکه همکاری کلیه سازمان‌های همکار به‌صورت یک کل دیده می‌شوند که در آن از ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و نقاط قوت فکری هریک از اعضاء برای به دست آوردن مزیت رقابتی و به حداکثر رساندن عملکرد کل شبکه استفاده می‌شود.
در این تحقیق با به‌کارگیری راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد مدل مفهومی رشد شبکه همکاران با مطالعه موردی سازمان هوافضا ارائه گردیده است. این مدل از سه بخش اصلی طراحی نظام‌مند شبکه پایدار، همکاری‌های راهبردی و همکاری‌های قانون‌مند و متعهدانه تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

دانایی‌فرد، حسن (1384)، «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11.
عابدینی، یاسمین (1383)، «مروری بر مبنای فلسفی، ویژگی‌ها و روش‌های پژوهش کیفی»، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال 35، ش 2.
هچ، ماری جو؛ کانلیف، ان. ال. (1390)، نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن، ترجمه دانایی‌فرد، حسن، تهران: مهربان نشر.
 
Azevedo, A.L., Sousa, J.P. (2000), “A component-based approach to support order planning in a distributed manufacturing enterprise”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.107
Bititci, Umit S. Martinez, Veronica. Albores, Pavel. Parung, Joniarto. (2004), "Creating and managing value in collaborative networks", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34.
Brouthers, K.D., Brouthers, L.E. and Wilkinson, T.J. (1995), “Strategic alliances: choose your partners”, Long Range Planning, Vol. 28
Camarinha-Matos, Luis M. (2009a), ”Collaborative networked organizations – Concepts and practice in manufacturing enterprises”,Computers & Industrial Engineering,Vol 57
Camarinha-Matos, Luis M. (2009b), ”Collaborative networked organizations: Status and trends in manufacturing”,Annual Reviews in Control, Vol 33
Carrie, A. (1999), “Integrated clusters – the future basis of competition”, International Journal of Agile Management Systems, Vol. 1.
Cheikhrouhou,Naoufel. (2012), "Lessons learned from the lifecyclemanagement of collaborativeenterprises networksThe case of Swiss Microtech", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 23.
Dodourova, Mariana. (2009), “Alliances as strategic tools A cross-industry study of partnership planning, formation and success”, Management Decision, Vol. 47.
Elmuti,Dean. Kathawala,Yunus. (2001), “An overview of strategic alliance”, Management decision,Vol.39.
Eschenbacher, Jens. Zarvic, Novica (2012), "Towards the explanationof goal-oriented andopportunity-based networksof organizations", Journal of Manufacturing Technology Management,Vol. 23.
Golic, Susan I. )2005(, “Exploring the Drivers of Interorganizational Relationship Magnitude”, Journal of Business Logistics, Vol. 26
Jacobson, Carol and Choi, Sang Ok. (2008), “Success factors: public works and public-private partnerships”, International Journal of Public Sector Managemen, Vol. 21.
Johansen, Kerstin et al. (2005),” Coordination in collaborative manufacturing mega-networks: A case study”, journal of engineering and technology management,Vol.22.
Kahn, Kenneth B. John T Mentzer (1996), "Logistics and Interdepartmental Integration", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 26.
Knight, Louise. Pye, Annie (2006), "Multiple Meanings of Network, some implications for interorganizational theory and research practice", University of Bath school of management.
Mckoy, J. H. (2002), “Leading and learning: Multi-sectorcollaboration yields civic change and lessons on the natureof progress”, National Civic Review, Vol. 91.
McLaren, T. Head, M. Yuan, Y. (2000), “Supply chain collaboration alternatives: understanding the expected cost and benefits”, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy,Vol. 12
Medcof, J. W (1997), “Why too many alliances end in divorce”, Long Range Planning, Vol. 30
Parung, Joniarto. Bititci, Umit S. (2008), “A metric for collaborative networks”,Business Process Management Journal, Vol. 14.
Shaughnessy, H. (1995), “International joint ventures; managing successful collaborations”, Long Range Planning, Vol.28.
Sitek, Patrick. Seifert, Marcus. Thoben, Klaus-Dieter (2010), ”Towards an inter-organisational perspective for managing quality in virtual organisations”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 27.
Sonnenbery, F.K. (1992), “Partnering: entering the age of cooperation”, Journal of Business Strategy, Vol.13.
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1392
  • تاریخ بازنگری: 25 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1395