پیشران‌ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های فرهنگی؛ مطالعه موردی: سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نویسنده مسئول

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

سازمان‌های فرهنگی از جمله سازمان‌هایی هستند که در محیطی بسیار متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان‌ها می‌باشند. تفکر راهبردی فرایندی است که به‌واسطه آن مدیر با نگرشی کل‌گرایانه به بحران‌‌ها و فرایند‌های مدیریتی روزانه، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می‌کند. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان این مقاله را بر آن داشت تا در این مقاله دست به ارائه پیشران‌ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های فرهنگی بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تئوری داده بنیاد است که در آن تعداد 22 نفر از مدیران فرهنگی شهر اصفهان از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند (نمونه‌گیری نظری) و به روش گلوله برفی انتخاب شده است. داده‌های پژوهش به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شده و به‌وسیله نرم‌افزار کیفی nvivo8 تحلیل گردیده و مدل تحقیق ارائه شده است. در نهایت یافته‌های این پژوهش به دو دسته موانع (تأکید بر سلسله‌مراتب سازمانی، تصمیم‌گیری در لایه‌های بالایی سازمان، محدودیت در منابع سازمانی، شاخص‌های مبهم در سنجش عملکرد) و پیشران‌های (پایش مداوم محیطی، مشورت با نخبگان، درک مؤثر از رقیبان، شهود محور بودن تصمیمات، نیروی انسانی خلاق و هدف‌گذاری کلان) عوامل کلیدی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های فرهنگی تقسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ایچی اومی، کن (1371)، تفکریکاستراتژیست، ترجمه داوود مسگریان حقیقی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
آریان‌پور کاشانی، عباس (1370)، فرهنگکاملانگلیسی- فارسی، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، جلد اولA-C .
آقازاده زاده،‌هاشم (1383)، «‌توسعه تفکر استراتژیک یک قابلیت اصلی»، مجله تدبیر، ش 149.
خلیلی فرسنگی، روح‌الله (1388)، «بررسی نقش عوامل موفقیت مدیران دانش در کسب مزیت رقابتی در واحد صنعتی تولید‌کننده نان‌‌های ضخیم و صنعتی آران وردنه و دلاپر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، به‌ راهنمایی سید رضا سید جوادین.
غفاریان، وفا و علی احمدی، علیرضا (1382)، «تفکر راهبردی»، ماهنامه تدبیر، ش137.
نوری شمس‌آباد، محمود (۱۳۸۹)، «تفکر استراتژیک : چالش‌ها و موانع»، دوماهنامه مدیریت، انجمن مدیریت ایران، آذر و دی، ۳۲-۳۸.
 
Abmerg, M.; Fischl, F. & W. Martin (2005), "Background of Critical success Factor", Research Paper at the University of Friedrich-Alexander, Erlangen-Nurnberg, www.wi3.uni-erlangen.de
Anderson, Rosemarie (2007), Thematic Content Analysis (TCA) Descriptive Presentation of Qualitative Data, Sage Publication.
Bonn. I (2005), "Improving strategic thinking: a multilevel approach", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26 No. 5, 336-354.
Bruno, A. and Leidecker, J. (1984), "Identifying and Using Critical Success Factors", Long Range Planning, Vol. 17, No. 1, 23-32.
Caralli, R. (No Date), The Critical Success Factor Method: Establishing a Foundation for Enterprise.
Deangbuppha, Jaruwan, and Hamingtonnigel, & Wilkes Keith )2006), "Using Grounded Theory to Model Visitor Experiences at Heritage Sites Methological and Practical Issues", Qualitative Market Research: an International Journal, 9 (4), 367-388.
Garratt, B. (1995b), "Introduction", in Garratt, B. (Ed.), Developing Strategic Thought Rediscovering the Art of Direction-Giving, McGraw-Hill, London, 1-8.
Gates L. P. (2010), "Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework", SEI Administrative Agent, Carnegie Mellon University (www.sei.cmu.edu/library/).
Gery, Ryan W. (2003), Techniques to Identify Themes, Sage Publication, University of Florida.Simon Wootton & Terry Horne (2010), "Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers", Third edition, ISBN 9780749460778.
Goldman. F. E. (2008), "The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking", Human Resource Development Quarterly, Vol. 19, No. 3, Wiley Periodicals, Inc. DOI: 10.1002/hrdq.1237.
Heracleous, L. (1998). "Strategic Thinking or Strategic Planning", Long Range Planning, 31, (3), 481-487.
Kaufman R.; Oakley-Brown H.; Watkins R. & Leigh D. (2003), "Strategic Planning For Success: Aligning People, Performance, and Payoffs", John Wiley & Sons, Jossey Bass, Pfeiffer, chapter 2, 39-56.
Ketelhohn, W. )1998(, "What is a Key Success Factor?", European Management Journal, Vol. 16, No. 3, 335-40.
Liedtka, J. M. (1998), "Strategic Thinking: Can it be Taught?", Long Rang Planning, 31 (1), 120-129.
O’Shannassy, T. (1999), "Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualization", RMIT Business, School of Management, ISSN 1038-7448, No.WP 99/21.
Rockart, J. (1979), "Chief Executives Define Their Own Information Needs", Harvard Business Review, March/April, 81-92.
Rockart, J. & Bullen C. (1981), "A Primer on Critical Success Factors; Center for Information Systems Research", Working Paper, No. 69. Sloan School of Management, MIT.
Security Management (2004), "Software Engineering Institute", July.
Straus A. & Corbin J. (2008), Basics of Qualitatvie Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications.
Thomas David R. (2003), A General Inductive Approach for Qualitative Data Analysis, University of Auckland, New Zealand.
Torset, Christophe (2001), "Strategic Thinking: Why, What, and How? An Organizational Model of Strategic Thinking", Egos XVIIth Colloquim, Lyon, France.
Vasconcellos, E. S.; Sousa J. A. & Hambrick D. C. )1989(, "Key Success Factors: Test of a General Theory in the Mature Industrial-Product Sector", Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 4, 367-83.
Wilson, I. (1994), "Strategic Planning isn’t Dead, it Changed", Long Range Planning, Vol. 27. No. 4, 12-24.
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1395
صفحه 117-150
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1392
  • تاریخ بازنگری: 26 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 06 آبان 1395