اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نویسنده مسئول

2 استادیار گروه مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

اعمال حاکمیت خوب نیازمند توجه و بررسی بخش‌‌های مختلف در سطح کشور است. هر چقدر سطح حاکمیت به سطح حاکمیت خوب نزدیک‌تر باشد بلوغ حاکمیت مناسب‌تر است. دانشگاه به‌عنوان یک نهاد آموزشی در سطح کشور نیازمند ارزیابی و تحلیل پیاده‌سازی حاکمیت خوب است. این پژوهش با هدف شناسایی و وزن‌دهی شاخص‌‌های حاکمیت دانشگاهی و ارزیابی آن انجام شده است. دانشگاه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کشور به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. کلیه اعضای هیئت‌علمی رسمی این دانشگاه جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 110 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان شاخص‌‌های اندازه‌گیری حاکمیت مشخص و به‌وسیله فرایند سلسله مراتبی فازی وزن آن‌ها محاسبه گردید. داده‌‌ها به‌وسیله ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و بر اساس آزمون t آزمون فرضیه‌‌های پژوهش صورت گرفت. فرضیه اصلی پژوهش و پنج فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفتند. از جمله نتایج این پژوهش می‌توان به تعیین ابعاد ساختاری، پاسخ‌گویی، مدیریت، استقلال و مشارکت جهت ارزیابی حاکمیت دانشگاهی و هم‌چنین سطح مناسب حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغرپور، محمدجواد (1383)، تصمیم‌گیری چندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اکبری، مهدی و مهرگان، محمدرضا (1386)، «استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور انتخاب سبد پروژه‌‌های سازمانی، مطالعه موردی»، تهران: پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع.
الوانی، سید مهدی و علیزاده ثانی، محسن (1386)، «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 53، 1-24.
جاسبی، جواد و نفری، ندا (1388)، «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌‌های باز»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(1)، 85 -117.
رهنورد، فرج‌الله و عباس‌پور، باقر (1386)، «حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 55، 25-39.
سحابی، بهرام؛ اعتصامی، منصور و امین‌پور، خالد (1392)، «بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور‌های مختلف»، پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12)، 105-119.
سردارنیا، خلیل‌الله؛ قدرتی، حسین و اسلام، علیرضا (1388)، «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی شهر‌های مشهد و سبزوار»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 5(1)، 135-165.
فاطمی‌نیا، سیاوش (1387)، «فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 7 (26)، 35-59.
مقیمی، سید محمد و اعلایی اردکانی، مصطفی (1390)، «سنجش شاخص‌‌های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 3(8)، 171-188.
میرشجاعیان حسینی، حسین و رهبر، فر‌هاد (1390)، «شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب در کشور‌های در مخاطره نفرین منابع طبیعی»، سیاست‌‌های اقتصادی، 2، 67-86.
 
Bebchuk L., Cohen A., Wang C. (2013), "Learning and the Disappearing Association between Governance and Returns", Journal of Financial Economics, 108, 323–348.
Chappell C.D. (2013), The Virginia Commission on Higher Education Board Appointments: The Impact of Legislative Reform on Public University Governance, George Mason University, ProQuest LLC.
CUC (Committee of University Chairs), (2009), "Guide for Members of Higher Education Governing Bodies in the UK", Bristol: CUC Publication.
Daines R. Gow I., Larcker D. (2010), "Rating Theratings: How Good are Commercial Governance Ratings? ", Journal of Financial Economics, 98, 439–461.
Dennison, J.D. (2006). "From a Community College to University: A Personal Commentary on the Evolution of an Institution", Canadian Journal of Higher Education, 36(2), 107-124.
Feng, Y. (2003), Democracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, Camdridge: MA, MIT press.
Fielden, J. (2008). "Global Trends in University Governance", Education Working Paper Series, No. 9. Washington, DC: World Bank.
Giebels, D. Van; Buuren, A., Edelenbos J. (2012), "Ecosystem-Based Management in the Wadden Sea: Principles for the Governance of Knowledge", Journal of Sea Research, Article in press.
Goodsell, C. (2006), "A New Vision of Accountability under the New Approach to Public Governance", International Review of Administrative Science, 66, 4-41.
IGOPP (Institute for Governance of Private and Public organizations), (2007), "Report of the Working Group on University Governance", Montreal.
IUQB (Irish Universities Quality Board), (2007), "A Framework for Quality in Irish Higher Universities: Concerted Action for Institutional Improvement", Dublin.
Kardos M. (2012), "The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1166-1173.
Kaufmann D., Kraay, A. & Mastruzzi M. (2010), "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", Available at:
      www.govindicators.org
Knoll, M. & Zloczysti P. (2011) "The Good Governance Indicators of the Millennium Challenge Account: How Many Dimensions are Really Being Measured", World Development, 40(5), 900–915.
Lockwood M. (2010), "Good Governance for Terrestrial Protected Areas: A Framework, Principles and Performance Outcomes", Journal of Environmental Management, 91, 754–766.
Moraru, L. (2012), "The Romanian Modern University in the Frame of the Academic Profession and Governance", Social and Behavioral Sciences, 69, 79-88.
Rudra P., Pradhan & Sanyal G.S. (2011), "Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States", Journal of Social and Development Sciences, 1(1), 1-8.
Shattock M. (2006), Good Governance in Higher Education, Open University Press, New York: McGraw-Hill Education.
Singh, M. (2007), "The Governance of Accreditation", Higher Education in the Word 2007 - Accreditation for Quality Assurance. GUNI Series on the Social Commitment of Universities 2. Global University Network for Innovation, 96-108.
Singh Sh. & Karn B. (2012), "Right to Information Act; A Tool for Good Governance through ICT", Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 10(4), 273-287.
UNDP. (2000), "Characteristics of Good Governance", Present at:
      http://www.imf.org/euternalipubs/FT/exvpgoven/govindex.htm.
UNESCAP. (2002), "What is a Good Governance", Present at:
Yucel I, & Bektas C. (2012), "Job Satisfaction, Organizational Commitment and Demographic Characteristics Among Teachers in Turkey: Younger is Better?", Original Research Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1598-1608.
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 06 آبان 1395