واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش‌‌های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی‌تردید درجه­ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو‌ه­ای از دموکراسی محسوب می‌شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست‌زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد‌های منفی چنین نوع سیاست‌زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم‌ترین ابعاد سیاست‌زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

دانایی‌فرد، حسن (1386)، «همسازی پژوهش‌‌های کمی و کیفی: تأملی بر پژوهش‌‌های شیوه‌‌های ترکیبی»، حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 53، ش13، 35-63.
همو (1392)، «به‌سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌‌های نظری، روایت مفهومی و پیامد‌های سازمانی و ملی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 7، ش1، 5-31.
دنهارت، رابرت (1393)، ‌تئوری‌‌های سازمان دولتی، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: صفار.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1377)، روش‌‌های پژوهش در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1389)، تحلیل‌‌های آماری با استفاده از PSS، چاپ سوم، تهران: کتاب نو.
 
Barnard, C. (1948), The Functions of the Executive, Cambring, Mass: Harvard University Press.
Bauer, M. W., & Ege, J. (2012), "Politicization within the European Commission's bureaucracy", International Review of Administrative Sciences, Vol. 78, No.3, 403-424.
Clifford, C., & Wright, V. (1997), "The Politicization of the British Civil Service: Ambitions, Limits and Conceptual Problems", Unpublished paper, Oxford: Nuffield College.
Creswell, J. W. (2003), Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks, CA: Sage.
Gulick, L. H. (1990), “Reflections on public administration, past and present”, Public Administration Review, Vol. 50, No. 6, pp.599-603.
Heady, F. (1966), Public Administration: A Comparative Perspective, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Peters, B. G., & Pierre, J. (2004), "Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences", In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp.1-13), London & New York: Taylor & Francis e-Library.
Rouban, L. (2003), "Politicization of the civil service", In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Handbook of Public Administration, 310-320, London: Sage Publications.
Simon, H. (1957), Administration Behaviour, New York: Macmillan.
Waldo, D. (1948), The Administrative State, New York: The Ronald Press Company,
Wilson, W. (1887), "The Study of Administration", Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, 197-222.
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 06 آبان 1395