ارائۀ الگویی طبقه‌بندی‌شده از ابزارهای کنترل راهبُردی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

به کارگیری نظریه‌ها و مدل‌های کنترل راهبُردی از نیازهای اساسی سطح سازمانی و ملی است کهدر نبود آن با چالش‌هایی مواجه هستیم. از طرف دیگر رقابت سازمان‌ها، چالشی و ملازم با فرصت‌ها و تهدیدهای رقابتی فراوانی است. هدایت راهبردی اثربخش درحالی‌که محیط به‌طور پیوسته متلاطم، غیرقابل پیش‌بینی و رقابتی می‌شود، می‌تواند به ارتقای عملکرد شرکت‌ها کمک نماید. از طریق طراحی یک سیستم کنترلی مناسب می‌توان اطلاعات لازم، به‌هنگام و دقیق را در زمینه تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده فراهم کرده و با انعطاف‌پذیری لازم گزینه‌های راهبُردی را برای امکان واکنش مناسب و سریع به تغییرات ناگهانی محیط را مهیا ساخت. طراحی یک سیستم کنترلی راهبُردی، شرایط سازمان را به‌منظور حرکت منسجم در بستر محیط فراهم می‌سازد و کوشش‌های پراکنده مدیران را انسجام می‌بخشد. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به مدلی از کنترل راهبُردی با ابزارهای کاربردی و قابل استفاده در سطح شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد و با استفاده از پیمایش میدانی به جمع‌آوری اطلاعات و با روش‌های تحلیل آماری به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

استونر، جیمز و دیگران (1379)، مدیریت، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پیرس و رابینسون (1377)، مدیریت استراتژیک، سهراب خلیل شورینی، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره.
حکاک، محمد (1378)، «طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی صادرکننده کالا در ایران»، بهروز درّی، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
خاشعی، وحید و حسینی، سید محمود (1391)، «درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه چشم‌انداز راهبردی نهاد کتابخانههای عمومی کشور»، فصلناممه علمی و پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه عمومی، دوره 18، ش 2، صص217-240.
خلیلی شورینی. سهراب (1377)، برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره.
رابینز، استیفن پی (1379)، مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سایمونز، رابرت (1385)، نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، مجتبی اسدی، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
لورنژ. پیتر، اسکات مورتون. مایکل اف، گوشل. سومانترا (1385)، کنترل استراتژیک، سید محمد اعرابی و محمد حکاک، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
Antony, R. Diridin, J. Badford, N. (1993), Management Control Systems, Translated by Mohammad Taghi Ziaei Bigdeli, Tehran: Public Administration Education Center
Muralidharan, R. (1997), "Strategic Control for Fast-moving Markets: Updating the Strategy Andmonitoring the Performance", Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, pp.64-73.
 
Muralidharan, Raman (2004), "A Framework for Designingstrategy Content Controls", International Journal of Productivityand Performance Management, 53 (7), pp.590-601.
Muralidharan, Raman and Hamilton, Robert D. (1999), "Aligning Multinational ControlSystems", III, Long Range Planning, 32(3), pp.352 –361.
Nilsson, Fredrik (2000), "Parenting Styles and Value Creation: A Management Control Approach", Management Accounting Research, 11, pp.89-112.
Pearce, J.A. & Robinson, R.B. (1994), Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control, Richard, D. Irwin, Inc. U.S.A. 5th ed.Robert Simons (1994), "How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Strategic Renewal", Strategic Management Journal, 15(3), pp.169-189.
 
Schreyogg, George and Steinmann, Horst (1987), "Strategic Control; A New Perspective", Academy of Management Review, 12, pp.91-103.
Simons, R. (1994), How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Control, Strategic Management, J. 15, pp.169–189.
Simons, R. (1995a), Levers of Control- How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Simons, R. (1995b), "Control in an Age of Empowerment", Harvard Business Review, 73, pp.80-88.
Scheyogg, G. Sitenmann, H. (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, 12, No. 1, pp.91-103.
Simons, Robert (2000), Performance MeasurmentAnd Control Systems for Implementing Strategy, Prentice- Hall.
Preble, John, F, (1992), "Towards a Comperhensive System of Strategic Control", Journal of Management Studies, 29, 4 july.
Schreyogg, Georg, Steinmann, Horst (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, Vol, 12. No.1, pp.91-103.
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1394
صفحه 121-145
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1393