توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدعو دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری، مدیریت راهبردی نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی است و این دیدگاه در مفهوم «اکوسیستم کسب‌وکار» تجلی می‌یابد. اکوسیستم کسب‌وکار شبکه‌ای است از بازیگران مختلف که موفقیت و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می‌کند سازمان‌ها نه به‌صورت بازیگران مجزا، بلکه باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند و در تدوین راهبرد‌های آن‌ها باید به تعامل بازیگران اکوسیستم کسب‌وکار نیز توجه شود. این تحقیق با دیدگاهی تعاملی به تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این تحقیق صنعت بانکداری و نمونه آماری آن خبرگان نظام بانکی کشور است و از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. ابتدا در فاز کیفی، اهداف راهبردی در سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار از طریق مصاحبه عمیق و سؤالات باز استخراج و با کمک روش داده‌- بنیاد تلخیص و طبقه‌بندی شده و سپس در فاز کمی، این اهداف از طریق پرسش‌نامه توسط خبرگان تأیید شده‌اند. برای برآورد ضریب اعتبار ابزار پژوهش حاضر، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است. از نتایج مهم این تحقیق می‌توان به شناسایی و تبیین 22 هدف راهبردی شامل 17 هدف در سطح سازمان و 5 هدف در سطح اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری کشور نام برد که جزو نوآوری این تحقیق نیز به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

پویا، علیرضا و طباطبایی، حسنیه (1390)، «راهبردهای کیفی پژوهش نظریه مفهوم‌سازی بنیادین: مفهوم، پارادایم، ویژگی‌ها و مباحث تکمیلی»، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ج37.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1377)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، ج1.
خداداد حسینی، سید حمید و عزیزی، شهریار (1391)، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، ج1.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، ج1.
دانایی‌فرد‌، حسن (1384)، «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی، استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، تهران: دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، ج12.
دانایی‌فرد‌، حسن و امامی، سید مجتبی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، تهران: مجله اندیشه مدیریت، ش2.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1381)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، ج1.
علی احمدی، علیرضا (1385)، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات تولید دانش، ج1.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1385)، سازمان استراتژی‌محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ج1.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1388)، دستاورد اجرا: متصل ساختن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی، ترجمه محمدرضا عاطفی، تهران: انتشارات ناب، ج1.
لاورنس نیومن، ویلیام (1389)، شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ترجمه حسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی، تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان، ج1.
نیون، پل. آر (1386)، ارزیابی متوازن، گام‌به‌گام راهنمای طراحی و پیاده‌سازی، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ج1.
 
Al-mawali, Hamzah Hussein, Zainuddin, Yuserrie and Kader Ali, Noor Nasir (2010), "Balanced Scorecard (BSC) Usage and Financial Performance of Branches in Jordanian Banking Industry", World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 42, pp.1174-1181.
Al-Najjar, M., Sabah, H and Kalaf, Khawla (2012), "Designing a Balanced Scorecard to Measure a Bank's Performance: A Case Study", International Journal of Business Administration, Vol. 4.
Anggraeni, Elisa, den Hartigh, Erik and Zegveld, Marc (2007), Business Ecosystem as a Perspective for Studying the Relations Between Firms and Their Business Networks.
Chesbrough, Henry W. and Appleyard, Melissa M. (2007), "Open Innovation and Strategy", Calofornia: CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, FALL, Vol. 50.
David, Fred. R. (2013), Strategic Mmanagement, Concepts and Cases. 13. Florence, South Calorina: Prentice Hall.
Den Hartigh, Erik, Tol, Michiel and Visscher, Wouter (2006), The Health Measurement of a Business Ecosystem: ECCON, Annual Meeting.
Dess, Gregory; Lumpkin, G.T.; Eisner, Alan B; McNamara, Gerry (2012), Strategic Management: Text and Cases, Mc-Grow Hill.
Dovenport, Thomas, Leibold, Marius and Voelpel, Sven (2006), Strategic Management in the Innovation Economy, Bremen: A Joint Publication of Publicis Corporate Publishing and Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA.
Göthlich, Stephan E. and Wenzek, Hagen R. (2004), Underlying Principles of Business Ecosystems: IBM Institute for Business Value.
Hearn, Greg and Pace, Cassandra (2006), Value-creating ecologies: Understanding Next Generation Business Systems, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1463-6689, Vol. 8, pp.55-65.
Henderson, Bruce (1989), "The Origin of Strategy", Harvard University Review,Vol.6, pp.139-143.
Iansiti, Marco and Levien, Roy (2004), "Strategy as Ecology", Harvard Business Review, March.
Inoue, Tatsuhiko and Nagayama, Susumu (2011), "Strategic Types and Performance of Niche-Firms within Business Ecosystems: A Study of the Japanese Video Game Industry", WASEDA BUSINESS & ECONOMIC STUDIES, Vol. 47.
Kaplan, Robert and Norton, David (2008), Eveloping the Strategy: Vision, Value Gaps and Analysis, Harvard Business school Publishing.
Kaplan, R. S. (2010), "Onceptual Foundations of the Balanced Scorecard", Handbook of Management Accounting Research.
Karhiniemi, Marko (2009), Creating and Sustaining Successful Business Ecosystems, Heslsinki: HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS (HSE).
Kolk, A. (2007), Developing Dynamic Capabilities and Open Innovation Strategies for Corporate Growth, Helsinki University of technology: Institute of strategy and international business.
Lee, Amy H. I., Chen, Wen-Chin and Chang, Ching-Jan (2007), "A Fuzzy AHP and BSC Approach for Evaluating Performance of IT department in the Manufacturing Industry in Taiwan", Expert Systems with Applications, Vol. 34, pp.96-107.
Lempert, Robert, Popper, Steven and Bankes, Steven (2003), Ing the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-term Policy Analysis: RAND Institude.
Lempert, R. J., & Collins, M. (2007), "Managing the Risk of Uncertain Threshold Response: Comparison of Robust", Optimum and Precautionary Approaches, Risk Anal. T. pp.1009-1026.
Moore, James F. (1993), "Predators and Prey: A New Ecology of Competition", Harvard Business Review.
Moore, James F. (2005), "Business Ecosystems and the View from the Firm", The Antitrust Bulletin.
Panicker, Sunita and Seshadri, Vinita (2013), "Devising a Balanced Scorecard to Determine Standard Chartered Bank's Performance: A Case Study", International Journal of Business Research and Development, Vol. 2, pp.35-42.
Peltoniemi, Mirva and vuori, Elisa (2005), Business Ecosystem as the New Approach to Complex Adaptive Business Environments, E-Business Research Center, Research Reports 18.
Sagar, R.Dave and Swati, R. Dave (2012), Applying Balanced Scorecard in Indian Banking Sector: An Emprical Study of the State of India, 6: Pasific Business Review International, Vol. 5.
 Sui, D.Z. (2006), Economy as Ecosystem: Knowledge Management, Organizational Intelligenceand Learning, and Complexity.
 Wan, Jiangping; Zhang, Hui; Wan, Xiaoyao; Luo, Weiping (2011), "The Business Ecosystem of the Chinese Software Industry". Wan, Jiangping, et al., et al.: Scientific Research, Online Online Available: [http://www.scirp.org/journal/ib], pp.123-129.
Watts, R. G. (2002), Ovative Energy Strategies for Stabilization, New York: Cambridge University Press
Wu, Hung-Yi, Tzeng, Gwo-Hshiung and Chen, Yi-Hsuan (2009), "A fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard", Elsevier, Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp.10135–10147.
Zhu, Xianghui and Zhang, Jing (2009), "Study on Niches of Enterprises and Strategy in E-business Ecosystem", Proceedings of the 2009 International Symposium on Web Information Systems and Applications (WISA’09), pp.182-185.
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1394
صفحه 5-24
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1393
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1393