رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

نظریه‌ها و الگوهای مدیریت و رهبری همچون بقیه رشته‌های دانش، تحت تأثیر پارادایم‌های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومیبه‌طور جدی نظریه‌ها و الگوهای سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. طرحاصول علوم جدید نیازمند آگاهی از فن‌های رهبری در سازمان‌های مدرن است؛ به‌طوری که این فناوری‌ها و اصول یک استعاره جدید برای حیات سازمان و کار رهبری ارائه می‌دهد. این در حالی است که مدل‌های توسعه سازمان‌های سنتی جای خود را به مدل‌ها و روش‌های مداخله‌گر جدید در عصر عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی شدن و تغییر سریع داده است. شروع قرن 21 را می‌توان از نظر فناوری عصر کوانتوم نامید. کلید تعالی سازمانی، رهبری عالی است. هفت مهارت کوانتومی می‌تواند رهبران قرن 21 را برای ایجاد سطح جدیدی از تعالی سازمان برای بهره‌برداری از قدرتمندترین انرژی جهان یعنی انرژی ذهن، فعال کند. اگر رهبران و سازمان‌هایشان بخواهند در عصر جدید پیشرفت کنند باید جهش فکری و مهارت جدیدی در مدیران با این شیوه رهبری به وجود بیاورند. رهبری کوانتومی که بر اساس بهترین تصمیم در شرایط پیچیده بنا نهاده شده است، مستلزم داشتن هفت مهارت کوانتومی است که رهبران سازمان‌ها را قادر به تفکرات پویا و شهودی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان رهبری را به‌عنوان نفوذ بر دیگران، جهت تحقق اهداف مشخص، تعریف کرد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان فرآیندی که جستجوی هدف و حرکت در مسیر هدف، از تحقق خود هدف، مهم‌تر و ارزشمندتر است، تعریف نمود. در مقاله حاضر علاوه بر بررسی مفاهیم و مروری بر نظریه‌های مرتبط با ادبیات رهبری و سازمان‌های کوانتومی، تأثیرات پارادایمی نظریه کوانتومی بر نظریه‌های سازمان و مدل‌های مرتبط با نظریه کوانتوم نیز بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

افجه، سید علی‌اکبر (1393- الف)، «مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی»، مدیریت اسلامی، چاپ نهم، انتشارات سمت.
افجه، سید علی اکبر (1393- ب)، مدیریت اسلامی، مرکز تحقیق توسعه علوم انسانی- اسلامی، چاپ دوازدهم، انتشارات جهاددانشگاهی علامه طباطبایی(ره).
الوانی، سید مهدی و دانایی‌فرد، حسن (1380)، گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان‌های دولتی، انتشارات صفار.
الوانی، سید مهدی، دانایی‌فرد، حسن (1384)، تئوری نظم در بی‌نظمی و مدیریت، تهران، انتشارات صفار.
پشوتنی‌زاده؛ میترا و کوکبی؛ مرتضی (1390)، «تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتوم(نظریه کوانتومی اطلاعات)»، فصلنامه علمی پژوهشی.
 چالمر، آلن اف (1387)، چیستی علم: درآمدی به مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران: انتشارات سمت.
حاجی کریمی، بابک (1389)، «نظریه آشوب و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌های سازمانی»، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر / واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
حری؛ عباس (1387)، «درآمدی بر اطلاع شناسی: کارکردها و کاربردها»، تهران: انتشارات دما.
دانایی فرد، حسن (1384)، «کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت.
سروری اشلیکی، زهرا (1391)، «ارائه مدل مفهومی از شرکت های دانش‌بنیان»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران.
شلتون، شارلوت و دارلینگ، جان (2001)، «مدل مهارت‌های کوانتومی در مدیریت؛ پارادایم نوینی برای ارتقای رهبری اثربخش»، ترجمه ابراهیم گلشن، مجله تحول اداری، دوره هفتم، شماره 6.
شلتون، شارلوت (1391)، جهش بزرگ در سازمان، هفت مهارت مورد نیاز در رویکرد کوانتومی به سازمان، ترجمه انسیه رضوی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
عابدی جعفری، حسن و صفری، حسین (1384)، «بررسی مراحل عمر سیستم های پیچیده»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
عابدی جعفری، حسن (1372)، نظریه رهبری «اَبَرمَرد»، نشریه مصباح، شماره 7.
غفاریان، وفا؛ کیانی، غلام‌رضا (1380)، استراتژی اثربخش، تهران، نشر وفا.
غیور، سید مرتضی؛ گلستان، احمد ناطق (1388)، «رهیافت رهبری کوانتومی در سازمان‌های یادگیرنده»، فصلنامه علمی- پژوهشی- تخصصی گروه مدیریت، دانشگاه امام رضا علیه‌السلام، شماره ششم.
کهن، تامس (1369)، ساختار انقلاب‌هاى علمى، ترجمه احمد آرام،، تهران، سروش.
محمدهادی، فریبرز (1390)، «پارادایم کوانتومی در علم مدیریت»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، صص71-94.
مختاری نوری، جمیله و خادم‌الحسینی، سید محمد (1387)، «کاربرد مدل کوانتومی در رهبری پرستاری»، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، سال هجدهم، شماره 61.
مطهری، عبدالهادی و نجات بخش اصفهانی، علی (1392)، «آموزه‌های پارادایم پیچیدگی در دانش مدیریت»، فصلنامة علمی –پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 19، شماره 76.
هادی زاده مقدم، اکرم؛ نکویی‌زاده، مریم؛ میرزاده، لیلا (1389)، «نقش تئوری پیچیدگی در تحول سازمان‌ها»، مجله تدبیر، شماره 216.
 
Brown, M. E., Trevino, L. K. & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes,97,117-134
Chan, K. and Liebowitz, J. (2006), "The synergy of social network analysis and knowledge mapping: a case study", International Journal of Management and Decision Making, 7(1), pp. 19–35.
Charlotte K. Shelton @ John R Darling, “The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership”, Leadership & Organization Development Journal. Volume 22, Number 6, 2001, pp. 264-273.
Charlotte K. Shelton, & john r. darling, (2001), "the quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership", leadership & organization development journal 22/6, pp 264-273
Cohen, Wesley & Leviathan. 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning And Innovation. Administrative Science Quarterly, voI.35: 128-1 52.
Collellmir, Dolors, (2013), "Connections and Integration: Oral Traditions/Quantum Paradigm", Observatori: Centre d’Estudis Australians, Australian Studies Centre, Universitat de Barcelona, ISSN 1988-5946.
Deardorff, D.; Williams G. (2006). Synergy leadership in quantum organization, Available: www.triz-journal.com
Deichmann, D. Ende, J. V. D (2009). Boomerang Effect of Network Idea, Paper to be 49, pp.451-455, A Micro study. Cairo: American University
Elkjare, B. (2009), "The school as community of engaged learners"; Palo Alto, CA: LRI, Working Paper.
Ercetin, S. S. &Kamaci, M. C. (2008), "Quantum Leadership Paradigm", World Applied Sciences Journal, Vol. 3, No. 6, pp. 865-868.
Fris, Joe (2006), "An Additional Way of Thinking About Organizational Life and Leadership: The Quantum Perspective", Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #48.
Fris, J.; Lazaridou, A. (2006), "An additional way of thinking about organization life and leadership: The Quantum perspective", Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 48, January 5, pp. 55-69.
Goldstein, h. k, (1979), "research standards and methoods for social science wolker", nothbrook, white hall company.
Guillory, W. A. (2007), "The Future Perfect Organization: Leadership for the twenty first century", Journal of Industrial and commercial Training, Vol. 39, No.1, pp. 52-58.
Guillory, W. A. (2007), "The Future Perfect Organization: Leadership for the twenty – first century", Journal of Industrial and commercial Training, Vol. 39, No. 1, pp. 52-58.
Gummesson, E. (2006), "Qualitative Research in Management: Addressing complexity, context and persona", Journal of Management Decision, Vol. 44, No. 2, pp. 167-179.
Gummesson, E. (2006), "Qualitative Research in Management: Addressing complexity, context and persona", Journal of Management Decision, Vol. 44, No. 2, pp. 167-179.
Karakas, F.; Kavas, M. (2008), "Creative Brainstorming and Integrative Thinking: Skills for Twenty-first Century Managers", Journal of Development and Learning in Organization, Vol. 22, No. 2, pp. 8-11.
Karakas, F.; Kavas, M. (2008), "Creative Brainstorming and Integrative Thinking: Skills for Twenty-first Century Managers", Journal of Development and Learning in Organization, Vol. 22, No. 2, pp. 8-11.
Lazaridou, Angeliki and Fris, Joe (2006), "An Additional Way of Thinking About Organizational Life and Leadershi The Quantum Perspective", Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #48, January 5, 2006.
Lazaridou, Angeliki and Fris, Joe (2008), "Slipping the Yoke of the Heroic Paradigm: Looking for Quantum Leadership".
Lowder, B. Tim (2009), "A Quantum Approach in Strategic Leadership: Investigating a Dynamic Model for Measuring Organizational Entropy and Firm Value ", Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract
Malloch, K.; Porter-O’Grady, T. (2007), "The Quantum Leader: Applications for the new world", 2nd Ed., Jones and Bartlett, Boston, M A. management Journal, v.27, Iss.2, p.129.
Malloch, K.; Porter-O’Grady, T. (2007), "The Quantum Leader: Applications for the new world", 2nd Ed., Jones and Bartlett, Boston, M
Sarantakos, S. (1998), "Social Research", 2nd edition, South Melbourne, Macnilon
Shelton, C. & Darling, J. (2003) From theory to practice: using new science concept to create learning organizations, Journal of learning organization, 10(6), 353-360
Shelton, C. & Darling, J. (2003), From theory to practice: using new science concept to create learning organizations, Journal of learning organization.
Shelton, C.; Darling, J. R. (2004), "From chaos to order: Exploring new frontiers conflict management", Organization Development Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 22- 41.
Shelton, C.; Hall, R. F. & Darling, J. R. (2003), "When cultures collide: The challenge of global integration", European Business Review, Vol. 15, No. 5, pp. 312-323.
Shelton, C. Darling, J. R. (2003), "From theory to practice: Using new science concepts to create learning organization", Journal of Learning Organization, Vol. 10, No. 6, pp. 353-360.
Stacey, R. D.; Griffin, D. & Shaw, P. (2000), "Complexity & Management: Fad or radical challenge to systems thinking?", UK: Rutledge, London.
Stumpf, S. A. (1995), "Applying new science theories in leadership development activities", Journal of Management Development, Vol. 14, No. 5, pp. 39-49.
Zohar, Danah (1998) changing the thinking behind our thinking, Journal of management review, 87(3), 56-58.
  • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1394