مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسئول

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق در حوزه قابلیت‌های پویا به‌عنوان یک حوزه تحقیقی در مرحله اولیه قرار دارد و سؤالات تحقیقی زیادی در این حوزه مطرح است. یک گام ضروری برای تبدیل چارچوب قابلیت‌های پویا به یک نظریه، مشخص کردن مجموعه‌ای از قوانین حاکم بر روابط بین متغیرهای سازنده است. یکی از مهم‌ترین ارتباطات در این حوزه، ارتباط بین قابلیت‌های پویا و عملکرد است. از طرفی سازوکارهایی که توسط آن قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد به خوبی درک نشده است. در این مقاله با استفاده از داده‌های حاصل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت‌های پویا را به‌صورت یک سازه سلسله مراتبی با سه قابلیت درک، استفاده از فرصت‌ها و شکل‌دهی مجدد منابع طراحی کردیم. آنگاه مدل‌سازی مسیری ساختاری برای بررسی روابط بین قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که قابلیت‌های پویا به‌طور غیرمستقیم و از طریق قابلیت‌های عملیاتی بر عملکرد شرکت اثرگذار است. به‌علاوه رابطه مستقیم قابلیت‌های پویا و عملکرد معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

خداداد حسینی، سید حمید، فتحی، سعید و الهی، شعبان (1385). «طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13 (46)،61-83.
طالب تبریزی، نغمه (1390). «ارزیابی سطح توانمندی‌های تکنولوژیک با استفاده از مدل اطلس تکنولوژی در کارخانه صنایع غذایی پورا»، اولین کنفرانس بین‌المللی، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی. (تهران 1-2 آذر ماه 1390).
طباطبائیان، سید حبیب‌الله، منطقی، منوچهر، حنفی‌زاده، پیام، نقی‌زاده، محمد و نیرومند، پوراندخت (1391، تابستان). «الگوی بهبود توانمندی فناورانه در بنگاه‌های دانش بنیان تامین‌کننده تجهیزات الکترونیک پلیس بر پایه الگوی توانمندی پویا». فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 7 (2)، 177-159.
ملاحسینی، علی، فرقانی، محمدعلی، مرادخانی، بریار (1389). «بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP»، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 2 (3)، 95-78.
نورالهی، سمیه، کفاش پور، آذر، حدادیان، علیرضا (شهریور1392). «بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد»، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. (گرگان، 14 شهریور 1392).
 
Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). "What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?. International Journal of Management Reviews, 11 (1), 29-49.
Atkinson, D. (2009). "Measuring and modeling dynamic capabilities". Retrieved from EThOS Digital Dissertation. (uk.bl.ethos.496331).
Barreto, I. (2011). "Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future", Journal of Management, 36 (1), 256-280.
Cao, L. (2011). "Dynamic capabilities in a turbulent market environment: empirical evidence from international retailers in China". Journal of Strategic Marketing, 19 (5), 455-469.
Cavusgil, E., Seggie, S. H., & Talay, M. B. (2007). "Dynamic capabilities view: Foundations and research agenda". The Journal of Marketing Theory and Practice, 15 (2), 159-166.
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). "Dynamic capabilities: what are they?" Strategic Management Journal, No.21,1105-1121.
Helfat, C., & Peteraf, M. (2009). "Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path". Strategic organization, 7 (1), 91.
Hooley, G., Fahy, J., Cox, T., Beracs, J., Fonfara, K., & Snoj, B. (1999). Marketing capabilities and firm performance: a hierarchical model. Journal of market-focused management, 4 (3), 259-278.
Jordan, M. S. (2012). The effect of organizational knowledge creation on firm performance an operational capabilities-mediated model (Doctoral dissertation, Georgia State University).
Lall, S. (2001). Competitiveness, Technology and Skills. Edward Elgar Publishing Inc., 2 Winter Sport Lane, PO Box 574, Williston, VT 05495-0080.
Lawer, C. (2010). How does absorptive capacity influence the origin and evolution of dynamic capabilities? Retrieved from EThOS Digital Dissertation. (uk.bl.ethos.524190).
Li, D. Y., & Liu, J. (2012). "Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China". Journal of Business Research. available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.08.007.
Lindblom, A., Olkkonen, R., Kajalo, S., & Mitronen, L. (2008). Market-sensing capability and business performance of retail entrepreneurs. Contemporary Management Research, 4 (3), 219-236.
MacInerney-May, K. (2012). The Value of Dynamic Capabilities for Strategic Management (Doctoral dissertation, Universität zu Köln).
Newey, L. R., & Zahra, S. A. (2009). "The evolving firm: how dynamic and operating capabilities interact to enable entrepreneurship. British Journal of Management, 20 (s1), S81-S100.
Panda, H., & Ramanathan, K. (1996). Technological capability assessment of a firm in the electricity sector. Technovation, 16 (10), 561-588.
Pavlou, P. A., & El Sawy, O. A. (2011). "Understanding the elusive black box of dynamic capabilities". Decision Sciences, 42 (1), 239-273.
Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research?. Academy of management review, 26 (1), 22-40.
Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2008). Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance (No. 08-11). DRUID, Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and Strategy/Aalborg University, Department of Business Studies.
Schreyögg, G., & Kliesch-Eberl, M. (2007). "How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization". Strategic Management Journal, 28: 913-933.
Teece, D. J. (2007). "Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance". Strategic management journal, 28 (13), 1319-1350.
Teece, D. J. (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7), 509-533.
Trez, G., & Luce, F. B. (2012). Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs. Marketing Intelligence & Planning, 30 (2), 143-164.
Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). "Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage". Journal of Marketing, 69 (1), 80-94.
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). "Market orientation, marketing capabilities", and firm performance. Strategic Management Journal, 30 (8), 909-920.
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). "Dynamic capabilities: A review and research agenda". International Journal of Management Reviews, 9 (1), 31-51.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). "Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration". Management Information Systems Quarterly, 33 (1), 11.
Wolfe, J., & Sauaia, A. C. A. (2003). The Tobin q as a company performance indicator. Developments in Business Simulation & Experiential Learning, 30, 155-159.
Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). "Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda". Journal of Management studies, 43 (4), 917-955.
Zaidi, M. F. A., & Othman, S. N. (2012)."Understanding the Concept of Dynamic Capabilities by Dismantling Teece, Pisano, and Shuen (1997)’s Definition". International Journal of academic research in business and social sciences, 2 (8).
Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). "Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities". Organization science, 13 (3), 339-351.
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 26 بهمن 1393