الزامات و خط‌مشی‌های کلان علمی عرصه عدالت‌پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، نویسنده مسئول

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

عدالت به‌عنوان یکی از مقاصد و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل‌گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینۀ عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه‌رو نموده است. مجموعه خط‌مشی‌های علمی کلان عرصه عدالت‌پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخۀ نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت‌های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش‌های دینی، شاخص‌های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده‌اند، خواهد توانست ضمن جهت‌دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت‌پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشۀ رهبری در عرصۀ علمی عدالت‌پژوهی بردارد.

کلیدواژه‌ها

آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1388)، بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1390)، بیانات در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1384)، بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1383)، بیانات در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1388)، بیانات در دیدار هیأت دولت، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1382)، خطبه‌های نماز جمعه تهران، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (1379)، خطبه‌های نماز جمعه تهران ، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
پاکتچی، احمد (1386)، مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان(پیجویی شاخصه‌ها برای رده‌بندی مکاتب مزدایی)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
سلطانی، بهزاد؛ کیامهر، مهدی (1387)، «پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور(برنامه ملّی توسعه علم، فناوری و نوآوری)»، سیاست علم و فناوری، سال اول، ش3.
سجادیه، علیرضا (1392)، طراحی مدل مفهومی خط‌مشی ملّی عدالت‌پژوهی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و محمد شیخ‌زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، ش 2.
مظفری، آیت (1387)، «الگوی عدالت و پیشرفت در اسلام با تأکید بر الگوی دولت مهدوی»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش 3.
واعظی، احمد (1388)،نقد و بررسی نظریه‌های عدالت، قم: انشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 
Boyatzis, Richard E. (1998), Transforming qualitative information: Thematic analysis & code development. Thousand Oaks: Sage Publication.
Braun, Virginia, Clarke, Victoria (2006), “Using thematic analysis in Psychology”,Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No.2.
  • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1393
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1393