تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نویسنده مسئول

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست‌محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط‌مشی‌ زیست‌محیطی از طریق راهبرد «کنش‌های زیست‌محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می‌شوند. در عین حال، «ابرخط‌مشی‌های زیست‌محیطی» به منزله عوامل مداخله‌گر، و عوامل زمینه‌ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه‌های بسترساز، تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی را تسهیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قرآن کریم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
جوادی آملی، عبدالله؛ (1386)، «اسلام و محیط زیست»، قم: مرکز نشر أسراء، چاپ پنجم.
زاهدی، شمس‌السادات؛ (1389) «توسعه پایدار»؛ تهران: انتشارات سمت.
طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ (1363)، «ترجمه تفسیر المیزان»؛ تهران: نشر محمّدی، جلد 20.
معمارزاده، غلامرضا؛ شکری، نرجس؛ (1385)، «ارائه مدل پویا برای اجرای خط مشی‌های عمومی»؛ فصلنامه مدیریت، سال سوم، شماره 3/8.
هادوی‌نژاد، مصطفی و همکاران، (1389)، «کاوش فرآیند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول.
هیوز، آون؛ (1387) «مدیریت دولتی نوین»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی و غلامرضا معمارزاده؛ تهران: نشر مروارید.
 
Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
Calabrese, D.; (2008), “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington D.C.
Deleon, P; Overman, E; (2008), “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver.
Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall.
Farazmand, A. (2009), “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222.
Firsova, A. Taplin, R; (2009), “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain.
Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press.
Howlett, Michael &Ramesh, M; (2009), “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media.
Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc.
OECD Report: (2008), “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
Price, Deborah & Cameron, Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approach”; Institute of Personnel and Developmen, the Broadway, London.
Shafritz, J; (2008), “Introducing Public Policy”; Longman, New York.
Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park: Sage Publications.
Strauss, A. & Corbin J. (1998), “Basics of qualitative research”, Newbury Park: Sage Publications.
UN, (2001), “Guidance in Preparing National Sustainable Development Strategies”, (Revised Draft), New York.
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 15 دی 1393