تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و افتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای اجرای جهت راهبردی ملی (جهاد اقتصادی) باید نوعی بسته مدیریتی طراحی شود. دستگاه مفهوم‌پردازی علمی-دانشگاهی کشور، وظیفه خطیر مدل‌سازیِ نظریِ فرآیندِ اجرای جهاد اقتصادی را بر عهده دارد. عملیاتی‌سازی این جهتِ راهبردی ملی در دستان مدیریت دولتی و در پیوندی تنگاتنگ با سیاستگذاران ایران اسلامی قرار دارد. این مقاله، مدل مفهومی مسیر تحقق جهاد اقتصادی را عرضه می‌کند تا فهم ملی بازیگران اصلی هرم حکمرانی ملی و نیز جامعه علمی و شهروندان فاضل کشور، ارتقا یابد. محوریت این مسیر در مفهوم «یکپارچگی سیاستی» یا «انسجام درون و بین سیاستی» متجلی می‌شود. نویسنده در طی این مقاله تلاش می‌کند با تشریح مدل، نحوه اجرای جهاد اقتصادی و چالش‌های فرارو را به زبانی علمی ولی آسان‌فهم تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

دانایی‌فرد، حسن (1389)، چالش‌های مدیریت دولتی ایران، تهران: سمت.
فقیهی، ابوالحسن؛ دانایی‌فرد، حسن (1387)، بوروکراسی و توسعه در ایران: رویکردی تطبیقی- تاریخی، تهران: رسا.
Alter, C. & Hage, J. (1993), Organizations working together, Newbury Park: Sage.
Cabinet Office (2000), Wiring it up, Whitehall’s Management of Cross-cutting Policies and Services, London: The Stationery Office, [http://www.pm.gov.uk/output/page86.asp].
Challis, L., Fuller, S., Henwood, M., Klein, R., Plowden, W., Webb, A., Whittingham, P. & Wistow, G. (1988), Joint approaches to social policy: rationality and practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Ling, T. (2002), “Developing joined–up government in the UK: dimensions, issues and problems, Public Administration, Vol. 80, Pp. 615-642.
Mulford, C. L. & Rogers D. L. (1982), Definitions and Models, In: Rogers, D. L. and Whetten, D. A. (eds.) Interorganizational coordination: theory, research, and implementation, Ames: Iowa State University Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development, (1996), “Building Policy Coherence, Tools and Tensions”, Public Management Occasional Papers, No.12, OECD, Paris.
Rogers, D. L. & Whetten, D. A. (1982), Interorganizational coordination: theory, research, and implementation, Ames: Iowa State University Press.
Schermerhorn, J. R. (1975), “Determinants of Interorganizational Cooperation”, Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 4,  pp. 846-856.
Warren, R. L., Rose, S. M. & Bergunder, A. F. (1974), The structure of Urban Reform, Lexington: Lexington Books.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1390
صفحه 5-24
  • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1390
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1390