بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

4 دانش‌آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

یکی از مهم‌ترین ارکان استقرار شایسته‌سالاری در سیستم‌های اداری دولت‌ها، تعیین شایستگی‌های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، مبتنی بر چارچوب مشخصی انتخاب شوند، بلکه باید استقرار مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز در سیستم دولتی ضمانت کنند. بنابراین، در این مقاله، پس از ارائه مدلی دو سطحی متشکل از شایستگی‌های مدیران منابع انسانی به ویژه شایستگی‌های هوشی، سرایت مباحث مربوط به شایستگی‌ها از بخش خصوصی به بخش دولتی، یکی از مهم‌ترین مسائل است. در ادامه و پس از تدوین پرسش‌نامه و اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه در میان نمونه آماری متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه‌ها، توزیع شد. همچنین، برای آزمون فرضیه‌های این تحقیقِ توسعه‌ای از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل، نشان‌دهنده تأیید کلیه فرضیه‌های اهم تحقیق و تأثیرگذاری زیاد شایستگی‌های مدیران منابع انسانی در ارزش‌آفرینی منابع انسانی و رد شدن برخی از فرضیه‌های اخص تحقیق بود. همچنین، متغیر «شایستگی برنامه‌ریزی و مدیریت» دارای اولویت نخست و مهم‌ترین شاخص آن «برنامه‌ریزی و سازماندهی امور کارکنان» است.

کلیدواژه‌ها

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1389)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
کلانتری، خلیل (1388)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با برنامه LISREL و SIMPLIS، تهران: فرهنگ صبا.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1389)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: مؤلف.
Albrecht, k. (2006), Social Intelligence, San Francisco: Jossey – Bass ( A wiley Imprint ).
Boyatzis, R. E. (2009), "Competencies as a Behavioral Approach  to Emotional Intelligence", Emerald-Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, Pp. 749-770.
Boyatzis, R. E. & Ratti, F. (2009), "Emotional, social and cognitive competencies distinguishing  effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives", Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, Pp. 821-833.
Draganidis, F. & Mentzas, G. (2006), "Competency Based Management : A Review of Systems and Approaches", Information Management &Computer Security, Vol. 14, No. 1, Pp. 51-64.
Giberson, T. R. (2010),"Performance Capabilities and Competencies at the Undergraduate and  Graduate Levels for Performance Improvement Professionals", Wiley InterScience, Vol. 22, No. 4, Pp. 99-120.
Hondeghem, A. & Vandermeulen, F. (2000), "Competency Management  in The Flemish and Dutch Civil Service", International Journal of  Public Sector Management, Vol. 13, No. 4, Pp. 342-353.
Hughes, M., Patterson, L. B. & Terrell, J. B. (2005), Emotional Intelligence In Action-Training and Coaching Activities for Leaders and Managers, San Francisco: Pfeiffer-An Imprint of Wiley.
Iversen, O. I. (2000), "Managing people towards a Multicultural workforce: An Investigation into the Importance of Managerial Competencies across National Boarders in Europe – Differences and Similarities", Presented at the 8th World Congress on Human Resource Management Paris May.
Jarvalt, J. & Veisson, M. (2006), Developing Public Sector Leaders:An Analysis of The Competency Framework for The Stonian Senior Civil Service, Estonia: Tartu University.
McClelland, D. (1973), "Testing for competence rather than for intelligence", American Psychologist, Vol. 20, No. 4, Pp. 321-330.
Project Management Institute. (2002), Project Manager Competency Development (PMCD) Framework, Pennsylvania: Project Management Institute Inc.
Ryan, G., Emmerling, R. J. & Spencer, L. M. (2009),"Distinguishing High- Performance European Executives- The role of emotional, social and cognitive competencies", Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, Pp. 859-875.
Sang Long. C. (2009), "Human Resource Competencies :An Empirical Study on the HR  Professionals in the Manufacturing Sector in Malaysia", E- Journal of Business and Economic Issues, Vol. 3, No. 1, Pp. 65-76.
Slocum, J. W., Jackson, S. E. & Hellriegel, D. (2008), Competency – Based Management, China: Thomson Corporation.
Ulrich, D. & Brockbank, Wayne. (2005), The HR Value Proposition, The RBL Institute, The Society For Human Resource Management, Boston: Harvard Business  Press.
Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K. & Younger, J. (2008), HR competencies: mastery at the intersection of people and business, The RBL Institute, The Society For Human Resource Management, USA: The Society for Human Resource Management (SHRM).
Wickramasinghe, V. & De Zoyza, N. (2008), "Gender, Age and Marital Status as Predictors of Managerial Competency Needs: Empirical Evidence from a Sri Lankan Telecommunication Service Provider", Emerald-Gender in Management: An International Journal, Vol. 23, No. 5, Pp. 337-354.
Young, M. & Dulewicz, V. (2009), "A study in to Leadership and Management Competencies predicting Superior Performance in the British Royal Navy", Emerald-Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, Pp. 794-820.
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1390
صفحه 223-254
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 17 مهر 1390