بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛نمونة مطالعه، گروه صنعتی ایران‌خودرو

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق‌ (ع)

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

چکیده

این تحقیق درصدد معرفی و بیان رویکرد نوین مدیریت هزینه، یعنی مدیریت راهبردی هزینه و سپس بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه و فنون آن بر رضایت مشتری (در شرکت ایران‌خودرو) است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا اجرای فنون مختلف مدیریت هزینه در شرکت ایران‌خودرو بر اساس تعاریف معتبر از مدیریت راهبردی هزینه، به بهبود رضایت مشتری و درنتیجه، بهبود موقعیت راهبردی این شرکت منجر شده است. بدین منظور، پس از طرح ادبیات بحث و واکاوی ریشه‌های نظری مدیریت راهبردی هزینه، همچنین شرح مهم‌ترین فنون زیرمجموعة آن، این پژوهش با معرفی فعالیت‌های شرکت ایران‌خودرو در حوز? مدیریت هزینه (به‌ویژه طرح ارزان‌سازی خودروی سمند) ابعاد دوگان? رضایت مشتری (هزینه و ارزش مشتری) را قبل و بعد از اجرای طرح مذکور (سال 1385) از طریق تدوین پرسش‌نامه‌ و اجرای پژوهش پیمایشی بررسی می‌نماید. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، حاکی از آن است که برخلاف انتظار، قیمت خودرو (هزینه‌های خودرو) پس از اجرای طرح، از دیدگاه مشتری تغییر معناداری نشان نمی‌دهد و علاوه بر آن، در عامل ارزش مشتری نیز کاهش معناداری مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: سمت، چ12، ج1و2.
امری اسرمی، محمد (1384)، «هزینه‌یابی دوره عمر و روش‌های آن»، حسابدار، ش168، ص34.
انصاری، شاهد؛ آقایی، آفرین (1383)، هدف‌گذاری هزینه، تهران: ساپکو.
توکلی مقدم، رضا؛ شکاری، امیر (1382)، «مهندسی ارزش»، تدبیر، ش132، ص32.
حجازی، رضوان و البدوی، امیر (1384)، هزینه‌یابی بر مبنای هدف، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
ذگردی، حسام‌الدین (1379)، سیستم‌های کاهش هزینه، تهران: ساپکو.
ربانی، مسعود (1383) مدیریت/ مهندسی ارزش، تهران: شرکت مشارکتی ار-وی-توف.
علاقبند راد، مجتبی(1380)، «معرفی تکنیک الگویابی»، تدبیر، ش82، ص22.
کوپر، رابین (1382) هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ترجمة محمد عزیزی، تهران: سازمان حسابرسی.
Ansari, S., Bell, J., Cypher, J., Dears, P., Dutton, J., Ferguson, M., Hallin, K., Marx, C., Ross, C. and Zampino P. (1997), Target costing: The Next Frontier in Strategic Cost Management, New York: McGraw- Hill.
Berliner, C. and Jacob Brimson (1988), Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing: The CAM-I Conceptual Design, Boston: Harvard Business School Press.
Cooper, Robin, and Regine Slagmulder (1997), Target Costing and Value Engineering, Portland: Productivity Press.
Id. (1998), “Strategic Cost Management: What is Strategic Cost Management?”, Management Accounting, Jan. Vol.79, No.7.
Id. (1998), “Strategic Cost Management: The Scope of Strategic Cost Management”, Management Accounting, Jan., Vol.79, No.8.
Id. (1998), “Strategic Cost Management: Extra-Organizational Cost Analysis”, Management Accounting, Jan., Vol.80, No.1.
Id. (1998), “Strategic Cost Management: Cost Management Beyond the Boundaries of the Firm”, Management Accounting, Jan. Vol.79, No.9.
Id. (1999), Supply Chain Development for the Lean Enterprise, Portland: Productivity Press.
Elkelety, Ibrahim (2006), Towards a Conceptual Framework for Strategic Cost Management- The Concept, Objectives, and Instruments, Chemnitz University of Technology.
Ellram, Lisa M., and Sue P. Siferd (1998), "Total Cost of Ownership: A Key Concept in Strategic Cost Management", The Journal of Business Logistics, Vol.19, No.1.
Id. (2002), Strategic Cost Management in the Supplu Chain: A Purchasing and Supply Management Perspective, Center for Advanced Purchasing Studies (CAPS Reseach), Arizona State University.
Id. (2002), TCO- Adding Value to the Supply Chain, Arizona State University, W.P. Carey School of Business, Department of Supply Chain Management.
Hansen, R. and Mowen, M. (2000), Cost Management: Accounting and Control. 3rd ed., Ohio: South Western College Publishing.
Horvath, P. (1993), Target Costing: A State-of-the Art Review. A CAM-I Research Project, Bedford (UK): IFS International Ltd.
 Johnson, H. and Robert Kaplan (1991), Relevance Lost: The Rise and fall of Management Accounting, Boston: Harvard Business School Press.
Maher, M. and Deakin, E. (1994), Cost Accounting, 4th ed., USA: Richard D. Irwin.
McNair, C., Polutnik, L., and Silvi, R. (2000), “Cost Management and Value Creation: The Missing Link”, European Accounting Review, Vol.10, Issue 1.
Porter, Michel (1998), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors: With a New Introduction. New York, The Free Press.
Shank, John K., and Govindarajan, Vijay (1993), Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, New York: The Free Press.
Tatikonda, L. and Tatikonda, M. (1994), "Tools for Cost-effective Product Design Development", Production and Inventory Management Journal, Vol.35, Issue 2, pp.22-28.
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1389
صفحه 149-182
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1389
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اسفند 1389