طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینۀ بودجه، با رویکرد MADM بودجۀ حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

چکیده

عرضة مدل‌های مناسب بودجه‌ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. به‌همین‌منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه‌ای دراین‌باره است، در صدد عرضه مدلی برای بهینه‌سازی تخصیص اعتبار به شهرداری‌های کشور هستیم (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آن را توزیع می‌کنند). در این مقاله، ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص‌های توزیع اعتبار در سطح استانی و شهرداری‌های هر استان، نمره فاصله وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را که رفع محرومیت است، تعیین ‌می‌کنیم. نمره تخصیص‌یافتة هر شهرداری را نیز محاسبه می‌کنیم و با مدل پیشنهادی، تخصیص اعتبار شهرداری‌ها را انجام می‌دهیم. مدل یادشده را براساس داده‌های سال‌های 1385 و 1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مرکز آمار ایران صورت‌بندی می‌کنیم. نتایج حاصل از مدل را با نتایج روش فعلی سازمان مقایسه می‌کنیم و نشان می‌دهیم که روش جاری سازمان، بهینه نیست.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل (1374)، «طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی هزینه در سازمان‌های دولتی؛ رویکرد قطعی و فازی»، پایان‌نامة دکتری، تهران: دانشگاه تهران، به راهنمایی میرمهدی سیداصفهانی.
همو (1375)، «بررسی تحلیلی- تطبیقی از بودجه‌بندی در شرایط قطعی و فازی (مطالعة موردی)»، فصلنامة علمی- پژوهشی مدرس، سال اول، شماره 1، بهار 1378، صص 134-113.
آذر، عادل؛ رجب‏زاده، علی (1387)، تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM تهران: نگاه دانش.
آذر، عادل؛ عبدالعلی‏پور، امیرحسین (1385)، «ارزیابی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها با رویکرد MADM»، پژوهشنامة بازرگانی، سال10، شمارة 39، صص 189-157.
سالنامة آماری فرهنگی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی سال 1385 کشور، تهران: مرکز آمار ایران، بهمن 88.
آذر، عادل؛ سید‌اصفهانی، میرمهدی (‌1376)، «طراحی مدل ریاضی بودجه در سازمان‌های دولتی ایران- رویکرد آرمانی با استفاده از سری‌های زمانی باکس- جنکینز و AHP»، فصلنامة علمی-پژوهشی مدرس علوم انسانی، دورة دوم، ‌شمارة2.
محقر، علی؛ صارمی، محمود و منظری حصار، مهدی (1385)؛ «به‌کارگیری مدل ریاضی مناسب به منظور تخصیص اعتبارات عمرانی استانی فصول بودجه به شهرستان‌های استان خراسان». فصلنامة دانش مدیریت، بهار 72.
میان‌آبادی، حجت؛ افشار، عباس (1387)، «تصمیم‌گیری چندشاخصه در رتبه‌بندی طرح‌های تأمین آب شهری»، آب و فاضلاب، 66.  
Charnes A., Cooper, W.W. and et al. (1971), Studies in Mathematical and Managerial Economics, North Holland Publishing Company.
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1389
صفحه 101-128
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1389
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1389
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1389