طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، برانگیختن کارکنان بهعنوان سرمایه‌های استراتژیک سازمان است. سازمان‌های سالم به‌طورخودکار انگیزشآورند. عوامل متعددی بر انگیزشزایی سازمانی مؤثرند. بیتوجهی رفتار جان‌سوزی است که اگر بر روح و جسم سازمان چنگ بیندازد، سازمان دچار عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی مزمن خواهد شد. هدف غایی این پژوهش طراحی نوعی سنجه برای اندازهگیری بی‌تفاوتی سازمانی است. برای طراحی چنین سنجهای، استراتژی پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی استفاده شده است. بر این اساس، ابتدا بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بی‌تفاوتی تعیین شد (پژوهش کیفی) و در مرحلة دوم برای تعیین روایی سازه همبستگی سنجة بی‌تفاوتی با سه سنجة استاندارد تعهد سازمانی، ترک شغل و هویت سازمانی محاسبه شد. نتیجة حاصل نوعی سنجه (پرسش‌نامه) روا برای اندازه‌گیری بی‌تفاوتی در سازمان‌هاست.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: سمت، ج2.
پارسائیان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد (1377)، روش تحقیق کیفی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دانایی‌فرد، حسن (1386)، «هم‌سازی شیوه‌های کمی و کیفی در پژوهش‌های سازمانی: تأملی بر استراتژی پژوهش ترکیبی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش53.
رابینز، استیفن، پی. (1374)، مدیریت رفتار سازمانی(رفتار سازمانی)، ترجمة سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
رضاییان، علی (1379)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
گیزلا، گ. (1378)، انگیزش و مدیریت تحول، ترجمة محمدعلی گودرزی، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده از ssps، تهران: کتاب نو.
میرحسینی زواره، سیدمهدی (1374)، «بی‌تفاوتی سازمانی»، تعاون، شمارة 53.
Allen, George, (2003), "A critique of Using Grounded Theory as a Research Method", Electronic Journal of Business Research Methods, 2, 1.
Barney, J, B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage: Journal of Management, 17, 99-120.
Boon, S. Johnston, B. Webber, S. (2007). A Phenomenographic Study of English Faculty’s Conceptions of Information Literacy: Journal of Documentation, 63. 2, 204-28.
Creswell, J, W. (2003).Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Keefe, Linda. (2003), How to Overcome organizational Indifference: Women in Business, 55, pg 22.
Id. (2006), Overcome organizational Indifference: Nonprofit world, 24, pg.14.
Leander, P, N. (2009). Losing the will: Automatic Reactions to the Indifference Perceived in Others. Unpublished master’s thesis, Duke University.
Mael, F., Ashforth, B, E. (1992). Alumni and their Alma Master: A Partial Test of the reformulated Model of Organizational Identification. Organizational Behavior, 13,103-123.
Meyer, j, p., Allen, N, j. (1997). Commitment in the Workplace. Thousand Oaks, CA: Saga Publications.
Miller, W.L., and Crabtree, B.F. (1992). Overview of Qualitative Research Method’s, in B.F Crabtree and W.L. Miller (Eds), Doing Qualitative Research. Newbury Park. CA: Sage.
Myers, K., Oetzel, J. (2003). Exploring the Dimension of Organizational Assimilation. Exploratory Design, (online), http://www.taylorandfrancis.com
Strauss, A, L. Corbin J. (1998), Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd ed). Thousand Oaks. CA: Sage.
Williams, A. (2003). Job Stress, Job Satisfaction and Intent to Leave Employment among Maternal-Child Health Nurses. Unpublished master’s thesis, Marshall University. 
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1389
صفحه 79-99
  • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1389
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 13 آذر 1389