آزمون فراواکنشی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از بازده دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (ره)

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تحقیقاتی که تا کنون فراواکنشی و به دنبال آن، کسب بازده غیرعادی را بر مبنای راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران دنبال کرده با به‌کارگیری بازده غیرعادی انباشته، انجام شده است. تحقیقات اخیر در بازارهای توسعه‌یافته، نشان داده است که استفاده از بازده‌های اضافی انباشته، همراه با تورش است و منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست می‌شود. این تحقیق، بر آن است با استفاده از بازده دوره نگهداری به جای بازده انباشته، نتایج قابل اتکاتری عرضه کند. تحقیق حاضر، بر اساس مطالعه بدره در سه دوره دو، چهار و شش ساله انجام شده است. همسو با سایر تحقیقاتِ بورس اوراق بهادار تهران، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد فراواکنشی، تنها، در دوره‌های بلندمدت وجود دارد؛ اما برخلاف تحقیقات گذشته، استفاده از راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در هیچ یک از دوره‌های سه‌گانه، منجر به کسب بازده غیرعادی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

دموری، داریوش و سعیدا، سعید و فلاح‌زاده، احمد (1387)، «بررسی عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 54، صص 47-62.
فدایی‌نژاد، محمداسماعیل و صادقی، محسن (1385)، «بررسی سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس»، پیام مدیریت، سال چهارم، شماره 17 و 18، صص 7-31.
قالیباف اصل، حسن و نادری، معصومه (1385)، «بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق»، تحقیقات مالی، سال ششم، شماره 21، صص 97-112.
مهرانی، ساسان و نونهالنهر، علی‌اکبر (1387)، «بررسی امکان بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 50، صص 25-46.
نیکبخت، محمدرضا و مرادی، مهدی (1384)، «ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال نهم، شماره 40، صص 97-122.
Brown, K. C. & Harlow, M. V. (1988), "Market Overreaction: Magnitude and Intensity", Journal of Portfolio Management, Vol. 14, No. 2, pp. 6-13.
Chan, K. C. (1988), "On the Contrarian Investment Strategy" Journal of Business, Vol. 61, No. 2, pp. 147-163.
Conrad, J. & Kaul, G. (1993), “Long-Term Market Overreaction or Biases in Computed Returns?”, The Journal of Finance, Vol. 48, No. 1, pp. 39-63.
Dahlquist, R. J., Antonio, S. & Broussard, J. P. (2000), “Testing The Contrarian Investment Strategy Using Holding Period Returns”, Managerial Finance, Vol. 26, No. 6, pp. 16-22.
DeBondt, F. M. & Thaler, R. (1985), “Does the Stock Market Overreact?”, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 3, pp. 793-805.
Id. & Id. (1987), Further evidence of investor overreaction and stock market Seasonality”, Journal of Finance, Vol. 42, No. 3, pp. 557-581.
Id. & Id. (1990), “Do security analysts overreact?”, American Economic Review, Vol. 80, No. 2, pp. 52-57.
Fama, E. (1970), "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, pp. 383-417.
Howe, J. S. (1986), "Evidence on Stock Market Overreaction”, Financial Analysts Journal, Vol. 42, No. 4, pp.74-77.
Livanese, J. (2007), "How Can the Market be Efficient if Investors are Not Rational? Electronic", Journal of Asia Securities Analysis Federation, Vol. 9, No. 5, pp. 1-7.
Seyhun, H. N. (1990), "Overreaction or Fundamentals: Some Lessons from Insiders' Response to the Market Crash of 1987", Journal of Finance, Vol. 45, No. 5, pp. 1363-1388.
Zarowin, P. (1990), “Size, Seasonality, and Stock Market Overreaction”, The Journal of Financial and Quantative Analysis, Vol. 25, No. 1, pp. 113-125.
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1392
صفحه 229-245
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1392
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 06 مهر 1392