مقایسه کارایی بیمه‌ اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه در اقتصادهای جدید، بیمه، پس از بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های­ افتصاد شمرده می­شود. بیمه اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی و مجموعاً در بیش از 22 کشور جهان فعالیت می‌کند. بنابراین، دو نوع بیمه متعارف و تکافل، به عنوان دو مقوله بدیل و جایگزین مطرح شده است. در این تحقیق، کارایی و عملکرد شرکت‌های تکافل و بیمه رایج با شاخص‌های معین و با بهره‌برداری از روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی نسبی تکافل در مقابل بیمه متعارف است. بدیهی است عرضه محصولات تکافل در کنار محصولات بیمه رایج در کشور ما به رشد میزان نفوذ بیمه در کشور و گسترش و تنوع حیطه خدمات مالی و رشد و توسعه اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل؛ رجب‎زاده، علی (1388)، تصمیمگیری کاربردی (رویکرد MADM)، تهران: نگاه دانش.
ابن­هشام، عبدالملک (1373)، سیره النبی، ترجمه رف‍ی‍ع‌ال‍دی‍ن‌‌ اس‍ح‍اق ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ‌ه‍م‍دان‍ی، تهران: مرکز.
بابایی، ایرج (1382)، حقوق بیمه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
تاج‌بخش، محمدباقر (1337)، بیمه، انواع و شرایط آن، بی­جا: رنگین.
خامنه‌ای، سید محمد (1359)، بیمه در حقوق اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خمینی، روح‌الله (1409)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
الخیاط، عبدالعزیز (1392)، المجتمع المتکافل فی الاسلام، بیروت: مؤسسه الرساله.
عاملى، محمد بن مکى (شهید اول) ‏(‏1417)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عسگری، محمدمهدی؛ اسمعیلی‌گیوی، حمیدرضا (1388)، «تحلیل نظری مقایسه‌ای ساختار بیمه‌های عمر در نظام تکافلی اسلام و بیمه‌های متعارف»، اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 32، صص 63-91.
محمدی­مهر، محمدحسن (1385)، بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام، پایان‏نامه کارشناسی­ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
معلوف، لویس (1380)، المنجد، ترجمة مصطفی رحیمی اردستانی، تهران: صبا.
مطهری، مرتضی (1367)، بررسی فقهی مسئله بیمه، تهران: میقات.
میرزائی، حبیب؛ میرزاخانی، آتوسا (1384)، مفهوم و چشم‌انداز بیمه اسلامی، آسیا، شماره 34، صص 31-61.
AbdulWahab, A., Lewis, M. K. & Hassan, M. K. (2007), “Islamic Takaful: Business Models, Shari'a Concerns and Proposed Solutions”, Thunderbird international Business Review, Vol. 3, N. 1, pp. 29-37.
Abouzaid, C. (2007), “Reinsuring Takaful Or Re-Takaful”, S.E.C.P Takaful Conference, Karachi.
Akhtar, v. (2009), “Potential of Takaful in Pakistan: Operational and Transformational Paradigm”, Dissertation of P.h.d, Pakistan.
Billah, m. (2003), Islamic insurance (Takaful), Kuala lampur, Malaysia: Ilmieh publisher.
Jaffer, S. (2007), Islamic Insurance, Trends Opportunities & The Future of Takaful, London: Euromoney Institution Investor PLC.
Norazah, A. (2002), “Concept of takaful”, Geocities, Online Available: [http//:www.geocities.com/Norazah1/takafuleng.html], 25 Nov.
Obeidollah, M. (2005), Rating of Islamic Financial Institutions: Some methodological Suggestions, Jaddah, Soudia Arabia: Islamic Economic research Center, King Abdul Aziz University.
Maysami, R. & Kown, W. (2002), “An analysis of Islamic takaful insurance: a cooperative insurance mechanism”, Journal of insurance regulation, Vol. 18, No. 1, pp. 87-99.
Saaty, T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, New York: McGrraw-Hill.
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1392
صفحه 213-228
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1392
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1392