تبیین تناسب فرد- سازمان به‌عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

وقتی تناسب خوبی میان فرد و محیط کارش وجود داشته باشد، سطوح بالاتری از رضایت و رفاه روانی و جسمی حاصل می‌شود. تناسب فرد با سازمان بر پیامدهای کاری از قبیل قابلیت جذب سازمانی، انتخاب شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و ترک خدمت تأثیر مهمی دارد. ازآنجاکه تناسب سازمانی منجر به نگرش‌های مثبت به کار می‌شود، اگر تناسب خوبی میان فرد و سازمان وجود داشته باشد، کارکنان به سازمان متعهد است و تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند، اما اگر تناسب ضعیفی وجود داشته باشد، کارکنان مترصد فرصت‌اند تا موقعیت خود را تغییر دهند. این تحقیق با هدف بررسی رابط? تناسب فرد- سازمان با بیگانگی کاری و پیوند کاری انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که هرچه تناسب فرد- سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1389
صفحه 209-229
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1389
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1389