بررسی تأثیر رابطۀ ادراک بی‌عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اکنون پژوهش‌های زیادی با رویکردهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی برای چاره‌اندیشی و حل معضل فساد اداری انجام شده است. در بیشتر این پژوهش‌‌‌ها برای ریشه‌کن ساختن فساد پیشنهاد شده است تا از طریق نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامع? مدنی، افزایش پاسخ‌گویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالی? عمومی اقدام شود؛ ولی فساد اداری همچنان از مهم‌ترین مسائل عصر حاضر است. این پژوهش نیز مترصد ارزیابی رابط? ادراک انواع بی‌عدالتی توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و اطلاعاتی با رفتارهای متمایل به فساد کارکنان است. در این تحقیق یکی از دانشگاه‌های تهران به‌عنوان جامع? آماری مطالعه و بررسی شده است که نتایج کلی پژوهش، حاکی از همگرایی افزایش تمایل به فساد با ادراک بی‌عدالتی بود.

کلیدواژه‌ها

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1389
صفحه 131-159
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1388
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1389
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1389