کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از طرح نظام‌مند نظریة داده‌بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبة باز با 25 نفر از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن‌ها مقوله‌هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌‌ها ذیل عناوین شرایط علّی، پدیدة محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله‌گر و پیامدهای رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ سرانجام، گزاره‌های حکمی و فرضیه‌های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1389
صفحه 81-130
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1389
  • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 02 مرداد 1389