بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقاله حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد در بخش‌های خدماتی است. نام‌گذاری تجاری خدماتی در سال‌های اخیر به موضوع مهمی برای کارشناسان و محققان بازاریابی تبدیل شده است و تحقیقات تجربی در این حوزه رو به گسترش است. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوز? برند خدمات و دارای هفت فرضیه است. جامع? تحقیق، مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 275 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شده است و به‌منظور آزمون مدل از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شواهد برند (خدمت اصلی، کارمندان، برند، محیط خدمت، قیمت، احساسات و همخوانی با برداشت شخصی) و نیز ارتباطات برند بر رضایت، نگرش و نیات رفتاری تأثیر مستقیم می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه (1377)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.
سی موون، جان و مینور، میشل اس. (1386)، رفتار مصرف‌کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، تهران: نشر اتحاد.
طباطبایی، سید محمود (1381)، «فرایند تدوین و اجرا و تفسیر ستاده‌های یک مدل لیزرل، یک مثال عینی»، دانشگاه تبریز، سالنامه پژوهشی، شماره یکم.
کاپفرر، ژان نوئل (1385)، مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمه سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان، چاپ اول.
هومن، حیدرعلی (1384)، مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
 
Anderson, E. W & Mittal, V. (2000), "Strengthening the Satisfaction- profit Chain", Journal of Service Research, Vol. 3, No. 2.
Berry, L. L. (2000), “Cultivating Service Brand Equity”, Academy of Marketing Science, Vol. 28, No. 1.
Id & Seltman, K. D. (2007), “Building a Strong Services Brand: Lessons from Mayo Clinic”, Business Horizons, 50.
Brady, M. K. and Bourdeau, B. L. (2005), “The Importance of Brand Cues in Intangible Service Industries: an Application to Investment Services”, Journal of Services Marketing, 19/6.
Chernatony, D. and Segal-Horn, S. (2001), “Building on Services’, Characteristics to Develop Successful Services Brands”, Journal of Marketing Management, Vol. 17.
Id. (2003), “The Criteria for Successful Services Brands”. European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 7/8.
Chernatony, D. L. & Dall’Olmo Riley, F. (1998), Modelling the Components of the Brand, European Journal of Marketing, 32.
Grace, D. and O’Cass, A. (2003), “An Exploratory of Service Brand Associations”, Journal of Service Marketing, Vol. 17, No. 5.
Id. (2005), “Service Branding: Consumer Verdicts on Service Brands”, Journal of Retailing and Consumer Services, 12.
Keller, K. L. (1998), “Conceptualising, Measuring and Managing Cutomer- Based Brand Equity”, Journal Marketing, Vol. 57, January.
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1388
صفحه 149-165
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1388
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1388
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1388