استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه ایسکس انگلستان

3 دانش‌آموخته کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله انواع استراتژی‌های مالی تعریف و معرفی می‌شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی‌های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می‌شود و استراتژی‌های مناسب در این مرحله بررسی می‌شود. سپس، استراتژی‌های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می‌گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ‌ی‌های متفاوت مالی و واقعی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

جهانخانی، علی (1385)، مدیریت مالی، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
رهنمای رودپشتی، فریدون (1385)، مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)، بنیاد صنعت و توسعه.
 
Calandro Jr, Joseph and Flynn, Robert (2007), “On Financial Strategy”, Vol. 8, No. 6. pp. 409-417, Q Emerald Group Publishing Limited, BUSINESS STRATEGY SERIES.
Goodman, Laurie, S., (1998), The Uses of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities; Eastbridge Capital; Revolution in Corporate Finance; Blackwell.
HEFCE (2002), Financial Strategy in Higher Education.
Mousavi, S. M. M. Mahdi (2006) “Islamic Justification of Credit Derivatives for Managing Risk in Islamic Banking Industry”; Islamic Economics Conference 2006, Kuala lumur, Malaysia.
Ross (2004), Fundamental of Corporate Finance, Mc-Grow Hill.
Shapiro, Alan C. (1983), Guidelines for Long-term Corporate Financing Strategy, Spring, Midland Corporate Finance Journal.
Id. (no date), An Integrated Approach to Corporate Risk Management; The Revolution in Corporate Finance; Blackwell.
Slater, Stanly F. & Zwirlein, Thomas J. (1996), “The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making”, Vol. 17, Managerial and Decision Eeconomics.
Standberg, Carl M. (1987) “Financial Strategy: Planning and Managing the Corporat Leverage Position”, LEWELLE, Wilbur G., Stanely, Kenneth L., Vol. 8, num. 15-28, Strategic Management Journal.
Stone, James H. (1980) “Financial Strategies”, Journal of Business Strategy, Summer.
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1388
صفحه 129-148
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1388
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1388
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 26 دی 1388