شناخت و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای فناوری پیشرفته؛ مورد مطالعه: فناوری نانو

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین -علیه السلام-

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

بررسی تغییرات فناوری در جهان، مبین رشد سهم شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته و به طور ویژه فناوری نانو از اقتصاد جهانی است. در این میان، وضعیت فناوری در ایران در مقایسه با سایر کشورها مبین ضعف صنایع ایران در این حوزه است. یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه این شرکت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای همراه با ریسک و عدم‌اطمینان است این مقاله به دنبال آن است که از طریق روش دلفی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در این صنعت، بشناسد و اولویت‌بندی کند. بر اساس یافته‌های تحقیق، با توجه به نظر خبرگان، 23 عامل اثرگذار در ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای فناوری نانو در سه حوزه ریسک‌های تجاری، مالی و سیاسی شناخته و با تکنیک تحلیل واریانس فریدمن، اولویت ریسک‌ها مشخص شد. پس از شناخت و اولویت‌بندی ریسک‌ها، مشخص شد که ریسک‌های تجاری دارای بیشترین اهمیت است و ریسک‌های سیاسی و مالی، به ترتیب، در رده‌های بعدی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل؛ مومنی، منصور (1386)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تحلیل آماری، تهران: سمت.
باقری، کامران؛ محجوبی، جواد (1383)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تهران: پاکنویس.
بیگدلو، مهدی؛ مصطفوی، امیر (1383)، «مدل چندمعیاره ارزیابی ریسک برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر»، اولین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر.
خلیل، طارق (1381)، مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید کامران باقری، تهران: پیام متن.
دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل (1386)، روش تحقیق کیفی در مدیریت، تهران: سمت.
رستمی، محمد (1383)، «معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ بررسی فرآیند سرمایه‌گذاری توسط VCها و روش‌های متداول در ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها»، اولین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر.
سیدجوادین، سید رضا (1375)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
محمودنژاد، ابراهیم (1380)، مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا، تهران: انستیتو ایزایران.
Chas, C. & Bryan G. (1998), "Utilizing the Delphi technique in policy discussion: a case study of a privatized utility in Britain", Public Administration, Vol. 76, No. 3, Pp. 431-49.
Chotigeat, V., Pandey, L. M. & Kim, D. J. (1997), "Venture Capital Investment Evaluation in Emerging Markets", Multinational enterprises and technolog, Business review, Vol. 5, No. 2, Pp. 54-62.
Freid, V. H. & Hisrich, R. D. (1994), "Toward a Model of venture capital Investment Decision Making", Financial Management, Vol. 23, No. 3, Pp. 28-37.
Han, J. X. & Ma, L. (2001), "Analysis and measurement of venture of investment into high technology projects", J. Harbin Inst. Technol. Vol. 3, No. 7, Pp. 300-303.
Harrison, R. T. & Mason, C. M. (1996), “Developing the informal Venture Capital market: A review of the department of Trade and industry’s informal investment demonstration projects”, Regional studies, Vol.30, No. 8, Pp. 765-771.
Kaplan, S. N. (2003), "Per Stromberg, Financial Contracting Theory Meats the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts", The Review of Economic Study, Vol. 70, No. 2, Pp. 281-315.
Kelley, A. J., Campanella, F. B. & McKiernan, J. (1971), Venture Capital: A Guidebook for New Enterprises, Boston: School of Management, Boston College, Springfield.
Lefley, F. (1997), "Approaches to risk and uncertainty in the appraisal of new technology capital projects", Int. J. Production Economics, Vol. 53, No. 1, Pp. 21-33.
Landeta, J. (2006), "Current validity of the Delphi method in social sciences", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73, No. 5, Pp. 467-482.
Liu, P. et al. (2010), "A risk evaluation method for high-tech project investment based on uncertain linguistic variables", Technology Forecasting and Social Change, Vol. 78, No. 1, Pp. 1-2.
Manigart, S., Wright, M., Robbie, K., Desbrieres, P. & De waele, K. (1997), "Venture Capitalists’ Appraisal of Investment Projects: An empirical European Study", Entrepreneurship: Theory and practice, Vol. 21, No. 4, Pp. 29-44.
McKenna, H., Hasson, F. & Smith M. A. (2002), "Delphi survey of midwives and midwifery students to identify nonmidwifery duties", Midwifery, Vol. 18, No. 4, Pp. 314-322.
Okoli, C. & Pawlowski, S. D. (2004), "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications", Information and Management, Vol. 42, No. 1, Pp. 15-29.
Park, W. R. & Maillie, J. B. (1970), Strategy analysis for venture evaluation, New York: Van No strand Reinhold Corporation.
Reilly, F. K. & Brown, K. C. (2000), Investment Analysis and Portfolio Management, Dryden: The Dryers Press.
Shan, X. & sun, Q. (2008), "Risk analysis and evaluation on investment in high-new-tech project", Journal of University of Science and Technology Liaoning, Vol. 31, No. 5, Pp. 504-508.
Tang, J.H. & Wang, Y.Z. (1999), "Research on Risk Investment Indices System", J. Beijing Polytechnic Univ, Vol. 25, No. 6, Pp. 42-44.
Turoff, M. & Linstone H. A. (2002), The Delphi method: techniques and applications, Available from: http://is.njit.edu/pubs/delphibook
Tyebjee, T. T. & Bruno, A. V. (1984), "A model of venture capital investment activity", Managerial Science, Vol. 30, No. 9, Pp. 1051-1066.
Van Horne, J. (1966), "Capital-budgeting decisions involving combinations of risky investments", Management, Vol. 13, No. 2, Pp. 84-92.
www.indiainfoline.com
Yescombe, E. R. (2002), Principles of Project Finance, Amsterdam, Boston: Academic Press.
Yin, S.Y. (1999), "Value assessment model and its application of start-up enterprise for venture capital", China Soft Science, Vol. 06, No. 1, Pp. 77-79.
Zhou, N. M. (1999), "Research on Evaluation System of selecting projects for high-tech venture capital firm", Techno-economy Managerial Research,Vol. 2, No. 1, Pp. 36-37.
Zutshi, R. K., Tan, W. l., Allampalli, D. G. & Gibbons, P. G. (1999), "Singapore Venture Capitalists Investment Evaluation Criteria: A Re-Examination", Small Business Economics, Vol. 13, No. 1, Pp. 9-26.
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1391
صفحه 99-120
  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 28 آبان 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 28 آبان 1391