بازشناسی رویکرد منبع‌محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

حفظ بقای سازمان‌ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای آنها باقی نمی‌گذارد. نظریه‌پردازان علم مدیریت استراتژیک دو رویکرد عمده برای کسب مزیت رقابتی مطرح نموده اند؛ رویکردی که مبتنی بر فرصت‌های محیطی و رویکردی که مبتنی بر قابلیت‌های داخلی سازمان است. پژوهش‌های دو دهه اخیر نشان داده‌اند مزیت‌های مبتنی بر قابلیت‌های درونی سازمان‌ها بهتر از فرصت‌های محیطی می‌توانند موقعیت رقابتی سازمان‌ها را تعیین کنند و مبنای مطمئن‌تری برای منشاء مزیت رقابتی هستند، از این رو در این پژوهش رویکرد مبتنی بر منابع پذیرفته و مبنای تحلیل و بررسی این تحقیق قرار گرفته است. نظریه‌پردازان تئوری منبع‌محور، زیرساختی اقتصادی برای بررسی نقش منابع داخلی در کسب مزیت رقابتی را فراهم می‌آورد. این دیدگاه بر منابعی از سازمان تمرکز دارد که می‌توانند منشأ مزیت رقابتی در آن صنعت باشند. این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت منابع شرکت ساران به منظور شناخت قابلیت‌های متمایز و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

امیرکبیری، علیرضا (1381)، مدیریت استراتژیک،چاپ دوم، تهران: نشر نگاه دانش.
بلانچارد، کن (1379)، سه کلید توان‌افزایی،ترجمه‌ فضل‌الله امینی، تهران: نشر فرا.
دراکر، پیتر (1378)، چالش‌های مدیریت در سده 21، ترجمه‌ عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: نشر فرا.
کیگان، وارن جی (1380)، مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالمجید ابراهیمی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محب‌علی، داود؛ رحمان‌سرشت، حسین (1372)، مدیریت استراتژیک، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مهری، علی (1382)، «نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار»، نشریه تدبیر، شماره 140.
هانگر، جی دیوید؛ ویلن، توماس ال.(1381)، مبانی مدیریت استراتژیک،ترجمه‌ سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Alchian, A., Demsetz, H. (1972), "Production, Information Costs, and Economic Organization", American Economic Review, 62.
Andrews, A. (1996), "Predicting the Performance of Initial Public Offerings: Should Human Resource Management be in the Equation?", Academy of Management Journal, 39.
Barney, J. B. (1986), "Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage", Academy of Management Review, 11, p 656-673.
Barney, J. B. (1991), "Firm Resource and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, 17.
Barney, J. B., (1995), "Looking Inside for Competitive Advantage", Academy of Management executive, 9.
Barney, J. B., Wright, Patrik M. (1998), "On Becoming a Strategic Partner: the Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage", Human Resource Management, 37.
Barney, J. B. (1999), "Gaining and sustaining Competitive Advantage", Adison-Wesley, Reading, MA.
Barney, J. B., Hesterly, William (2006), "Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts", Prentice Hall.
Beard, Jon W., Sumner, Mary, (2004), "Seeking Strategic Advantage in Post-Net Era: Viewing ERP Systems from the Resource-Based Perspective", Journal of Strategic Information Systems, 13.
Boisnueau, C. (1995), "Morale is Higher as New Managers and a Return to Profitability Give Workers a Reason to have Hope", Houston Chronicle.
Grant, R. M. (1991), "the Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation", California Management Review, Spring.
Henderson, R., Michell, W. (1997), "The Interaction of Organizational and Competitive Influences on Strategy and Performance", Strategic Management Journal, 18.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Hoskisson,  R. E. (2003), Strategic Management: Competitiveness and Globalization, fifth edition, Soth-Western.
Hunt, Shelby D., Morgan, Robert M. (1995), "The Comparative Advantage Theory of Competition", Journal of Marketing, 59.
Jackson, S., Schuler, R. (1995), "Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environment", Annual Review of Psychology, 46.
Lado, A., Wilson, M. (1994), "Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: a Competency-Based Perspective", Academy of Management Review, 19.
Mata, F., Fuerst, W., Barney, J. (1995), "Information Technology and Sustained Competitive Advantage: a Resource Based Analyses", MIS Quarterly, 19.
Narayanan, V. K. (2001), Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice-Hall, UpperSaddleRiver.
Oliver, Christine (1997), "Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views", Strategic Management Journal, 18.
Porter, Michael E. (1980), Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industrial and Competitors, New York: Free Press.
Porter, Michael E. (2001), "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, 79.
Schmit, M., Allschieid, S. (1995), "Employee Attitudes and Customer Satisfaction: Making Theoretical and Empirical Connections", Personnel Psychology, 48.
Schuler, R. S., MacMillan, I. (1984), "Gaining Competitive Advantage through Human Resource Practices", Human Resource Management, 23.
Terpstra, D., Rozzell, E. (1993), "The Relationship of Staffing Practices to Organizational Level Measures of Performance", Personnel Psychology, 46.
Wernerfelt, B. (1984), "A Resource Based View of the Firm", Strategic Management Journal, 5.
Wright, P. M., Snell, S. A. (1991), "Toward an Integrative View of Strategic Human Resource Management", Human Resource Management Review, 1.
Wright, P., McMahan, G., McWilliams, A. (1994), "Human Resource as a Source of Sustained Competitive Advantage", International Journal of Human Resource Management, 5.
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1388
صفحه 77-102
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1388
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1388