تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

کی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها برای بررسی شرایط و بستر اجتماعی نوآوری، بررسی محیط و عوامل نهادی است. مطالعه نهادها می‌تواند دریچه‌ای مناسب به زمینه و بستر ناپیدای نوآوری تکنولوژیک باز کرده و بسیاری از موانع و گلوگاه‌های نوآوری را تشریح کند. بر این اساس در این پژوهش نهادهای تأثیرگذار بر نظام نوآوری صنایع دفاعی به پنج دسته تقسیم شده و سپس با ایجاد گروه‌های کانون و استفاده از نظرات خبرگان، مصادیق این نهادها در دو وضعیت زمانی گذشته و آینده با یکدیگر مقایسه شده‌اند. این نهاد‌ها عبارتند از: نهادهای شناختی که اشاره به اصول و ارزش‌های اعتقادی، عادات ثابت فکری و نقشه‌های ذهنی دارند؛ نهادهای رفتاری که بیانگر عادات اجتماعی و شیوه‌های ثابت رفتاری هستند؛ نهادهای همکاری که ناظر به شیوه‌ها و استانداردهای همکاری درون سازمانی و بین ‌سازمانی می‌باشند، نهادهای قانونی که در برگیرنده، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب بوده و نهادهای اساسی که چارچوب‌های مرجع و قواعد کلانی هستند که بر اساس رهنمودها و اسناد بالادستی و مادر بر نظام نوآوری حاکم می‌باشند. بنابراین بر اساس دیدگاه نهادی درگذار به صنایع دفاعی فردا (هسته کوچک- شبکه بزرگ) علاوه بر جنبه‌های فنی نوآوری باید بستر و زیست بوم نوآوری دفاعی در پنج بخش فوق متحول شود.

کلیدواژه‌ها

اشتریان، کیومرث‌(۱۳۸۷)، رهیافت نهادی در سیاست‌گذاری نوآوری تکنولوژیک،  
باقر سلیمی، سعید(1387)، نظام نوآوری بخش دفاعی ایران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
سلطانی تیرانی، فلورا‌(1378)، نهادی‌کردن نوآوری در سازمان، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
فرتوک زاده، حمیدرضا؛ وزیری، جواد‌(1386الف)، نوآفرینی دفاعی، یک نظریه داده بنیان، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- حوزه تعالی صنعتی.
فرتوک زاده، حمیدرضا؛ وزیری، جواد‌(1386ب)، «نظام دستیابی به سامانه های دفاعی الگوی نوآوری و شکوفایی در بازآفرینی زنجیره ارزش‌ساز صنایع دفاعی»، فصلنامه بهبود، شماره8.
مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی‌(1387)، الگوی مهندسی مجدد در حوزه پشتیبانی دفاعی با رویکرد هسته کوچک شبکه بزرگ.
فرتوک زاده، حمیدرضا؛ آذرآیین، محمدرضا و وزیری، جواد‌(1387)، الگوسازی تحولات نهادی در صنایع دفاعی برای توسعه نوآفرینی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- حوزه تعالی صنعتی.
قلی پور، آرین (1384)، نهادها و سازمان ها (اکولوژی نهادی سازمان ها)، تهران: سمت.
نصیری اقدم، علی‌(1384)، «اقتصاد نهادگرای جدید»، فصلنامه­ی علمی تخصصی تکاپو، شماره 11و12.
Balzat M. & Pyka A. (2006) "Mapping National Innovation Systems in  the OECD area", International Journal OF Technology And Globalization, vol. 2. no. 1-2
Balzat M (2002) The Theoretical Basis and the Empirical Treatment of National Innovation System, available at: www. Druid.dk
Berger,P.L. and T.Luckmann (1966). Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, New York: Anchor books,
Flores, J. G. and C. G.Alonso (1995). Using focus groups in educational research. Evaluation Review 19(1): 84-101.
Geels F. (2004) From Sectoral Systems of Innovation to Socio-Technical Systems: Insights About Dynamics and Change from sociology and Institutional Theory. Research Policy, vol. 29, no. 2
Guy Peters B., (2000) Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism, London and New York.
Groenewegen J. (2006) "The Evolution of National Innovation System", Journal of economic issues, vol. XL, no.2
http//gwbweb.wustl.edu/Users/csd/evaluation/fgroups/fghowto.html: HOW TO DO FOCUS GROUPS
Malerba F. (2002). Sectoral Systems of Innovation and Production, Research Policy, vol. 31, no. 2
North D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, CambridgeUniversity press
Pffefer, J. (1973). Executive Recruitment and The Development of Interfirmorganization, Administrative Science Quarterly, 18
Parto Saeed et. al (2005),Economic growth, innovation systems, and institutional change: A Trilogy in Five Parts. MERIT-Infonomics Research Memorandum series2005-021
Parto Saeed (2003), Technological Change and Institutions: A Case Study.MERIT-Infonomics Research Memorandum series2003-033
Sherer, P.D. (2002). Institutional Change in Large Law Firm: A Resource Dependency and Institutional Perspective, Academy of Management Journal, 45:19-102
Scott, Richard (1995), Institutions and Organizations: Toward A theoretical Synthesis, sage Publications, p70
Silverman, David(2006).Qualitative Research; Theory, Method and Practice. Sage
Streman, (2001) Business Dynamics, system thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill
Waarden F. (2005) A Prototypical Institution: Law, Regulation and Innovation;
Wilkson,s. (1998) "Focus group methodology: a review". International Journal of Social Research methodology, 1(3):181-203
ashtariyan.blogfa.com.www
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1388
صفحه 35-75
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1388
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1388