اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره‌گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست‌ها(BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مربی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

این نوشتار در گام نخست، ضمن معرفی مدل ارزیابی متوازن سیاست‌ها(BSC) با رویکردی کاربردی به توصیف قابلیت‌های ویژه این مدل در اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی می‌پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با بهره‌گیری ازروش ترکیبی، مراحل مختلف و نتایج بکارگیری این مدل در یکی از سازمان‌های فرهنگی1 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

وارث، سید حامد‌(1381)، نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی‌، دانش مدیریت‌، شماره 55.
سند راهبردی برنامه سه‌ساله دفتر تبلیغات اسلامی، 1386.
Bosso, Christopher J.(1994), “The practice and Study of  Policy Formation” Encyclopedia of Policy Studies, 2nd ed. Stuart Nagel, ed., Marcell Decker.
Denhardt, Robert B.(2000) ,Theories of public organization, Harcourt Braec College Publishers.
Grahamn Brown, Mark (2007), Winnng score: How to design and implement organizational scorecards, Productivity Press.
Hrebiniak Lawrence G, Joyce William F (2005), “Implementing Strategy: An Appraisal and Agenda for Future Research”: The Blackwell Handbook of Strategic Management, Edited by: Michael Hitt&etal; Blackwell Publishing.
Lee, S.F, Andrew Sai On Ko(2000), “Building balanced scorecard with SWOT analysis, and implementing”, Sun Tzu's The Art of Business Management Strategies on QFD methodology, Managerial Auditing Journal.
Letza, Stephen R(1996), “The design and implementation of the balanced business scorecard: An analysis of three companies in practice”, Business Process Re-engineering & Management Journal, Vol. 2 No. 3.
Kaplan, Robert S, Norton David P (1993), Putting the balanced  scorecard to work, Harvard Business Review.
Kaplan, Robert S, Norton David P (1992), “The balanced  scorecard: measures that drive performance”, Harvard Business Review.
Kaplan, Robert S, Norton David P (1996), Translating Strategy into Action: Balanced scorecard, Harvard Business School Press .
Mintzberg, Henry (1989), Mintzberg on management: A division of  Macmillian Inc.
Find all the books, read about the author, and more.
See search results for this author
Are you an author? Learn about Author Central
Bruce W. Ahlstrand& Joseph Lamprel(2009), Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, Prentice Hall.
Ritter, Michael(2003), "The use of balanced scorecards in the strategic management of corporate communication", Corporate Communications: An International Journal, Vol 8 . NO 1. pp. 44-59.
Simons, Robert (2000), Performance Measurement& Control Systems for Implementing Strategy, Harvard Business School.
Surel, Yves(2000), The role of cognitive and normative frames in policy making; Journal of eurpean public policy
White, Louise G.(1994), Values, Ethics, and Standards in Policy Analysis , Nagel, Stuart, ed, Encyclopedia of Policy Studies. New York: Marcel Dekker.
Yeniyurt, Sengun (2003), "A literature review and integrative performance
measurement framework for multinational companies", Marketing Intelligence & Planning, Vol.21, No.3.
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-پژوهشی
فروردین 1388
صفحه 5-34
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1388
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1388