ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزشهای اسلامی؛ مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

نویسندگان

1 استادیار مدرسه عالی شهید مطهری

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

مسئله فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر معنای ویژه و مهمی یافته است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمانهایی است که می‌توان آن را جزء نهادهای فرهنگی قملداد کرد. اساسنامه حوزه هنری چند هدف اصلی را برای آن برشمرده است. از آن میان فراهم ساختن زمینه رشد، شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی، بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزش‌های اسلامی و فضائل اخلاقی و ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت‌های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته مسلمان است. در این شرایط و با توجه به نیازهای امروز جامعه اسلامی و نقش کلیدی هنر و مدیریت هنری، به نظر می‌رسد ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی در مدیریت فرهنگی و هنری کشور، می‌تواند فضای عمومی این بخش را از حرکت به سوی نوعی سردرگمی نجات دهد. این مقاله به دنبال ارزیابی تصمیمات استراتژیک حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی است تا از رهگذر شناسایی دوره‌های تصمیم‌گیری و تصمیمات آن به هدف خود در جهت انطباق با ارزشهای اسلامی دست یابد.

کلیدواژه‌ها

آرشوانگ، چارلز (1370)، مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
آشوری، داریوش (1380)، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه.
اسماعیلی، رضا (1382)، برنامه ریزی فرهنگی، اهداف گونه ها و مراحل طراحی آن با نگاهی اجمالی به سیر آن در جامعه ایران، نشریه فرهنگ اصفهان، شماره 26 و 25.
اکبری، علی (1379)، «محدودیتهای برنامه ریزی فرهنگی»، نشریه فرهنگ عمومی.
الوانی، سید مهدی (1384)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ بیست و چهارم.
الوانی، سید مهدی (1382)، «تصمیم گیری شهودی ویژگیها و کاربردها»، نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 5و6.
باقریان، محمد (1379)، مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرش بومی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بهادری، افسانه (1376)، درآمدی بر سیاستگزاری و برنامه ریزی فرهنگی، تهران: مرکز پژوهشهای بنیادی.
جلالی، پرویز (1379)، سیاستگزاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات آن.
حاضر، منوچهر (1373)، تصمیم گیری در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
خدمتی، ابوطالب، آقا پیروز، علی، شفیعی، عباس (1382)، مدیریت علوی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
دیوید، فرد آر. (1379)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رضائی، محسن (1380)، سرمشقی برای سیاستگزاری و برنامه ریزی فرهنگی، تهران: انتشارات ملیکا.
سیگل، سیدنی (1372)، آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری، ترجمه یوسف کریمی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
صالحی، جمشید، میری، عبدالرضا (1380)، «جایگاه تصمیم‌گیری در مدیریت و چگونگی تصمیم‌گیری اثربخش»، نشریه مدیریت،  شماره 49 و50. 
ظهوری، قاسم (1375)، کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران:‌ انتشارات سیر.
غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا (1383)، استراتژی اثربخش، تهران: سازمان فرهنگی فرا، چاپ دوم.
غلامی، رضا (1383)، «فرهنگ و مدیریت استراتژیک»، ماهنامه زمانه، شماره 25.
نقی‌پورفر، ولی‌الله (1382)، مدیریت در اسلام، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی.
هانگر، دیوید جی.، ویلن، توماس ال. (1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
هچ، مری جو (1385)، تئوری سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فر، تهران: نشر افکار.
یونسکو (1997)، بیانیه جهانی فرهنگ عمومی.
Armstrong, J.S. (1982), "The value offormal planning for strategic decisions", Strategic Management Journal, Vol 3.
Ramanujam, V., Venkatraman, N., Camillus, J. (1986), "Multi-objective assessment of effectiveness Of strategic planning", Academy of Management Journal, Vol 22.
Kargar, J., Blumental, R.A. (1994), "successful implementation of  strategic decisions", journal of small business management, Vol 31.
Freddikson, R., Mitchell, T.R. (1984), "Strategic decisio processes comprehensiveness and performance in an industry with an unstable environment", Academy of Management Journal, Vol 27.
Voiroom, victor, Yatton, emilp (1998), "Decision making", Leadership and Journal of Management Studies, Vol 35.
Zand, Dale (1998), "reviewing the policy process", California Management Review, vol. 21, No.1.
Lindsay, w. Rue, L. (1998), "Impact of the organization environment on the
ong-range planning process: a contingency view", Academy of Management Journal, 23, No. 3.
Groeschl, S., Doherty, L. (2000), "Conceptualizing Culture", cross cultural Management, Vol 7.
Harrison, E., Pelleteir, Frank, Monique A., (1995), "A paradigm for strategic decision success", Journal of Management decision, Vol 33.
Jahnson G., Scgoles, L. (1997), "exploring corporate strategy", Journal of small business management, Vol 32.
Huatan, k., Plats, K., (2005), "effective stragic action planning: a process and tool", Business Process Management Journal, Vol 11.
Brunsson, Nils (1985), "The irrational organization: Irrationality as a basis for organizational action and change", Academy of Management Journal, Vol.18, No 2.

دوره 2، شماره 2
پاییز و زمستان 1387
صفحه 155-190
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1387