ارزیابی قابلیت‌های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع‌محور (مدل VRIO)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

مدیران و پژوهشگران منابع انسانی بر این اعتقاد خود، که کارکرد منابع انسانی نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا می‌کند، پافشاری دارند و از منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان‌ها یاد می‌کنند. در واقع، بیشتر گزارش‌های سالانه سازمان‌ها بر اینکه کارکنان یک سازمان مهم‌ترین دارایی آن هستند، تصریح می‌کنند، اما بسیاری از تصمیم‌های سازمانی این باور را منعکس نمی‌سازد. در این مقاله، زمینه و نقش منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) در کسب قابلیت‌های محوری بررسی می‌شود، همچنین در مورد نگاه منبع‌محور به آن بحث می‌شود و چارچوب‌های ارزش، کمیابی، تقلید‌پذیری و حمایت و استفاده سازمانی (VRIO) برای تجزیه و تحلیل منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. البته باید یادآور شد که با توجه به سنخ فعالیت این سازمان‌ها (دانشگاه‌ها) منظور از منابع انسانی، اساتید و دانشجویان آن است.

کلیدواژه‌ها

امیرکبیری، علیرضا (1381)، مدیریت استراتژیک، چاپ دوم، تهران: نشر نگاه دانش.
بلانچارد، کن (1379)، سه کلید توان‌افزایی، ترجمه‌ فضل‌الله امینی، تهران: نشر فرا.
دراکر، پیتر (1378)، چالش‌های مدیریت در سده 21، ترجمه‌ عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: نشر فرا.
کیگان، وارن جی (1380)، مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالمجید ابراهیمی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
محب‌علی، داود؛ رحمان‌سرشت، حسین (1372)، مدیریت استراتژیک، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مهری، علی (1382)، «نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار»، نشریه تدبیر، شماره 140.
هانگر، جی دیوید؛ ویلن، توماس ال.(1381) مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه‌ سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
Alchian, A., Demsetz, H. (1972), "Production, Information Costs, and Economic Organization", American Economic Review, 62.
Andrews, A. (1996), "Predicting the Performance of Initial Public Offerings: Should Human Resource Management be in the Equation?", Academy of Management Journal, 39.
Barney, J. B. (1986), "Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage", Academy of Management Review, 11, p 656-673.
Barney, J. B. (1991), "Firm Resource and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, 17.
Barney, J. B., (1995), "Looking Inside for Competitive Advantage", Academy of Management executive, 9.
Barney, J. B., Wright, Patrik M. (1998), "On Becoming a Strategic Partner: the Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage", Human Resource Management, 37.
Beard, Jon W., Sumner, Mary, (2004), "Seeking Strategic Advantage in Post-Net Era: Viewing ERP Systems from the Resource-Based Perspective", Journal of Strategic Information Systems, 13.
Boisnueau, C. (1995), Morale is Higher as New Managers and a Return to Profitability Give Workers a Reason to have Hope, Houston Chronicle.
Grant, R. M. (1991), "the Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation", California Management Review, Spring.
Henderson, R., Michell, W. (1997), "The Interaction of Organizational and Competitive Influences on Strategy and Performance", Strategic Management Journal, 18.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Hoskisson,  R. E. (2003), Strategic Management: Competitiveness and Globalization, fifth edition, Soth-Western.
Hunt, Shelby D., Morgan, Robert M. (1995), "The Comparative Advantage Theory of Competition", Journal of Marketing, 59.
Jackson, S., Schuler, R. (1995), "Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environment", Annual Review of Psychology, 46.
Lado, A., Wilson, M. (1994), "Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: a Competency-Based Perspective", Academy of Management Review, 19.
Mata, F., Fuerst, W., Barney, J. (1995), "Information Technology and Sustained Competitive Advantage: a Resource Based Analyses", MIS Quarterly, 19.
Narayanan, V. K. (2001), Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice-Hall, UpperSaddleRiver.
Oliver, Christine (1997), "Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views", Strategic Management Journal, 18.
Porter, Michael E. (1980), Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industrial and Competitors, New York: Free Press.
Porter, M. E. (2001), "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, 79.
Schmit, M., Allschieid, S. (1995), "Employee Attitudes and Customer Satisfaction: Making Theoretical and Empirical Connections", Personnel Psychology, 48.
Wernerfelt, B. (1984), "A Resource Based View of the Firm", Strategic Management Journal, 5.
Wright, P. M., Snell, S. A. (1991), "Toward an Integrative View of Strategic Human Resource Management", Human Resource Management Review, 1.
Wright, P., McMahan, G., McWilliams, A. (1994), "Human Resource as a Source of Sustained Competitive Advantage", International Journal of Human Resource Management, 5.
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-تخصصی
مهر 1387
صفحه 123-153
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387