بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه‌شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته‌شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتاب‌های حوزه مدیریت منابع انسانی نیز نشان می‌دهد که بیشتر اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت، بر این عقیده‌اند که سازمان‌ها باید پیش از هر تصمیم‌گیری اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و براساس معیارهای مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آنها را مورد سنجش قرار دهند. در میان روش‌های مختلف و متنوع ارزیابی عملکرد کارکنان، روش‌های مبتنی بر ارزیابی رفتارها، چشم‌اندازی جامع نسبت به توانایی‌ها، ویژگی‌های شغلی، رفتار و صلاحیت‌های افراد دارد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد آنها تأثیر دارد؟ فرضیه اصلی این تحقیق «وجود رابطه معنی‌دار بین ارزیابی عملکرد به روش مقیاس مشاهده رفتار(BOS) و بهبود عملکرد» می‌باشد که به چهار فرضیه فرعی تقسیم شده است. برای تعریف و بیان بهبود عملکرد نیز چهار شاخص «رضایت شغلی»، «تعهد سازمانی»، «عدم تمایل به ترک خدمت» و «گرایش به آموزش» در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1381)، آماروکاربردآندرمدیریت، تهران: سمت، جلد دوم، چاپ ششم.
ابطحی، سیدحسین (1375)، مدیریتمنابعانسانی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
جمعی از اساتید مدیریت (1378)، ارزشیابیعملکردافراد، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
حقیقی، محمد؛ رعنایی، حبیب‌الله (1376)، بهره‌ورینیرویانسانی،ارزشیابیعملکردکارکنان، تهران: نشر ترمه.
دسلر، گری (1378)، مدیریتمنابعانسانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دلاور، علی (1375)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
دولان، شیمون؛ شولر، رندال (1378)، مدیریتامورکارکنانومنابعانسانی، ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم.
رابینز، استیفن پی. (1378)،رفتارسازمانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد سوم، چاپ سوم.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376)، روش‌هایتحقیقدرعلومرفتاری، تهران: آگاه.
سعادت، اسفندیار (1379)، مدیریتمنابعانسانی، تهران: سمت، چاپ چهارم.
سیدجوادین، سیدرضا (1381)،مدیریتمنابعانسانیوامورکارکنان، تهران: نگاه دانش.
عباس‌زادگان، محمد؛ مهروژان، آرمن (1375)، رفتارسازمانی نگرشیاقتضایی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عسگریان، مصطفی (1370)، مدیریتنیرویانسانی، تهران: جهاد دانشگاهی (ماجد).
گریفین، مورهد (1375)، رفتارسازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: مروارید، چاپ دوم.
مک گریگور، داگلاس (1381)، چهرهانسانیسازمان، ترجمه حسین وزیری سابقی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
معینی، باقر (1379)، بررسیعللترکخدمتکارکناندانشگاهتربیتمدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
Bernardin, H.J, Beaty , R.W )1984(, Performance Appraisal :Assesing Human Behavior At Work, Boston , MA:kent.
Latham, Gary P)1997(, "Effect Of Appraisl instrument On Managerial Perception Of Fairness And Satisfaction With Appraisals From Their Peers", Canadaian Journal Of Bevavioral Science.
Lathma, Gary P, Wexely Kn )1977(, "Behavioral Observation Scales For performance Appraisal", Personnel Psychology, 30.
Latham, Gary P, Fay, C.H., Saari , L.M )1979(, "The Development Of Behavioral Observation Scale For Appraising The Performance Of Foreman", Personnel Psychology, 32.
Latham, Gary p, Wexely Kn )1981(," Increasing productivity Through Performance Appraisal", An international Reivew, 35.
Murphy, K.R., Cleveland , J )1991(, Performance Appraisal: An Organizational Perspective, Boston: Allyn And acon.
Tziner, Aharon, kopelman, Richarde )2002(, "Is There A Prefered Performance Rating Format?", An international Reivew, 57.
Tziner, A., Kopelman, R.E )1988(, "Effects Of Rating Format On Goal Setting Dimension, A Field Experiment", Journal Of Applied Psychology, 73.
Tziner, A., Latham , G.P )1989(, "The Effects Of Appraisal Instrument, Fedback And Goal – Setting On Worker Satisfaction And Commitment", Journal Of Organizational Behavior, 10.
Wiersma, Uco, Lathma, Gary P)1986(, "The Practicality Of Behavioral Observation Scales, Behavioral Expection Scales, And Trait Scales", Personnel Psychology, 39.
http://www.freewebs.com/stb_tambanas/bos.htm
http://hr.uoregon.edu/records/classif-perf-eval-instraction.php
http://www.tamucc.edu/provost/university-rules/employment/339903c101.html
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-تخصصی
مهر 1387
صفحه 95-122
  • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387