بررسی میزان پایبندی به اصول اخلاقی سیستم‌های اطلاعاتی؛ مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در دنیای فراپیچیده و فرا مدرن امروزی، نقش سیستم‌‌‌های اطلاعات مدیریت و تأثیر انکار ناپذیر آن بر جامعه و سازمان‌‌‌ها بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌‌‌های آموزشی و دانشگاه‌‌‌ها نیز از این امر مستثنا نیستند و به اطلاعاتی صحیح، دقیق و روزآمد نیاز دارند که بر مبنای آن بتوانند تصمیماتی خردمندانه و درست بگیرند. در این رهگذر رعایت اصول اخلاقی در استفاده از این سیستم‌‌های اطلاعاتی، امری مهم و حیاتی است. پژوهش حاضر به بررسی پایبندی کارکنان دانشگاه شهید چمران به اصول اخلاقی در استفاده از سیستم‌‌های اطلاعاتی می‌پردازد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن کارشناسان و کارکنان اداری دانشگاه شهید چمران می‌باشد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه و از روش مصاحبه بدون ساختار نیز برای گردآوری داده‌های کیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

دانایی‌فر، حسن و دیگران، (1386)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار-اشراقی، چاپ دوم.
Adam, A. (2001), "Computer ethics in a different voice", Information and Organization Journal, Vol. 11.
Al-A’ali, M. (2008), "Computer ethics for the computer professional from an Islamic point of view, Journal of  Information, Communication & Ethics in Society, Vol. 6, No. 1.
Baase, S. (2003), A Gift of Fire, Social, Legal and Ethical Issues for Computers and the Internet, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2nd ed.
Bommer, M., Gratto, C., Gravander, J. and Tuttle, M., (1987), "A behavioural model of ethical and unethical decision making", Journal of Business Ethics, 6.
Bynum, T.W. (2006), "Flourishing ethics", Ethics and Information Technology Journal, Vol. 8, No. 4.
Eining, M.M. and Christensen, A.L., (2006) "A psychosocial model of software piracy: the development and test of a model", in Dejoie, R., Fowler, G. and Paradice, D., Ethical Issues in Information Systems, Boyd & Fraser, Boston, MA,
Ferrell, O.C. and Gresham, L.G. (1985), "A contingency framework for understanding ethical decision making in marketing", Journal of Marketing, 49.
Floridi, L. (2001), "Ethics in the Infosphere", The Philosophers’ Magazine, 6.
Floridi ,L. Sanders, J.W (2002), "Mapping the foundationalist debate in computer ethics", Ethics and Information Technology, 4.
Forcht, K.A., Mason, R.O. and McFarlan, F.W. (1989) "Ethical use of computers: an international perspective", in DeGross, J.I.,Henderson, J.C. and Konsynski, B.R., Proceedings of the Tenth International Conference on Information Systems, Boston, MA,4-6 December.
Gotterbarn, D.W. (1992), "The Use and Abuse of Computer Ethics", special ethics issue of  The Journal of Systems and Software: www.southernct.edu/ organizations/ rccs/ resources/ teaching/ teaching_mono/ gotterbarn02/ gotter barn02_intro.html.
Guthrie, R. (1997), "The ethics of telework", Journal of iInformation system management, 14, 4.
Hilton, T. & etc. (2006), "information systems ethics in the triad", Journal of computer  summery, 8.
LaPlante, A., (1987), "Computer fraud threat increasing,study says", Infoworld Journal, 18.
Miller, S. and Wecker, J. (2004), "Privacy, the workplace and the Internet", Journal of Business Ethics, Vol. 28, No. 3.
Namlu, A.G. and Odabasi, H.F. (2007), "Unethical computer using behavior scale: a study of reliability and validity on Turkish university students", Computers & Education, Vol.48, No. 2.
Naresh, S. (1999), Ethical Norms for the Information Society, Proceedingsof the First Session of UNESCO’s COMEST, Oslo April 1999, Paris: UNESCO.
Orito, Y. and Murata , K. (2008), "Socio-cultural analysis of personal information leakage in Japan", Journal of Information, Communication & Ethics in Society, Vol.6, No. 2.
Parker, Donn. (1968),"Rules of Ethics in Information Processing", Communications of the ACM, 11.
Rest, J.R., (1979), Development in Judging Moral Issues, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.
Straub, D.W. and Nance, W.D. (1990), "Discovering and disciplining computer abuse in organizations:a field study", MIS Quarterly, Vol.14, No. 1.
Thome, L. and S.B Saunders (2002), "the socio-cultural embededness of individuals", Journal of  business of ethical, 35.
Tsui, J.and C. Windsor (2001), "some cross-culture evidence on ethical reasoning", Journal of Business ethics, 31, 2.
Whitman, Michael E., Townsend, Anthony M., Hendrickson, Anthony R. (1999), "Cross national Differences in Computer-use Ethics: A Nine-country study", Journal of International Business Studies, 30, 4.
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-تخصصی
مهر 1387
صفحه 71-94
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387