درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات، فرایندها و حتی معیارهای شخصیتی و عملکردی، با موارد مشابه در بخش‌های دیگر متفاوت است. هر ساله تعدادی از مدیران دولتی در سطوح مختلف عالی، میانی و عملیاتی جابجا می‌شوند. سؤال این است که آیا برای چنین عزل و نصب‌هایی، ملاک و معیار قابل قبولی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، معیارهای مذکور در مقایسه با یکدیگر از چه درجه اهمیتی برخوردارند؟ با عنایت به تأکید بر شایسته‌سالاری در قانون خدمات کشوری و تعیین پست‌های مدیریتی حرفه‌ای و ثابت در قانون مذکور، این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و فرایندی و شناسایی معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی-به جهت اهمیت جایگاه ایشان- پرداخته است. از این رو، با بررسی پیمایشی- کتابخانه‌ای منابع منتشرشده در خصوص ساختارها و فرایندهای انتخاب، ضمن معرفی مراکز ارزیابی و بهبود عملکرد مدیران به‌عنوان الگوی ساختاری مناسب، پنج دسته از معیارهای کلی خصوصیات و ویژگی‌های فردی، مهارت‌های مدیریتی، توانایی‌های فردی، نحوه ارزیابی و تعامل مقامات مافوق و میزان پذیرش و همکاری کارکنان، به‌‌عنوان معیار انتخاب مدیران منابع انسانی از طریق روش دلفی معرفی و توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) رتبه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

رضاییان، علی (1381)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
سعادت، اسفندیار (1382)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه(1382)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
سید جوادین، سیدرضا (1381)، مبانی سازمان مدیریت، تهران: نشر نگاه دانش.
سید جوادین، سیدرضا (1381)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نشر نگاه دانش.
عاصمی‌پور، محمدجواد (1371)، طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی (موضوع بند 8 اهداف برنامه 5 ساله اول)، پایان‌نامه دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران.
غفاریان، وفا (1379)، شایستگی‌های مدیریتی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
«قانون‌ مدیریت ‌خدمات ‌کشوری (29/8/1386)»، روزنامه رسمی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، سال ۶۳، شماره ۱۸۲۷۱.
لطیفی، میثم (1383)، شناسایی و وزن‌دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق‌(ع).
لطیفی، میثم و مشبکی، اصغر (1384)، «ایجاد مراکز ارزیابی، مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی ایران»، تهران: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
مدیران سایه (1377)، تهران: شرکت برق منطقه‌ای تهران.
Ballantyne, Iain, Poah, Nigel (2004), Assessment and development centers, 2ed, England: Gower.
Bohlander, George W. (1998), Managing Human Resource, 11th ed., USA: south-western college publishing.
Boyatzis, R. E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York: John Wiley & Sons.
Byham,William C. (2004), "The Assessment Center method, Application, and Technologies", http://assessmentcenters.org/articles.
Chong, E.(1997), "A Comparative Study of the Managerial competences and Performance of British Managers and Singaporean Public Sector Managers", Henley working Paper.
Cockerill, A. P., Schroeder, H. M. & Hunt, J. W. (1993). "Validation Study into the High Performance managerial Competencies", London Business School.
IversonOleI. (2000), "Managing people towards a multicultural workforce", presented at the 8th world congress on Human Resource Management, Paris.
Katz, Robert L. (1955), "Skills of an Effective Administrator", Harvard Business review, Vol. 33,No 1.
Kierstead, James (1998), "Competencies and KSAO`s", Public Service Commission of Canada.
Lowery, Philip E. ( 1996), "A Survey of the Assessment center process in public sector", personnel management, vol. 25, No 3.
McClelland, D. ( 1976), A guide to job competence assessment, Boston: McBer and Co.
Mintzberg, H. (1973), The Nature of Managerial work. New York:Harper Row.
Munchus, Geroge, McArthur, Barbara, "Revisiting the historical use of the assessment centre in management selection and development", Journal of Management Development, Jan 1991 vol.10 No.1 pp.5-9.
Schroder, H.M. (1989), Managerial Competence: The Key to Excellence. Iowa: Kendal/Hunt, Dubuque.
Spencer, L., Spencer, S. ( 1993), Competence at Work: Models for Superior Performance, New York: John Wiley & Sons.
Stryker, Perrin (1954), The Growing Pains of executive Development, Advanced Management.
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-تخصصی
مهر 1387
صفحه 37-69
  • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387