فن بازار ملی در ایران؛ چارچوب مفهومی و الزامات عملیاتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور‌ها مطرح می‌باشد. در مناطق مختلف جهان، روش‌‌‌های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بکار می‌رود. ایجاد فن‌بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکار‌‌های پیشرفته و نوپا در جهت هدف فوق‌الذکر محسوب می‌شود. در ایران مبادلات و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان فناوری شده است. در مقاله حاضر پس از بررسی بحث مبادلات فناوری، به معرفی اجمالی برخی از فن‌بازار‌ها در اروپا و آسیا پرداخته‌ شده است. در ادامه با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن‌بازار و حیطه‌‌‌های مرتبط و آشنا با آن جهت ارائه چارچوب مفهومی و الزامات و شرایط عملیاتی فن‌بازار در سطح ملی در ایران، استفاده شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه تشریح ماموریت و اهداف بخش‌‌های مختلف، مالکیت، فرآیند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پبش‌نیاز‌‌های ایجاد فن‌بازار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل و طباطبائیان، سید حبیب‎الله(1378)، انتقال تکنولوژی نیازمند نگرشی جامع، مجله مدرس، شماره 67و68.
آذر، عادل و مومنی، منصور(1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل آماری)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها(سمت)،جلد دوم.
توکلی، علیرضا(1379)، روش‌‌‌های مناسب انتقال تکنولوژی به کشور، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع.
خلیل، طارق(1381)، مدیریت تکنولوژی؛ رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید کامران باقری، تهران: پیام متن، چاپ اول.
دلاور، علی(1381)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ یازدهم.
سالاری، امین و سهرابی، روح الله و حسینی، سید جمال‎الدین(1382)، فن‌بازار، بستر مبادلات تکنولوژی، دفتر همکاری‌‌‌های فناوری ریاست جمهوری، تهران: انتشارات آتنا.
سلامی، سیدرضا(1377)، سیاست‌‌‌های انتقال بین‌المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشور‌‌های در حال توسعه، سازمان پژوهش‌‌‌های علمی صنعتی ایران.
سلطانی، بهزاد(1381)، مطالعه اولیه ساختار‌‌های مشابه فن‌بازار، تهران: دفتر همکاری‌‌‌های فناوری ریاست جمهوری.
سهرابی، روح الله(1382)، طراحی مدل پیشنهادی فن بازار(مرکز مبادلات فناوری) در سطح ملی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
عباسپور، مجید و همکاران(1373)، تحقیق «فرآیند انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران»، تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول.
فلاح، عباس و ملکی‎فر، عقیل(1378)، مبانی تکنولوژی انتقال تکنولوژی؛ ازمنظر سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی، تهران: معاونت تکنولوژی سازمان صنایع هوایی نیرو‌‌های مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح.
حسینی، سید جمال‌الدین(1382)، گزارش بررسی وضعیت فن‌بازار در ایران و جهان،پارک فناوری پردیس.
ملکی‌فر، عقیل و همکاران(1382)، فن‌بازار؛ رویکردی نو به تجارت جهانی و بازسازی برای دستاورد‌‌های تحقیقاتی، موسسه فرهنگی انتشارات آیه، چاپ اول.
ملکی‌فر، عقیل و بوشهری، علیرضا(1381)، مدیریت تکنولوژی، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول.
The process of Technology Acquisition(2002), 1000ventures.com.
Barbiroli, Giancarlo(1997), The Dynamics of Technology, Kluwer Academic publisher.
Deog-Seong, oh, Byung, Jookang(1999), "Networking the technology sources and Technology Transfer Infrastructure: with reference to Taejon Metropolitian city", osstt04.doc, 32nd Hawaii international conference on system science.
Duck, Lee,Young, Sang&Cheol Jung&Byung Su Kang(2000), The characteristics of Technology Transfer transactions and Technomart, changnam national university.
Harrison, Normal, Samson, Danny(2002), Technology Management, MCGraw – Hill.
Kouidri, David(2002), An Ongoing Analysis of Technology transfer and the Inefficiency of intractions, consulate General of Switzerland Chicago, swiss Business hub.
Kumar, Vinay(2003), Optimizing Technology Transfer, Department of scientific & industrial Research, India.
Philips, Fred Y.(2001), Market-riented-Technology Management, Spoinger.
Philippe, Jean, Escher(2001), Process of External Technology Exploitation as part technology marketing ; a conceptual Framework, PICMET.
RAND presentation(2002), Overview of Technology Transfer.
Seiner, Michael(2000), "Activated  Technology transfer ; theoretical   foundations, models & instruments", international conference on Technology transfer for Economic Development.
www.technology 4sme.com.
www.Cordis/lu.
www.wtanet.org.
www.hkpc.org.
www.technomart.org.tw.
www.IRC.com.
www.irc.cordis.lu.
www.innovation-showcase.net.
www.hkpc.org.
www.wtanet.org.
www.ntem.com.cn.
www.technomart.org.tw.
www.apctt.com.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1387
صفحه 225-256
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387