برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه دانشگاه‌‌ها به عنوان سازمانهایی غیرانتفاعی همچون سازمان‌‌‌‌های انتفاعی، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند؛ محیطی که منابع، اثرات و انتظارات آن دائماً در حال تغییر و تحول است. هدایت صحیح دانشگاه از میان این تلاطم‌‌ها و ناآرامی‌‌ها در جهت نیل به چشم‌انداز خود نیازمند شناخت و درک صحیح از محیط و تحولات آن، ارزیابی واقع‌گرایانه از قابلیت‌‌ها و ضعف‌‌‌های داخلی سازمان و اتخاذ تصمیم‌‌‌های راهبردی هوشمندانه می‌باشد. این مساله زمینه بکارگیری مدل‌‌‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌ها را فراهم نموده است. در این تحقیق تلاش شده به منظور تسریع حرکت دانشگاه امام صادق(ع) به سوی چشم‌انداز خود، با استفاده از یک مدل مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک، استراتژی‌‌‌های کلان حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) طراحی و تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی نژاد، مهدی(1379)، مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع، تهران: سمت.
اجتهادی، مصطفی(1377)، تحلیلی بر توانمندی‌‌ها و کاستی‌‌‌های نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 17.
اسکات، ریچارد دبلیو(1375)، سازمان‌‌‌‌ها: سیستم‌‌‌های حقوقی، حقیقی و باز، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: تابان.
برایسون، جان ام(1372)، برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان‌‌‌‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، تهران: سازمان مدیریت دولتی.
پیرس، جان ای و رابینسون، ریچارد بی(1383)، مدیریت راهبردی( برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل)، ترجمه سید محمود حسینی، تهران: سمت.
خزاعی، آناهیتا و گلچین فر، شادی(1384)، برترین ابزار‌های مدیریتی در سال 2005، تدبیر، شماره166.
دیانی، محمد حسین(1380)، پژوهش و اطلاع‌رسانی، فصلنامه رهیافت، شماره 25.
راولی، دانیل جیمز، لو‌هان، هرمن دی، دولنس، مایکل جی(1382)، تغییر راهبردی در دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی، ترجمه حمیدرضا آراسته، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
رحمان سرشت، حسین(1383)، مدیریت راهبردی( استراتژیک) در اندیشه نظریه‌پردازان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رضاییان، علی(1383)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
سانیال، بیکاس سی(1377)، تحول در سیاست‌گذاری و اعمال مدیریت در آموزش عالی، ترجمه داوود حاتمی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 16-15.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله(1370)، روش‌‌‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
عبداللهی، محمد(1384)، پژوهش علمی و موانع آن در ایران، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 100.
علی احمدی، علیرضا و فتح‌الله، مهدی و تاج الدین، ایرج(1382)، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش.
فرقانی، محمد مهدی(1376)، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، جلد 1.
کلارک، برتون آر(1376)، گزیده مقالات دایر‌ه المعارف آموزش عالی، ویراستاری داوود حاتمی و یوسف محمدنژاد عالی‌زمینی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جلد 1.
کیانی، غلامرضا و غفاریان، وفا(1384)، استراتژی اثربخش، تهران: فرا.
Hamel, Gary , Prahalad, C.K., Spring(1990), "Strategic intent", The Mckinsey Quarterly, Vol.3, No.2.
Hitt, Michael A., Ireland, R.Duane, Hoskisson, Robert E.(2000), strategic management, Southwestern college publishing.
Lynch, Richard, Baines, Paul(2004), "Strategy development in UK higher education: Towards resourcebased competitive advantages", Journal of Higher Education Policy and Management, vol.26 , No.2.
Robertson, David, JulySeptember(1993), Establishing strategic direction in higher education institutions, Public Money & Management.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1387
صفحه 183-224
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1387
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1387